Поиск по сайту

Політична система ЄС


Політична система ЄС: поняття, характерні риси, структура, функціонування


Свого часу американські дослідники Г. Алмонд і Д. Істон пвизначали політичну систему, як сукупність взаємодій, які здійснюють індивіди в межах призначених для них ролей і які спрямовані на владний розподіл цінностей у суспільстві. Головне призначення політичної системи полягає у виконанні функції розподілу цінностей та примушенні більшості членів суспільства погодитися на нього на тривалий час. Невиконання системою цієї функції призводить до зростання напруження в системі і навіть до її руйнування.

Виділяють такі основні елементи демократичної політичної системи:

1) Існує стабільна та чітко визначена група інститутів для колективного прийняття рішень і набір правил і норм, що управляють відносинами між цими інститутами та всередині їх.

2) Громадяни та соціальні групи намагаються реалізувати свої прагнення та інтереси за допомогою політичної системи або безпосередньо, або використовуючи так звані посередницькі організації: групи інтересів, політичні партії, громадські організації тощо.

3) Колективні рішення в такій політичній системі мають суттєвий вплив на розподіл економічних ресурсів та розподіл соціальних та політичних благ у її межах.

4) Існує взаємодія та постійний зворотний зв'язок між входом (вимога і підтримка) і виходом (політичні рішення та дії з їх реалізації) політичної системи.

Сучасна політична система ЄС містить всі вищезазначені елементи.

По-перше, рівень інституційної стабільності та складності в ЄС є набагато вищим, ніж в будь-яких інших міжнародних організаціях.

По-друге, найвпливовішими групами, які мають міцні інституціалізовані позиції в політичній системі ЄС, є уряди держав-членів та політичні партії, що їх формують.

По-третє, рішення, що приймаються в ЄС, є надзвичайно важливими для всіх сфер суспільного життя, а їх дія поширюється на всю територію ЄС.

По-четверте, політичний процес у межах політичної системи ЄС є невід’ємним аспектом політичного життя в Європі.

Функціонування політичної системи ЄС

В основі політичної системи ЄС знаходяться громадяни 28 держав-членів.

Європейські громадяни спрямовують свої вимоги до політичної системи Союзу, використовуючи різні канали. На національних виборах громадяни обирають депутатів національних парламентів, які у свою чергу формують уряди, що представлені в Раді ЄС. На європейських виборах громадяни обирають депутатів Європейського Парламенту. Вступаючи до політичних партій та підтримуючи різноманітні групи інтересів і громадські організації, громадяни надають їм можливість залучитися до процесу вироблення політики ЄС. Подаючи позови в національні суди та Суд ЄС громадяни впливають на розвиток законодавства ЄС та його втілення у життя.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация