Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління у галузі оборони


В адміністративно-правовій теорії та практиці державного управління
до сфери адміністративно-політичної діяльності належать такі галузі, як оборона,
національна безпека, внутрішні справи, закордонні справи, юстиція. Органи управління
(виконавчої влади) цими галузями є складовою частиною єдиної системи органів виконавчої
влади й активно здійснюють функції держави. Особливе місце в цій системі посідають
оборона та органи, що здійснюють управління нею.

Україна підтримує свою обороноздатність на рівні оборонної
достатності для захисту від агресії, прагне до мирного співіснування з усіма державами.

Оборона України — це комплекс політичних, економічних, екологічних, воєнних, соціальних і
правових заходів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, захисту
інтересів держави й мирного життя народу України.
Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного її громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави та є справою всього народу.

Метою оборони України є створення необхідних умов для запобігання
воєнному нападу й збройної відсічі можливій агресії проти України в будь-який час
і за будь-яких обставин.

Воєнна доктрина України
ґрунтується на тому, що держава:
 не визнає війну як засіб розв’язання міжнародних проблем; прагне до нейтралітету й додержання неядерних принципів не приймати, не виробляти й не набувати ядерної зброї; не має територіальних претензій до кожної держави й не бачить у жодному народові образ ворога; ніколи першою не розпочне бойових дій проти будь-якої країни, якщо сама не стане об’єктом агресії.

Основи організації оборони України та повноваження державних
органів щодо її забезпечення, обов’язки підприємств, установ, організацій, посадових
осіб стосовно здійснення обороноздатності країни встановлено Законом України від
6 грудня 1991 р. «Про оборону» (зі змінами і доповненнями від 20 жовтня 1994 p.,
17 жовтня 1995 p., 21 жовтня 1997 p., нова редакція від 5 жовтня 2000 р.).

Формування й проведення воєнної політики України, законодавче регулювання питань сфери оборони та військового будівництва здійснює виключно Верховна Рада України. Відповідно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради належить: оголошення за поданням Президента
України стану війни й укладення миру, схвалення рішень Президента України про використання
Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти
України; затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних
Сил України; схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про
направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів
збройних сил інших держав на територію України; затвердження протягом двох днів
з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію.
Верховною Радою схвалено Концепцію (основи державної політики) національної безпеки
України.

Виключно закони України визначають організацію Збройних Сил
України, правовий режим воєнного стану й розв’язують інші питання в сфері оборони.

Важливі функції у сфері оборони покладено на Президента України
— гаранта державного суверенітету й територіальної цілісності держави. Президент
призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України,
інших військових формувань, здійснює керівництво та приймає рішення в сфері оборони
держави, що надалі затверджуються законодавчим органом.

Президент України є головою Ради національної безпеки і оборони
України, формує її персональний склад відповідно до Конституції України. Компетенцію
та функції Ради національної безпеки і оборони України визначено Законом України
від 5 березня 1998 р., Тимчасовим положенням «Про Раду національної безпеки і оборони
України», затвердженим Указом Президента України від 30 серпня 1996 р.

Організація оборони,
крім формування воєнної політики й воєнної доктрини, включає:
 розвиток воєнної науки, прогнозування та оцінку воєнної загрози чи загрози воєнного нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії; підготовку, розвиток, формування структури й забезпечення необхідної чисельності Збройних Сил України, підтримання їх боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності; вироблення й проведення військово-технічної політики; підготовку населення та території країни до оборони тощо.

Заходи щодо обороноздатності здійснює Кабінет Міністрів України, який керує діяльністю підпорядкованих йому органів і організацій щодо забезпечення оборони, оснащення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами. Кабінет Міністрів України визначає обсяги для потреб оборони й Збройних Сил, чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, порядок проходження ними військової служби й ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та порядок проходження альтернативної служби. Кабінет Міністрів України розробляє нормативно-правові
акти, що конкретизують чинне законодавство:
«Положення про проходження військової служби громадянами України» та ін., що затверджує Президент України. Підготовку допризовників і призовників міністерствами й відомствами, які мають навчально-виховні заклади, органами місцевих державних адміністрацій і органами місцевого самоврядування, які використовують кошти, виділені Міноборони України та іншими військовими формуваннями, здійснюють під керівництвом Кабінету Міністрів України. Він визначає джерела й порядок фінансування мобілізаційної підготовки, створення та збереження мобілізаційного резерву, створює й ліквідовує військові навчальні заклади та виконує інші функції в сфері оборони.

Органом державного управління Збройними Силами України є Міністерство
оборони України, яке несе повну відповідальність за їх розвиток і підготовку до
виконання завдань оборони. Міноборони України оцінює військово-політичну обстановку
та визначає рівень воєнної загрози, бере участь у розробці проекту воєнної доктрини
й формуванні оборонного бюджету України, розробляє та подає на розгляд Президентові
України проекти державних програм будівництва й розвитку Збройних Сил України, розвитку
озброєння та військової техніки, загальної структури й чисельного складу Збройних
Сил України, обсягу бюджетних асигнувань на потреби оборони.

Міноборони України здійснює керівництво бойовою, оперативно-технічною
та морально-психологічною підготовкою військ, воєнною наукою, проводить військово-наукові
дослідження, організовує й забезпечує військово-патріотичне виховання особового
складу, здійснює координаційні, контрольні та інші повноваження в сфері оборони.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують: виконання вимог чинного законодавства
України з питань оборони посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами
й організаціями; розв’язують завдання щодо забезпечення потреб оборони та мобілізаційної
готовності; організовують призов громадян на дійсну військову службу; сприяють проведенню
навчальних зборів, початкової військової підготовки допризовної молоді та виконують
інші функції у сфері оборони, передбачені законодавством України.

Підприємства, установи й організації виконують
державні замовлення та договори по виробництву й поставці озброєння та іншої продукції
для потреб оборони, здійснюють наукові розробки, дослідження, виконують військово-транспортні
зобов’язання та інші завдання, визначені чинним законодавством.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+