Поиск по сайту

Р. Дарендорф про роль конфлікту в житті суспільства


Р. Дарендорф про роль конфлікту в житті суспільства


Ральф Дарендорф вважав, що в основі конфлікту лежить протилежність інтересів і відносин його учасників. Причому наявність суперечливих відносин пояснюється глибокими відмінностями інтересів. Тому для з'ясування природи конфлікту слід зрозуміти, які інтереси не збігаються, яка ступінь цього неспівпадання і як усвідомлюють його самі учасники конфлікту.

Він вважав за необхідне аналізувати системи в стані їх безперервної зміни. Ці зміни відбуваються природно і постійно, якщо тільки якась сила їх не затримує. Соціальні зміни можуть набувати різних форм, у тому числі й конфліктних. Все суспільне життя є конфліктом, оскільки воно мінливе. У людському суспільстві не існує сталості, оскільки немає в ньому нічого сталого. Тому саме в конфлікті знаходиться творче ядро всяких спільнот і можливість свободи, а також виклик раціональному оволодінню і контролю над соціальними проблемами.

Конфлікт народжується внаслідок опору тиску і панування однієї сили над іншою. Таким чином, основна причина конфлікту відносини панування і підпорядкування, відносини влади, нерівність різних соціальних груп у соціальній структурі суспільства. Оскільки соціальна нерівність існує в будь-якому суспільстві, то і конфлікти є неминучим супутником взаємодії соціальних груп.

У роботі «Елементи теорії соціального конфлікту» Дарендорф виділяє три основні способи регулювання конфлікту:

 • придушення;
 • відміна шляхом ліквідації протиріччя;
 • регулювання.

Джерелом конфлікту стає політична людина. Люди діляться не на багатих і бідних, не на освічених і неосвічених, не на тих, хто володіє нерухомістю, і тих, хто живе на зарплату, а на тих, хто бере участь у владі і хто не бере в ній. Дарендорф вважає, що сам хід суспільного розвитку об'єктивно породжує глибинні причини соціальних конфліктів, але разом з тим він допускає можливість впливати на специфічний рух соціальних конфліктів.

Суспільства відрізняються один від одного не наявністю чи відсутністю конфліктів, а тільки різним ставленням до нього з боку влади. Той, хто вміє поратися з конфліктами шляхом їх визнання та регулювання, той бере під свій контроль ритм історії. Той, хто упускає таку можливість, отримує цей ритм собі в супротивники.

Не тільки влада підприємців над робітниками створює основу для конфлікту. Конфлікт може виникнути в будь-якій організації, де є керівники і підлеглі (лікарня, університет і т.д.). Для позначення цих організацій Дарендорф використовує термін Вебера імперативно-координована організація (ІКО), що представляє собою добре організовану систему ролей. Вирішення конфлікту направлено на перерозподіл влади й авторитету в ІКО. Конфлікти стають більш різноманітними. Замість суспільства, яке було різко поляризоване, виникає суспільства багатополярне, плюралістичне з пересічними інтересами, а значить, і з різними конфліктами.

Вчений стверджує, що конфліктна модель суспільства є провідною і пояснюватиме практично всі значимі соціальні процеси. Ця модель базується на наступних трьох положеннях:

а) в кожному суспільстві незгоди і конфлікти повсюдні,

б) кожне суспільство базується на насильстві одних його членів над іншими;

в) конфлікти є наслідком змін і самі ведуть до них.

Суть соціального конфлікту, за Дарендорфом, - боротьба різних груп за владу, боротьба, яка виступає як антагонізм між владою і опором їй. Сам конфлікт породжується владою, що є наслідком нерівного становища людей в суспільстві, в якому одні мають її, а також силу і гроші (тому командують), інші - не мають цього нічого (тому змушені підкорятися). Головне, до чого закликає соціолог, - не доводити соціальні конфлікти до соціальних потрясінь.

Дарендорф виділяє різні рівні, на яких може відбуватися конфлікт:

 • між соціальними ролями, які ми повинні грати одночасно;
 • внутрішньогрупові конфлікти;
 • між соціальними групами;
 • конфлікти на рівні суспільства в цілому;
 • міждержавні конфлікти.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация