Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління у галузі закордонних справ


Державне управління
закордонними справами
 — це діяльність органів держави, спрямована
на здійснення зовнішньої політики України.
Відповідно до ст. 18 Конституції України зовнішньополітичну діяльність України спрямовано на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного й взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права.

З метою забезпечення національних інтересів України її зовнішню
політику спрямовують на виконання найголовніших завдань, серед яких: утвердження
й розвиток України як незалежної, демократичної держави; забезпечення стабільності
міжнародного становища України; збереження територіальної цілісності держави та
недоторканності її кордонів; включення національного господарства в світову економічну
систему для його повноцінного економічного розвитку, забезпечення громадян і підвищення
добробуту народу; захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за
кордоном; створення умов для підтримання контактів із зарубіжними українцями й вихідцями
з України, надання їм допомоги згідно з міжнародним правом.

Україна як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні
зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється представництвами,
бере участь у діяльності впливових міжнародних організацій (ООН, НБРЄ, СНД та ін.)
в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів.

Серед правових актів, які визначають засади зовнішньої політики,
повноваження та завдання державних органів України, слід назвати Декларацію про
державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., Акт про незалежність України
від 24 серпня 1991 p., Конституцію України, Заяву про без’ядерний статус України
від 24 жовтня 1991 p., Основні напрями зовнішньої політики України тощо. Визначення
засад зовнішньої політики України віднесено до повноважень Верховної Ради України.

Відповідно до Основних напрямів зовнішньої політики України
Українська держава реалізує зовнішню політику на таких засадах: здійснює відкриту
зовнішню політику, прагне до співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи
залежності від окремих держав чи груп держав; розбудовує свої двосторонні та багатосторонні
відносини з іншими державами й міжнародними організаціями на основі принципів добровільності,
взаємоповаги, рівноправності, взаємовигоди, невтручання у внутрішні справи; Україна
не є ворогом жодної держави, засуджує війну як знаряддя національної політики та
ін.

До повноважень Верховної Ради в зовнішньополітичній діяльності
належить також: заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України
про внутрішнє й зовнішнє становище України; оголошення за поданням Президента України
стану війни та укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання
Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти
України; надання в установлений законом строк згоди на обов’язковість міжнародних
договорів України й денонсація міжнародних договорів України тощо.

Президент України виступає гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, забезпечує державну незалежність, національну
безпеку й правонаступництво держави. Як глава держави він представляє її у міжнародних
відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори
й укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав;
призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах
і при міжнародних організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних
представників іноземних держав; здійснює інші повноваження, визначені Конституцією
України.

Важливу роль у здійсненні зовнішньої політики України виконує
Кабінет Міністрів України, який забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність
України, реалізує внутрішню й зовнішню політику держави.

З метою підвищення ефективності, цілеспрямованості та узгодженості
здійснення зовнішньої політики України координацію діяльності міністерств, інших
органів виконавчої влади й установ у сфері зовнішніх зносин покладено на Міністерство
закордонних справ України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+