Поиск по сайту

Соціальна динаміка особистості: соціалізація та активність


Соціальна динаміка особистості: соціалізація та активність


Особистісна динаміка розглядається в соціології двояким чином: з одного боку, як зовні обумовлена діяльність людини, здійснювана в процесі соціалізації, а з іншого - як її власна активність.

Людина формується як особистість і суб'єкт діяльності в ході соціалізації. Під соціалізацією розуміється процес освоєння індивідом соціальних норм і ролей, прийнятих у даному суспільстві, за допомогою як власної активності, так і «чужої» (вплив батьків, навчання та ін.)

За часом здійснення соціалізація поділяється на «первинну», триваючу від народження дитини аж до формування зрілої особистості, і «вторинну», яка відбувається вже на стадії соціальної зрілості особистості.

Залежно від віку особистості соціалізація ділиться на ранню, яка виявляється в дитинстві, соціалізацію дорослих людей, пов'язану з освоєнням нових цінностей і норм, недостатньо засвоєних у дитинстві або застарілих, і соціалізацію людей похилого віку, зміст якої складають процеси адаптації, в основному пристосування до старості і до думки про наближення смерті.

Активність – пізнавальне і практичне ставлення особистості до умов життєдіяльності, справ суспільства, що виявляється як у формі суспільно корисної і творчої діяльності, так і у формі антигромадської діяльності. Характеризується високим ступенем інтенсивності здійснення, динамічністю і здатністю робити зміни (перетворення).

Однією з найбільш поширених форм активності особистості виступає її соціальна активність. Це - спосіб існування і розвитку особистості як суб'єкта суспільного життя, заснований на її свідомому чи несвідомому прагненні до зміни соціальних умови і формуванню власних якостей (здібностей, установок, ціннісних орієнтації).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация