Поиск по сайту

Суд як вища ланка судової системи ЄС


Суд як вища ланка судової системи ЄС. Склад і структура Суду


До складу Суду входять по одному судді від кожної держави-члена, яким допомагають вісім генеральних адвокатів. Суддів і адвокатів призначають за загальної згоди держав-членів на шестирічний термін. Суд може засідати в палатах або збиратися на пленарні засідання для розгляду особливо важливих чи складних справ та на вимогу держав-членів.

Обов’язком Генерального адвоката, який діє абсолютно неупереджено та незалежно, є подання у відкритому суді обґрунтованих позицій у справах, які вимагають його участі.

Судді та Генеральні адвокати Суду добираються з осіб, чия незалежність є поза сумнівом і які володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на найвищі судові посади в їхніх країнах, або які є юристами визнаної компетентності; вони призначаються за спільною згодою урядів держав-членів строком на шість років після проведення консультацій із колегією.

Кожні три роки відбувається часткова заміна суддів та Генеральних адвокатів.

Судді обирають Голову Суду зі свого складу строком на три роки. Голова може бути обраний повторно.

Суд призначає свого Секретаря та встановлює правила, що регулюють його роботу.

Суд встановлює свій Регламент. Цей Регламент потребує схвалення Радою.

Суд працює постійно. Тривалість судових канікул Суд визначає з огляду на потреби його діяльності.

Суд формує палати, до складу яких входять три або п’ять суддів. Судді обирають Голів палат з числа своїх членів. Голови палат, до складу яких входять п’ять суддів, обираються на три роки. Вони можуть бути повторно обрані один раз.

Велика Палата складається з тринадцяти суддів. Її очолює Голова Суду.

Суд проводить засідання у складі Великої Палати, коли цього вимагає держава-член або установа Союзу, що є стороною у справі.

Суд ЄС виконує дві основні функції:

· перевіряє на відповідність договорам документи, видані європейськими інституціями та урядами;

· тлумачить право Спільноти на запит національних судів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1088
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация