Поиск по сайту

Митні процедури на морському і річковому транспорті


Митні процедури на морському і річковому транспорті


Особливості митного контролю за морському та річковому транспорті встановлені главою 16 МК України. Так, від­повідно до ст. 121 МК України митні органи здійснюють митні про­цедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних пере­везень. Перелік таких портів визначається KM України. Зони митно­го контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.

Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення яких на митну територію України та вивезення за межі митної території України чи транзит через те­риторію України відсутні.

Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття. Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажи­рів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митно­го контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони Державного кор­дону України.

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та заван­таження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними доку­ментами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполу­ченні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходження в один з українських портів.

Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній тери­торії України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимча­сового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України.

Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Початком митного контролю є фактичне перетинання митного кордону України. Йому має передувати повідомлення митних ор­ганів України про намір ввезти на митну територію України това­ри і транспортні засоби. Якщо це рейсові перевезення, то час при­буття (відбуття) визначається розкладом руху. При чартерних рейсах обов'язок сповіщати про прибуття покладається на власників ком­панії, орендатора й капітана корабля.

Митному контролю підлягають усі кораблі зарубіжного плавання, за винятком військових кораблів ВМФ і прикордонного війська. Для оформлення і контролю формуються змішані прикордонні комісії з представників зацікавлених відомств. Процедура роботи прикордонних комісій з оформлення пасажирських і торгових ко­раблів має свої особливості. Кораблі, що здійснюють чартерні рейси з туристами на борту, виходять в рейс за погодженими з туристичними агентствами планами.

Не прийняті вантажі ви­возяться з порту по документах їх ввезення, але з вказівкою поса­дових осіб на причину повернення вантажу. Вивезення з території порту імпортної продукції рослинного походження здійснюється тільки за наявності сертифікатів, виданих державною інспекцією.

Багаж пасажирів кораблів зарубіжного плавання й іноземних моряків виноситься (вивозиться) з порту тільки після проходжен­ня процедури митного оформлення і контролю (встановленого МК України) та з письмового дозволу митниці. Митне оформлення пасажирських кораблів здійснюється, як правило, біля пасажирських причалів морського пасажирського вокзалу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 734
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация