Поиск по сайту

Модель політичної кампанії


Модель політичної кампанії


Політична кампанія — система заходів, які здійснюються суб'єктом політичної дії протягом певного проміжку часу задля досягнення певної політичної мети або створення передумов для її досягнення.

Кампанії різняться:

а) характером мети — виборчі, рекламні, зовнішньополітичні, протестні, лобістські;

б) періодом проведення політичної кампанії — коротко-, середньо- і довготермінові;

в) цільовою аудиторією, на яку спрямовані дії організатора політичної кампанії — загальнонаціональні, регіональні, локальні, міжнародні.

Суб'єктом політичної кампанії можуть бути: держава, окремі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські та громадсько-політичні об'єднання, міжнародні політичні організації. Об'єктом впливу політичної кампанії можуть бути: громадяни окремої країни або населення кількох країн, окремі професійні, вікові та інші соціальні групи, населення окремих регіонів країни, населених пунктів, окремі посадові особи. Предметом ведення політичної кампанії можуть бути: діяльність ініціатора кампанії, рішення органів влади, інших політичних суб'єктів, проекти законів та інших законодавчих і нормативних актів, політичні гасла, ідеї тощо.

Остаточною метою політичної кампанії є встановлення комунікації суб'єкта політичної дії — ініціатора кампанії — з цільовою аудиторією, яка виступає об'єктом впливу в процесі політичної кампанії, консолідація певних соціальних або політичних груп навколо певної політичної сили. Водночас паралельно з цим може ставитися мета ослаблення авторитету політичного конкурента.

Особливістю політичної кампанії є те, що вона розгортається в певному соціально-політичному просторі. Тому ступінь її успіху визначається:

а) відповідністю поставленої мети актуальним потребам, настроям цільової аудиторії;

б) адекватністю вибраних засобів як особливостям об'єкта впливу, так і меті кампанії;

в) наявністю ресурсів, які ініціатор може задіяти для проведення політичної кампанії.

Для проведення політичної кампанії можуть застосовуватися такі методи: агітація, переговори, мітинги, роз'яснення, реклама тощо.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1079
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация