Поиск по сайту

Основні функції науки ТДП

3. Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань у процесі підготовки співробітників органів внутрішніх справ


В функціях загальної теорії держави і права складає її сутність, зміст, призначення. Вони визначаються особливостями її предмету, місцем і роллю в системі юридичних наук.

Теорія держави і права виконує перед усім, політичну функцію, яка складається в тому, що її предметом являється політичне явище - держава і право.

Теорія держави і права в системі юридичних наук виконує методологічну функцію, так як успішність будь-якого пізнавального пошуку юриста - знаходиться в прямій залежності від його теоретичної культури, від глибини оволодіння ним теорії держави і права, її розуміючим апаратом, від того на скільки теорія використовується юристом як керівництво до дії. 

З політичною і методологічною функцією теорії держави і права, тісно пов’язана її ідеологічна функція, яка закономірно виходить із самої природи теоретичного мислення, результатом якого, вкінці, є виробництво ідей. 

Теорія держави і права виконує евристичну функцію. Теорія держави і права, в цьому значенні, відкриває нові закономірності, притаманні державно-правовим явищам в нових соціальних умовах. 

В системі юридичної науки теорія держави і права грає роль системоутворюючої науки. Саме вона з’єднує всю юридичну науку в струнку пізнавальну систему, визначає її інтегровану єдність. 

Практично-прикладна функція загальної теорії держави і права підвищує рівень її престижності, тому що якби глибоко абстрактні знання не відображали державно-правову діяльність самі по собі, взяті поза виявлення їх в практиці, вони мають обмежене значення. 

Комунікативна функція загальної теорії держави і права дозволяє їй вирішити, зокрема, проблеми підтягування юридичної науки до рівня розвитку науки в цілому. 

Теорія держави і права виконує навчальну функцію. Будучи дисципліною початкового оволодіння, теорія держави і права викладається в більш чи менш популярній формі спрощеної до рівня можливостей її активного сприйняття особами, які не мають попередньої юридичної підготовки. В такій своїй якості вона стає ключем до оволодіння юридичними знаннями.

І нарешті, теорії держави і права властива прогностична функція. Оволодіваючи закономірностями розвитку держави і права, теорія держави і права не тільки в змозі пояснити їх минуле і вірно зорієнтуватися в теперішньому, але й передбачити шляхи їх розвитку в майбутньому. 

Як фундаментальна учбова дисципліназагальна теорія держави і права одна зпервинних і найбільш складних учбових юридичних дисциплін, що вивчаються на першому курсі. 

Її первинність викликана тим, що вона призначена, нарівні з учбовою дисципліною "введення в спеціальність" ознайомити і збагатити студентів знаннями основних державно-правових понять, сформувати уних, так сказати, "юридичну картину” світу, створити "каркас", "мережу", "кістяк" основних спеціально-юридичних знань про державу і право, які необхідні для подальшого освоєння інших учбових юридичних дисциплін, складають методологічну базу їх вивчення. 

Крім того, і наука і учбова дисципліназагальна теорія держави і права є як би зв’язуючою ланкою між юридичними і іншими гуманітарними, природно-математичними науками і учбовими дисциплінами, використовують внаслідок цього багато які їх поняття і визначення, але не прямо, а в перетвореному для потреб юриспруденції вигляді. Вони пов'язані з, однієї сторони, з філософією, соціологією, політологією, економічними теоріями, психологією, педагогікою, філологією, математикою, кібернетикою, інформатикою, а з іншою - з історією держави і права, історією державно-правових вчень, філософією і соціологією права, галузевими і прикладними юридичними науками і учбовими дисциплінами.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 341
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?