Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління у галузі науки


Правове регулювання управління в сфері науки і науково-технічної
діяльності. Управління в цій сфері здійснюється на основі Закону України “Про
наукову і науково-технічну діяльність” в редакції від 1 грудня 1998 p., a також
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента
України 7 червня 2000 р. № 773/2000.

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу
суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального
зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку
науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури
та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у
сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні
використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних,
економічних, культурних та інших потреб.

Об’єкт управління в сфері науки і науково-технічної діяльності.
Об’єктом управління у цій сфері є наукова і науково-технічна діяльність, а також
заклади науки та інші наукові, а також освітні установи, щодо яких держава в особі
органів виконавчої влади приймає певні регулюючі рішення.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована
на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та
прикладні наукові дослідження.

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність,
спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій.
її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські,
технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків
або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням
наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Наукова установа – юридична особа незалежно від форми власності,
що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна
діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних
робіт.

Міністерство освіти і науки України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. Воно є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої
влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Повноваження Міністерства освіти і науки України у сфері науки
та науково-технічної діяльності. Цей орган розробляє засади наукового та науково-технічного
розвитку України, забезпечує розвиток наукового та науково-технічного потенціалу
України, організує та координує інноваційну діяльність, координує розвиток загальнодержавної
системи науково-технічної інформації, координує діяльність органів виконавчої влади
щодо розроблення загальнодержавних наукових і науково-технічних програм та контролює
їх виконання, здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи,
забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням
і захистом національних пріоритетів. Центральним органом державної виконавчої влади
в галузі управління наукою є також Вища атестаційна комісія України. Цей орган проводить
аналіз та оптимізацію мережі спеціалізованих учених рад з присудження вчених ступенів
з урахуванням потреб держави та існуючого наукового потенціалу, затверджує рішення
спеціалізованих учених рад з присудження вчених ступенів доктора та кандидата наук,
а також рішень Вчених рад наукових установ щодо присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника. Наукову діяльність здійснюють наукові установи, наукові
організації, вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації, громадські організації.
Кожна організаційна форма має свої певні особливості. Безпосередньо у сфері організації
науки діють спеціалізовані органи виконавчої влади, а також державні установи.

Органи управління наукових
установ. Органами управління наукових установ є:
 керівництво наукової установи, її вчена рада, загальні збори Національної академії наук України та загальні збори галузевих академій наук України. Національна академія наук України та галузеві академії наук – Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України – є державними науковими організаціями, що засновані на державній власності. Кошти на забезпечення діяльності академій щорічно визначаються у Державному бюджеті України окремими рядками. Фінансування академій може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. До складу академій можуть входити наукові установи, підприємства, організації, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують їх діяльність.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+