Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників


Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників


Джерела статистичних даних про населення

Інформаційна база демографічної статистики охоплює сукупність джерел даних про населення. Серед них виділяються перепис, вибіркові обстеження, поточний облік, регістри і автоматизовані банки даних, анамнестичні обстеження.

Перепис населення - це спеціальне науково організоване обстеження в цілях отримання інформації про чисельність і склад населення. Його велике значення полягає в тому, що це найважливіший державний захід для забезпечення процесу управління, а також необхідна статистична операція для пізнання закономірностей демографічного розвитку суспільства.

Перепис як джерело відомостей про населення дозволяє отримати досить точні і докладні дані про чисельність і склад людського суспільства. Однак він носять моментний характер, проводиться один раз на кілька років і потребує значних матеріальних, трудових і фінансових витрат.

Вибіркове обстеження - це така форма організації спостереження, при якій реєстрації підлягає не все населення, а лише його певна і строго встановлена частина. Воно може проводитися як складовий елемент перепису населення або незалежно від нього і вирішувати свої конкретні завдання відповідно до програми спостереження.

Поточний облік населення - це державна система постійного спостереження за природним і міграційним рухом суспільства. Він грунтується на трьох принципах: загальності, безперервності та обов'язковості реєстрації демографічних подій. Поточний облік природного руху населення охоплює реєстрацію народжень, смертей, шлюбів і розлучень, яка здійснюється відділами РАГС (реєстрація актів цивільного стану). Поточний облік міграційного руху населення включає в себе реєстрацію територіальних переміщень жителів (прибуття та вибуття).

Регістри - це спеціально організована система індивідуальних карток для запису інформації про населення, що постійно проживає на даній території.

Історично вони виникли в паперовому варіанті і набули найбільшого поширення в скандинавських країнах. Будуються регістри за такими принципами: персоніфікація обліку (збір відомостей про кожну людину), безперервний характер спостереження, обов'язковість для населення, дотримання конфіденційності інформації.

Чітке ведення регістрів дозволяє здійснювати постійне спостереження за населенням і отримувати найдокладніші дані в хронологічному порядку. Однак ведення паперових регістрів пов'язане з цілою низкою труднощів: вони дуже громіздкі, що розходиться з сучасними вимогами компактності; трудомісткі для ведення (особливо в плані внесення змін) і тому трансформувалися в електронний варіант.

Автоматизований банк (регістр) даних - це система збору, обробки та зберігання даних про населення за допомогою комп'ютерів. Автоматизований банк даних має перед паперовими регістрами суттєві переваги. По-перше, комп'ютер володіє необмеженим обсягом пам'яті. По-друге, з'являється можливість компактного зберігання інформації на машинних носіях (диски, флешки і т.п.). По-третє, усувається дублювання відомостей. По-четверте, спрощується процес пошуку даних і внесення змін. По-п'яте, виникають умови для комбінованої розробки демографічної інформації.

Анамнестичне обстеження - це особливе джерело відомостей про населення, сутність якого полягає в опитуванні людей про події та факти, що відбулися в далекому минулому. При цьому дані записуються зі слів опитуваних на основі спогадів. При проведенні анамнестичних обстежень вкрай важливо враховувати вік опитуваних, лаг часу між датою події минулого і датою опитування, а також представництво вибіркової сукупності.

Цінність анамнестичного методу полягає в можливості отримання даних, які не можна почерпнути з інших джерел. При цьому виникають умови для реального відновлення хронологічної послідовності історичних подій.


Статистика
2  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
1  
Користувачів 60
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Ви живете...