Пошук по сайту

Політична свідомість, його місце в духовній жини суспільства


Політична свідомість, його місце в духовній жини суспільства


Політична свідомість являє собою одну з основних форм суспільної свідомості, виникаючи разом з появою політич-ської влади і державності. Це найбільш загальна категорія, що характеризує суб'єктивну сторону політики. За своїм змістом вона охоплює чуттєві й теоретичні, ціннісні та мотиваци-ційні уявлення громадян, що опосередковують їхні зв'язки з владними інститутами.

У найбільш загальному сенсі політична свідомість - це сукупність всіх існуючих в дану епоху теоретичних і стихійно виникають у людей політичних уявлень і установок.

Залежно від суб'єктів політична свідомість може бути:

 • масовим (виражає громадська думка, настрій і дію мас);
 • груповим (узагальнює установки і мотиви політичної поведінки конкретних класів, шарів, еліт);
 • індивідуальним (містить систему інформаційних, мотивацион-них і ціннісних компонентів, що забезпечують пізнання особисто-стю - політики та участь в ній).

Політична свідомість (передусім групове і масове) являє собою поєднання установок, сформованих поза цієї свідомості (у сфері ідеологічної і політичної діяльності), і ви-дів, отриманих в результаті самостійного аналізу політич-ської практики. Засвоєні установки виступають як політичні стереотипи, тобто спрощені, емоційно забарвлені універсальні образи політичних об'єктів і явищ.

Найважливішим доданком політичної свідомості виступають полі-тичні орієнтації як нормативні уявлення людей про відповід-повідно їх прагненням цілей політичної практики і прийнятних для них засобів досягнення цих цілей. При цьому різні, що знаходяться в однакових умовах спільності, зважаючи на багатозначності виконуваних ними соціальних ролей і функцій, часто дотримуються протидії положность політичних орієнтацій.

У формуванні масової політичної свідомості тієї чи іншої спільності велику роль відіграє соціальний досвід, як власний, так і досвід попередніх їй соціальних формувань і груп. Цей досвід доходить до кожного покоління через певну систему ідеологічних уявлень, традицій, цінностей. Будь-яка ідеологія, впливаючи на масову свідомість, спирається на елемент соціального досвіду. У той же час суперечать один одному складові цього досвіду роблять різний за силою вплив на окремі елементи і структуру політичної свідомості.

З рольової точки зору, політична свідомість виконує сле-дмуть функції:

 • регулятивну (дає орієнтири за допомогою ідей, представле-ний, переконань і т.п. щодо політичної участі);
 • оціночну (сприяє виробленню відносин до політич-ської життя, до конкретних політичних подій);
 • інтегруючу (сприяє об'єднанню соціальних груп суспільства на основі спільних цінностей ідей, установок).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 615
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?