Поиск по сайту

Базові та сучасні цілі соціальної політики


Базові та сучасні цілі соціальної політики


Цілі соціальної політики: підвищення якості життя населення, забезпечення пріоритету соціальних критеріїв створення і розширення виробництва, зміцнення трудової мотивації, забезпечення зайнятості, забезпечення добробуту та соціальної справедливості, повна реалізація особистих свобод і прав громадян, регулювання доходів, пом'якшення соціальної напруженості.

Нині загальновизнано, що цілями соціальної політики є:

 • поліпшення матеріального становища й умов життя громадян;
 • забезпечення зайнятості населення, підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили;
 • гарантії конституційних прав громадян у царині праці, соціального захисту, охорони здоров’я, культури, забезпечення житлом;
 • переорієнтація соціальної політики на сім’ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім’ї, жінкам, дітям і молоді;
 • нормалізація і поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення, особливо дитячої та громадян працездатного віку;
 • поліпшення соціальної інфраструктури.

Серед першочергових цілей виділяються ліквідація і недопущення надалі заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій і посібників; формування системи державних мінімальних соціальних стандартів (соціальних нормативів); законодавче закріплення порядку визначення і використання показника величини прожиткового мінімуму, уточнення методики його розрахунку; введення податкового кодексу.

Передбачається також підвищення мінімальних державних гарантій заробітної плати і трудових пенсій до рівня прожиткового мінімуму певних груп населення; перегляд системи і бази оподаткування грошових доходів з метою більш справедливого їх розподілу; створення повноцінної системи захисту трудових прав громадян; початок широкомасштабної пенсійної реформи і реформування системи соціального страхування і житлово-комунального господарства.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация