Поиск по сайту

Визначення стратегічних задач майбутнього на підставі аналізу політичного рішення


Визначення стратегічних задач майбутнього на підставі аналізу політичного рішення


Аналіз політичних рішень та процесу їх прийняття потребує детального дослідження етапів цього процесу. Кожен етап процесу прийняття політичного рішення має певні особливості.

Прийняттю рішення передує аналіз політичної ситуації, наявних даних та здійснення політичного прогнозу, оскільки вони тісно пов’язані з цим процесом. Загальною політичною ситуацією вважають стан політичної системи та комплекс взаємодій її суб’єктів у певний період часу. Але часто прийняття рішення потребує вивчення вужчого контексту (здійснення, наприклад, інституційного або фрагментарного аналізу). При цьому потрібно враховувати можливу мінливість політичної ситуації.

Ефективність збору інформації залежить від джерел її надходження та здатності суб’єкта прийняття рішення оцінити можливості її використання, співвіднести з наявними способами розгляду питання (наприклад, закріпленим у Конституції, законодавстві або статуті політичної організації порядком прийняття певного рішення). Вибір альтернативи залежить від обрання критеріїв порівняння наявних альтернатив. Розробка критеріїв, своєю чергою, залежить від акцентів у формулюванні питання, що потребує розв’язання, аналізу ситуації, об’єкту та мети прийняття рішення. Політичне прогнозування як важливий етап у процесі прийняття політичного рішення спирається на ситуаційний аналіз. У цьому процесі, як правило, використовують нормативне прогнозування (котре стосується способів досягнення бажаних результатів із урахуванням наявних обмежень). Документальне закріплення рішення залежить від суб’єкта його прийняття, мети та реалізації. При цьому реалізація рішення передбачає відповідальність за виконання рішення; наявність джерел забезпечення виконання рішення; координацію процесу виконання рішення з іншими політичними процесами; контроль за виконанням політичного рішення.

Аналіз результатів прийняття політичного рішення повинен містити розгляд юридичних, політичних, соціальних, а також економічних та інших наслідків. Корекція рішення є важливим етапом у процесі його прийняття, оскільки можливості відповідної дії пов’язано з прогнозами реалізації рішення, визначенням його суб’єкта та залежать від документального закріплення цього рішення.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация