Пошук по сайту

Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників


Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників


Джерела статистичних даних про населення

Інформаційна база демографічної статистики охоплює сукупність джерел даних про населення. Серед них виділяються перепис, вибіркові обстеження, поточний облік, регістри і автоматизовані банки даних, анамнестичні обстеження.

Перепис населення - це спеціальне науково організоване обстеження в цілях отримання інформації про чисельність і склад населення. Його велике значення полягає в тому, що це найважливіший державний захід для забезпечення процесу управління, а також необхідна статистична операція для пізнання закономірностей демографічного розвитку суспільства.

Перепис як джерело відомостей про населення дозволяє отримати досить точні і докладні дані про чисельність і склад людського суспільства. Однак він носять моментний характер, проводиться один раз на кілька років і потребує значних матеріальних, трудових і фінансових витрат.

Вибіркове обстеження - це така форма організації спостереження, при якій реєстрації підлягає не все населення, а лише його певна і строго встановлена частина. Воно може проводитися як складовий елемент перепису населення або незалежно від нього і вирішувати свої конкретні завдання відповідно до програми спостереження.

Поточний облік населення - це державна система постійного спостереження за природним і міграційним рухом суспільства. Він грунтується на трьох принципах: загальності, безперервності та обов'язковості реєстрації демографічних подій. Поточний облік природного руху населення охоплює реєстрацію народжень, смертей, шлюбів і розлучень, яка здійснюється відділами РАГС (реєстрація актів цивільного стану). Поточний облік міграційного руху населення включає в себе реєстрацію територіальних переміщень жителів (прибуття та вибуття).

Регістри - це спеціально організована система індивідуальних карток для запису інформації про населення, що постійно проживає на даній території.

Історично вони виникли в паперовому варіанті і набули найбільшого поширення в скандинавських країнах. Будуються регістри за такими принципами: персоніфікація обліку (збір відомостей про кожну людину), безперервний характер спостереження, обов'язковість для населення, дотримання конфіденційності інформації.

Чітке ведення регістрів дозволяє здійснювати постійне спостереження за населенням і отримувати найдокладніші дані в хронологічному порядку. Однак ведення паперових регістрів пов'язане з цілою низкою труднощів: вони дуже громіздкі, що розходиться з сучасними вимогами компактності; трудомісткі для ведення (особливо в плані внесення змін) і тому трансформувалися в електронний варіант.

Автоматизований банк (регістр) даних - це система збору, обробки та зберігання даних про населення за допомогою комп'ютерів. Автоматизований банк даних має перед паперовими регістрами суттєві переваги. По-перше, комп'ютер володіє необмеженим обсягом пам'яті. По-друге, з'являється можливість компактного зберігання інформації на машинних носіях (диски, флешки і т.п.). По-третє, усувається дублювання відомостей. По-четверте, спрощується процес пошуку даних і внесення змін. По-п'яте, виникають умови для комбінованої розробки демографічної інформації.

Анамнестичне обстеження - це особливе джерело відомостей про населення, сутність якого полягає в опитуванні людей про події та факти, що відбулися в далекому минулому. При цьому дані записуються зі слів опитуваних на основі спогадів. При проведенні анамнестичних обстежень вкрай важливо враховувати вік опитуваних, лаг часу між датою події минулого і датою опитування, а також представництво вибіркової сукупності.

Цінність анамнестичного методу полягає в можливості отримання даних, які не можна почерпнути з інших джерел. При цьому виникають умови для реального відновлення хронологічної послідовності історичних подій.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 522
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт