Поиск по сайту

Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених

Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених


Виправні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі.

Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях:

— мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання — засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки;

— мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання — чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній. У секторі середнього рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також жінки, засуджені до довічного позбавлення волі;

— середнього рівня безпеки — жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом. У секторі максимального рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі;

— максимального рівня безпеки — чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії; чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього рівня безпеки.

Слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засудже­них, які залишені для роботи з господарського обслуговування.

Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх.

Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.

Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної си­ли. Протягом цього строку засуджений має право на короткост­рокове побачення з близькими родичами.

Засуджені направляються до місця відбування покарання і пе­реміщуються в разі необхідності з одного місця відбування пока­рання в інше під вартою. Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням правил тримання: чоловіки окремо від жінок; неповнолітні — від дорослих; підслідні, які притягуються до кримінальної відповідальності по одній справі, — окремо між со­бою; засуджені до довічного позбавлення волі — окремо від інших категорій. Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі — окремо між собою і окремо від здорових, у разі потреби за висновком лікаря — в супроводі медичного працівника.

Прийняття засуджених до виправних і виховних колоній про­водиться адміністрацією колоній у порядку, встановленому норма­тивно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. Адміністрація колонії протягом трьох діб повідомляє суд, який постановив вирок, про приведення його до виконання і про місце відбування покарання засудженим. Од­ночасно направляється повідомлення одному із членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого, у якому вказується ад­реса колонії і роз'яснюються права засудженого.

У колоніях встановлюється роздільне тримання: чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. Вперше засуджені до позбав­лення волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували по­карання у виді позбавлення волі.


Ізольовано від інших засуджених, а також роздільно тримаються:

- засуджені до довічного позбавлення волі;

- засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

- засуджені, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на пев­ний строк у порядку помилування або амністії.

Окремо тримаються чоловіки, вперше засуджені до позбав­лення волі за злочини, вчинені з необережності. Окремо трима­ються засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокура­тури, юстиції та правоохоронних органах.

Режим у виправних і виховних колоніях — це встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок ви­конання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засу­джених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку за­суджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій за­суджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених.

Режим у колоніях має зводити до мінімуму різницю між умова­ми життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку і усвідомленню людської гідності. Режим створює умови для суспільно корисної праці засуджених, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, соціально-виховної роботи та громадського впливу.

У колоніях засуджені носять одяг єдиного зразка. Засуджені, їхні речі і одяг, а також приміщення та територія колоній підля­гають обшуку і огляду. Особистий обшук проводиться особами однієї статі із засудженими.

Адміністрація колонії має право, за наявністю підстав, прово­дити огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, які знахо­дяться на території колонії, а також вилучати заборонені речі і до­кументи.

Зберігання засудженими при собі грошей, цінних паперів і ре­чей, а також предметів, які заборонено використовувати в ко­лоніях, не допускається. Виявлені в засуджених гроші, цінності та інші речі за рішенням суду можуть бути передані в дохід дер­жави. Про вилучення грошей, цінних паперів та речей посадовою особою колонії складається протокол. Предмети, які заборонені для зберігання і використання в колоніях, вилучаються і здають­ся на зберігання до звільнення засудженого або знищуються, про що складається відповідний акт.

У випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групо­вої непокори засуджених або в разі виникнення реальної загрози збройного нападу на колонію чи у зв'язку з введенням надзвичай­ного чи воєнного стану в райоггі розташування колонії поси­люється охорона, нагляд за засудженими, здійснюються інші до­даткові режимні заходи.

Для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків за рішенням Голови центрального органу ви­конавчої влади з питань виконання покарань, начальника управ­ління (відділу) центрального органу виконавчої влади з питань ви­конання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області використовуються сили і засоби колонії, органів і установ виконання покарань, а в разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного уп­равління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Рес­публіці Крим, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області, місті Севастополі — органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

До осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, зах­ваті заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами шкоди ото­ченню або самим собі застосовуються фізична сила, спеціальні засоби, гамівна сорочка та зброя. Застосуванню заходів фізично­го впливу, спеціальних засобів і зброї має передувати поперед­ження про намір використання вказаних заходів і засобів, якщо дозволяють обставини. Без попередження вказані заходи, засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня заг­роза життю або здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб. До за­суджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не застосовуєть­ся. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та не­повнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або зброй­ного нападу, який загрожує життю і здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору.


Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі

Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, в порядку, встановленому законодавством, мають право:

— одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування і порядок виконання покарання у виді позбавлення волі;

— користуватися послугами, які надаються в місцях позбавлення волі, в тому числі додатковими, оплачуваними;

— брати участь у трудовій діяльності;

— отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів рідних та близьких;

— розпоряджатися грошовими коштами, придбавати, володіти і розпоряджатися предметами, речами, виробами;

— здійснювати листування з особами, які знаходяться за межами колоній, вести з ними телефонні розмови;

— одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі;

— зустрічатися з родичами та іншими особами;

— подавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій формі від свого імені;

— брати участь у роботі самодіяльних організацій та гуртків соціально корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і спортом;

— придбавати, користуватися і зберігати предмети першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчування;

— розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил поведінки;

— одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту,

— одержувати правову допомогу від адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

— звертатися до адміністрації з проханням внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи щодо заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.

Засудженим можуть надаватися й інші права, реалізація яких не суперечить меті покарання, порядку і умовам виконання та відбування покарання.


Засуджені зобов’язані:

— дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбу­вання покарання, розпорядок дня колонії, правомірних взаємовідносин з іншими засудженими, персоналом колонії та іншими особами;

— утримувати в чистоті і порядку приміщення, дбайливо ставитися до майна колонії і предметів, якими вони користуються при виконанні дорученої роботи, здійснювати за ними належний догляд і використовувати їх тільки за призначенням;

— виконувати всі законні вимоги персоналу колонії;

— виконувати необхідні роботи по самообслуговуванню, благоустрою колонії;

— дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

— дотримуватися вимог пожежної безпеки і безпеки праці.


Засудженим забороняється:

— самовільно залишати колонію, порушувати лінію охорони;

— спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням встановлених правил ізоляції, звертатися до них з проханням про виконання незаконних дій;

— придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії;

— продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, які перебувають в особистому користуванні;

— заподіювати собі тілесні ушкодження, в тому числі і з допомогою іншої особи, завдавати шкоду своєму здоров'ю з метою ухилення від відбування покарання або виконання встановлених обов'язків;

— завдавати шкоду державному, комунальному майну, майну інших юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених, створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотронні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби;

— чинити опір законним діям персоналу колонії, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов'язків, підбурювати до цього інших засуджених;

— грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди;

— вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати прізвиська;

— самовільно залишати призначені для перебування ізольовані територію, приміщення або визначене місце роботи.

Судимість
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация