Поиск по сайту

Поняття політичної ідентичності, її види


Поняття політичної ідентичності, її види


Політична ідентичність –

1) ототожнення себе із певною політичною позицією;

2) належність (фактична або уявна) до певної політичної позиції.

Поширеною є інтерпретація політичної ідентичності як належності до держави як політичної спільноти, що передбачає існування певних (часто контроверсійних та конкуруючих) уявлень про державу та про належність до неї.

Політична ідентичність є одним з видів соціальної ідентичності, вона проявляється у прийнятті будь-якої політичної позиції. Політична ідентичність важлива для процесу включення людей у політичний процес.

Ототожнення з тією чи іншою політичною позицією залежить від багатьох факторів, таких як соціальна позиціяоцінка політичної ситуації в ціломусформовані політичні симпатії та антипатії та ін. Політична ідентичність трактується так само, як визначення приналежності до тієї чи іншої групи, яка характеризується спільністю політичних поглядів та інтересів.

Виділяють такі типи політичної ідентичності:

Ситуаційна політична ідентичність. Вона схильна до зовнішнього впливу й може змінюватися під впливом зовнішніх факторів.

Базисна політична ідентичність. Вона формується на основі наявного у людини політичного досвіду і висловлює значимість для індивіда певних політичних позицій, його ставлення до них.

Негативна політична ідентичність виражається в відкиданні політичної ідеології, конкретної партії, політика і т.п. Вона може бути як агресивною, так і досить стриманою. Така ідентичність властива найманим працівникам, приватним бізнесменам, для яких характерне критичне ставлення до владних політичних структур.

На противагу негативної політичної ідентичності виступає демократична, властива освіченим людям з чіткими соціальними позиціями і переконаннями.

У політичній ідентичності важливу роль відіграє такий її вид, як ідентифікація з політичним лідером. Вона може грунтуватися на сприйнятті політичного лідера як особистості, на поділі з ним поглядів, позицій, на вірі в його компетентність, на негативному ставленні до його конкурентів і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация