Пошук по сайту

Поняття суспільно-економічної формації як структурно-змістовний аспект людської дійсності


Поняття суспільно-економічної формації як структурно-змістовний аспект людської дійсності


Суспільно-економічна формація - це історично конкретне суспільство на даному етапі його розвитку. Суспільно-економічна формація - це суспільство, про-ладают своєрідним відмітним «характером». Разом з тим суспільно-економічна формація - це певний ступінь в розвитку історичного процесу по висхідній лінії.

Маркс розбив всю історію на 5 формацій: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, буржуазна і комуністична. Правда у Маркса є ще й інше деле-ня історії: первинна формація (первісне суспільство), вторинна формація (рабст-во, феодалізм, капіталізм) і третинна формація (комунізм). Причому, згідно Мар-ксу, кожна наступна формація є більш прогресивною в порівнянні з пре-дидущей.

Суспільно-економічна формація включає в себе всі явища, які є в суспільстві (матеріальні, духовні, політичні, тощо). Тобто суспільно-економічна формація - це певний тип соціальної системи, узятий в единст-ве всіх її сторін - способу виробництва, станів науки, мистецтва, багатства духів-іншої сфери і всього способу життя людей. Стрижнем формації є спосіб виробниц-ства матеріального життя в єдності продуктивних сил і виробничих відно-шений.

Категорія суспільно-економічна формація - це категорія філософії, істо-рії, а специфіка філософських категорій полягає в тому, що, будучи абстракціями, вони відображають найбільш загальні, сутнісні риси об'єктивної дійсності. Формація має справу із загальною логікою розвитку людського суспільства, абстрагуючись від приватних явищ і випадковостей. Вона адекватно відображає реальну дійсність, але адек-ватность слід розуміти як відображення сутності, а не явища.

Категорія суспільно-економічної формації дає об'єктивний критерій для від-граніченія одному щаблі суспільного розвитку від іншої, для виокремлення конкретних но-історичних типів і форм способів виробництва, а також життя суспільства в цілому. Вона дозволяє дати періодизацію історії людства в рамках об'єктивної тенден-ції його прогресивного історичного розвитку. Таким чином вона покликана показати динаміку людської історії, представити історичний процес у часі.

Категорія суспільно-економічної формації дозволяє виділити два аспекти у вивченні історії суспільства: типологічний та історичний. Розглядаючи життя загально-ства на даному етапі історичного розвитку як щось відносно стійке, як розвивається в рамках саме цієї формації, ми підходимо до його вивчення типо-логічно. Саме типологічний аналіз дозволяє розглядати рівень формації-ційного розвиненого чи іншого суспільства. Розглядаючи самі переходи від однієї суспільно-економічної формації до іншої, ми підходимо до вивчення історично. У цьому випадку процес розвитку суспільства, представлений зміною суспільно-економічних формацій, виступає як розгорнутий у часі. Це дає можливість розглядати історію як єдиний процес, розглядаючи не тільки по окремих стра-нам і регіонах, але і у всесвітньому масштабі. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 251
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?