Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Література

Література

Конституція
України // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141. Кодекс України про адміністративні
правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122 (з наст. змінами).

Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35—37.
— Ст. 446 (з наст. змінами).

Господарський процесуальний кодекс України // ВВР. — 1992. — № 6. — Ст.
56 (з наст. змінами).

Цивільний процесуальний кодекс України // ВВР. — 2004. — № 40—42. — Ст.
492 (з наст. змінами).

Кримінально-процесуальний кодекс України // ВВР. — 1961. — 28. — Ст.
342 (з наст. змінами).

Митний кодекс України // ВВР. — 2002. — № 38—39. — Ст. 228 (з наст.
змінами).

Цивільний кодекс України,
прийнятий 16 січня 2003 р. // ВВР. —

2003. — № 40—44. (з наст. змінами).

Господарський кодекс України // ВВР. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144;
2005. — № 17—19. — Ст. 267.

Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11 люто­го 2003 р. //
Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 3. — Ст. 21.

Про державну виконавчу службу:
Закон України від 24 березня

1998р. // ВВР. — 1998. — № 31—37. — Ст. 243 (з
наст. змінами). Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. //

ВВР
— 1995. — № 34. — Ст. 266 (з наст. змінами).

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР. — 1991. — № 4.
— Ст. 20 (з наст. змінами).

Про нотаріат: Закон України від 2
вересня 1993 р. // ВВР. —

1993. — № 39. — Ст. 383.

Про місцеві державні
адміністрації: Закон України від 9 квітня

1999р. // ВВР. — 1999. — № 20—21. — Ст. 190.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 березня 1997
р. // ВВР. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. —
1996. — № 47. — Ст. 256.

Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // ВВР. —
1992. — № 34. — Ст. 504.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. //
ВВР. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш //
ВВР. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.

Про
статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // ВВР. —

1993.— № 8. — Ст. 56 (з наст. змінами станом на
2004 р.) // ВВР. —

2004. — № 15. — Ст. 1026.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. — 1991.
— № 53. — Ст. 793 (з наст. змінами станом на 2005 р. // ВВР. — 2005. — № 11. —
Ст. 198.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України
від 4 лютого 1992 р. // ВВР. — 1994. — № 23. — Ст. 161.

Про виконавче провадження; Закон України від 21 квітня 1999 р. // ВВР.
— 1999. — № 24. — Ст. 207.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // ВВР. —
1993. — № 52. — Ст. 490.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і осново­положних
свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції:
Закон України від 17 липня 1997 р. // ВВР. —

1997. — № 40. — Ст. 260.

Про виконання рішень та застосування практики Європейсь­кого суду з
прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // ВВР. — 2006. — № 30. — Ст.
260.

Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // ВВР. — 1993. —
№ 31. — Ст. 338 (зі змінами станом на 17 лютого

2006
р.).

Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в
редакції від 23 лютого 2006 р. // ВВР. — 2006. — № 32. — Ст. 273.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ВВР. —

1994.— № 52. — Ст. 455.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня
1990 р. // ВВР. — 1991. — № 6. — Ст. 37.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні:
Закон України від 11 грудня 2003 р. // ВВР. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Ук­раїни
від 6 вересня 2005 р. // ВВР. — 2005. — № 48. — Ст. 483.

Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // ВВР. —
1994. — № 5. — Ст. 21.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів дізнання, досудового слідства, прокура­тури і суду: Закон України
від 1 грудня 1994 р. // ВВР. — 1995. — № 1. — Ст. 1.

Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 груд­ня 2005
р. // ВВР. — 2006. — № 7. — Ст. 84.

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон
України від 11 січня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 9. — Ст. 68.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб— підприємців:
Закон України від 15 травня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: За­кон України
від 1 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 36. — Ст. 299 (зі змінами станом на 27
квітня 2007 р.).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ційним
зверненням акціонерного товариства «Всеукраїнський Ак­ціонерний Банк» щодо
офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України,
частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від
30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 // Вісник Кон­ституційного Суду України. — 2001.
— № 3. — С. 11—17.

Про застосування Конституції України при здійсненні право­суддя:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листо­пада 1996 р. № 9 //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11. — С. 20.

Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про ад­міністративні
правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 р.
№ 10 // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — № 1.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної ре­форми в
Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810 (зі змінами і
доповненнями) // Офіційний вісник України. — 1999. — № 21. — Ст. 943.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріуса­ми України:
Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5
// ОВУ. — 2004. — № 10. — С. 315. — Ст. 639. — 26 березня.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадови­ми особами
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад: Затверджена наказом
Міністерства юстиції України від 25 сер­пня 1994 р. № 22/5 // Бюлетень
законодавства і юридичної прак­тики України. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — № 11.
— 400 с.

Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів,
затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ

Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 // Уря­довий
кур’єр. — 2004. — № 224. — 24 листоп.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ційним
поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення
положення частини першої статті 39 Кон­ституції України про завчасне сповіщення
органів виконавчої вла­ди чи органів місцевого самоврядування про проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщен­ня
про мирні зібрання) 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2004. Справа № 1-30/2001 // Вісник
Конституційного Суду України. — 2001. — № 2. — С. 25—27.

Про визначення порядку організації та проведення у Києві не­державних
масових громадських заходів політичного, культурно- просвітницького,
спортивного, видовищного та іншого характеру: Рішення Київміськради від 24
червня 1992 р. № 317/418.

Постанова Судової палати в адміністративних справах Верхов­ного Суду
України від 11 квітня 2006 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 9.
— С. 14—15.

Постанова Судової палати в адміністративних справах Верхов­ного Суду
України від 26 квітня 2006 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 9.
— С. 14.

Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав люди­ни»: Постанова Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 // ОВУ. — 2006. — № 22. — Ст.
1655. — 14 червня.

Виконавче провадження: законодавство та судова практика // Бюлетень
законодавства та юридичної практики України. — 2003. — № 9. — 448 с.

Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджена нака­зом
Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5 // ОВУ. — 1999. — №
51. — С. 102.

Положення про адміністративні комісії Української РСР: За­тверджене
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988 р. // ВВР. — 1988. — №
12. — Ст. 318.

Інструкція з організації провадження та діловодства у справах про
адміністративні правопорушення правил, норм і стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху: Затвердже­на наказом МВС України від 22
жовтня 2003 р. № 1217 // ОВУ. —

2003. — № 44. — Ст. 2333.

Інструкція оформлення матеріалів про адміністративні право­порушення:
Затверджена наказом МВС України від 22 лютого 2001 р. № 185 // ОВУ. — 2001. — №
13. — Ст. 582.

Інструкція про порядок направлення громадян для огляду на стан
сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням
технічних засобів: Затверджена наказом МВС, МОЗ, МЮ України від 24 лютого 1995
р. № 114/38/15-36-18.

Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністра­тивної
відповідальності порушників законодавства у сфері захисту рослин: Затверджені
наказом Міністерства аграрної політики Ук­раїни від 6 вересня 2000 р. № 170.

Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за по­рушення
санітарного законодавства: Затверджена наказом Мініс­терства охорони здоров’я
України від 14 квітня 1995 р. № 64.

Судова практика Вищого адміністративного Суду України; За заг. ред.
Голови Вищого адмін. суду України О. М. Пасенюка // Бюлетень законодавства і
юридичної практики України. — 2006. — № 12. — 416 с.

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням гро­мадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації: Пос­танова Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1977 р. № 348 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 16. — Ст. 86—89.

Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верхов­ного Суду
України від 13 червня 2007 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. — 2007. —
№ 6. — С. 2—7.

Про затвердження Положення про дозвільну систему: Поста­нова Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 (ста­ном на 20.04.2007 р.).

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду доз­волу на
початок роботи підприємств та оренду приміщень: Затвер­джений постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2006 р. № 150.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності: Затверджений поста­новою Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. —
2001. — № 27. — Ст. 1212.

Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем про­живання:
Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2003 р. № 35.

Про органи реєстрації актів цивільного стану: Закон України від 24
грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 14. — Ст. 78.

Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 // Офіційний вісник
України. —

1998. — № 36. — Ст. 967.

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних
коштів, державного і комунального майна — 4. Доку­ментування результатів та
оформлення матеріалів контрольних за­ходів, порядок їх опрацювання і
використання: Затверджений на­казом ГоловКРУ України від 9 серпня 2002 р. № 168
// Офіційний вісник України. — 2002. — № 38. — Ст. 1803.

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних
коштів, державного і комунального майна. Взаємодія з правоохоронними органами:
Затверджений наказом Г оловКРУ Украї­ни від 13 липня 2004 року № 185 //
Офіційний вісник України. —

2004. — № 31. — Ст. 2094.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // ВВР. — № 29. — Ст. 389.

Адміністративне
право України: Підручник / Ю. П. Битяк,

В. М.
Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер,
2005. — 544 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги: За­рубіжний опит
і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В. П. Ти­мощук. — К.: Факт, 2003. — 496
с.

Адміністративна юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України /
Авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К.: Факт, 2003. — 536 с.

Административное право: Учебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова.
— М.: Юристь, 2000. — 728 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т.
1. Загальна частина / Ред. кол. В. Б. Авер’янов (гол.). — К.: Юридична думка,
2004. — 584 с.

Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Кі-
валова. — Одеса: Юрид. літ., 2003. — 896 с.

Авер’янов В. Становлення нової доктрини
українського адмі­ністративного права // Юридичний вісник України. — 2007. — №
28. — 14—20 лип. — С. 1, 5.

Бандурка О. М, Тищенко М. М. Адміністративний
процес: Під­ручник для вищих навч. закладів. — Рос. мовою. — К.: Літера ЛТД,
2001. — 336 с.

Берлач А. І. Адміністративне право України: Нвч.
посібник для дист. навч. — К.: Ун-т “Україна”, 2005. — 472 с.

Безлюдько І. О., Бичкова С. С, Бобрик В. І. та
ін. Цивільне про­цесуальне право України: Навч. посібник / За заг. ред. С. С.
Бичкової. — К.: Атіка, 2006. — 384 с.

Бачун О., Головань О. Повернення до питання
компетенції ад­міністративних судів // Юридичний вісник України. — 2007. — 9—
15 червня.

Бородін І. Л. Адміністративна юрисдикція:
Монографія. — К.: Істина, 2007. — 160 с.

Бичкова С. С, Бобрик В. І., Ізарова І. О. та ін.
Цивільне проце­суальне право України: Навч. посібник // За заг. ред. С. С.
Бичко- вої. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Атіка, 2007. — 404 с.

Голосніченко І. П, Стахурський М. Ф.Адміністративний про­цес: Навч. посібник / За заг. ред. І. П. Голосніченка. —
К.: ГАН, 2003. — 256 с.

Демський Е. Адміністративний процес як окрема
галузь права // Віче. — 2006. — № 7—8. — С. 40—42.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової тео­рії та
практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с.

Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України:
Навч. посіб­ник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 576 с.

Колодій А. М. Принципи права України: Монографія.
— К.: Юрінком Інтер, 1998. — 208 с.

Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне
право Украї­ни: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий
феномен: Монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 528 с.

Кузьменко О. В. Адміністративний процес у
парадигмі права: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. — К.: КНУВС, 2006. — 32 с.

Кузьменко О. В. Теоретичні засади
адміністративного процесу: Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково- практичний
коментар; За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової /

С. В.
Ківалов, О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін. — Харків:
Одіссей, 2005. — 552 с.

Коліушко І. Виконавча влада та проблеми
адміністративної ре­форми в Україні: Монографія. — К.: Факт, 2002. — 244 с.

Колпаков В. К. Теоретичний вимір законодавчого
регулювання порушення справи про адміністративний проступок // Право Ук­раїни.
— 2005. — № 2. — С. 10—14.

Комзюк А. Т, Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний
процес України: Навч. посібник. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с.

Куйбіда Р. І знову про компетенцію
адміністративних судів // Юридичний вісник України. — 2007. — 30 червня—6
липня.

Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному
судочинстві: Навч. посібник / А. М. Ляш, С. М. Стахівський; За наук. ред. Ю. М.
Грошевого. — К.: Ун-т “Україна”, 2006. — 185 с.

Ляш А. О. Кримінальний процес. Загальна частина:
Навч. по­сібник для дист. навчання. — К.: Ун-т “Україна”, 2006. — 224 с.

Михеєнко М. М, Нор В. Т, Шибіко В. П.Кримінальний процес України: Підручник. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.:
Либідь,

1999.— 536 с.

Молдован В. Питання компетенції адміністративних
судів пер­шої інстанції // Юридичний вісник України. — 2007. — 12—18 травня.

Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб­ник для
юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред. Н. В. Александрової,
Р. О. Куйбіди. — К.: Конус-Ю, 2006. — 256 с.

Посібникдля органів місцевого самоврядування щодо застосуван­ня Кодексу
адміністративного судочинства України // В. В. Крав­ченко, О. Ю. Янчук, Е. Ф.
Демський. — К., 2006. — 93 с.

Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория,
история, перспективи. — М.: НОРМА, 2001. — 304 с.

Старилов Ю. Н. От административной юстиции к
администра- тивному судопроизводству. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун­та,
2003. — 144 с.

Сорокин В. Д. Административньїй процесс и
административно- процессуальное право. — СПБ.: Изд-во Юрид. ин-та, 2002. — 474
с.

Чорнооченко С. І. Цивільний процес України: Навч.
посібник. — К.: Центр навч. літератури, 2004. — 308 с.

Шишкін
В.
Завдання адміністративного судочинства // Право
України. — 2005. — № 11. — С. 11—14.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+