Поиск по сайту

Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальне суспільство


Соціально-територіальна спільність — це група людей, що проживають на певній території, між якими виникають соціально-культурні зв язки завдяки однорідності об єктивних умов їх життєдіяльності. До таких об єктивних умов можна віднести географічні, кліматичні, соціокультурні особливості проживання людей.

Людей, що належать до однієї соціально-територіальної спільності, характеризує те, що всі вони мають притаманні лише їм однакові риси у ставленні їх до обжитої ними території, що виявляється у стійких економічних (господарських) зв язках, однорідності умов їхнього проживання у специфіці ведення господарства і побуту.

Соціально-територіальні спільності розрізняються між собою за розмірами території, густотою населення, особливостями соціального, економічного та культурного розвитку, соціальним та національним складом, географічним положенням та кліматичними умовами.

Соціально-територіальні спільності поділяються на декілька видів:

 1. адміністративно-територіальні спільності;
 2. регіональні спільності;
 3. типи поселень.

Адміністративно-територіальні спільності — це спільності, утворені на основі політико-адміністративного або адміністративно-територіального поділу.

У різних країнах адміністративно-територіальні спільності мають особливу специфіку, відрізняються за формою, розміром, призначенням і назвою. Так, у США, Індії, Бразилії основні територіальні спільності — штати, у Німеччині — федеральні землі. В Україні адміністративно-територіальними спільностями виступають 24 області, Автономна Республіка Крим.

Регіональні спільності — це територіальні спільності, що формуються і розвиваються в окремих регіонах.

Регіоном називається територіальна одиниця, яка складає єдиний територіально-господарчий комплекс і для якої характерні певні господарські і культурні зв язки.

Типи поселень — це історично утворені, обумовлені поділом праці форми соціальної і просторової організації суспільного виробництва та проживання населення.

До типів поселень, у першу чергу, відносяться сільські і міські поселення, які є об єктом вивчення спеціальних соціологічних теорій - соціології села і соціології міста.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация