Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

4.1. Правове регулювання та нагляд за безпекою життєдіяльності

Сталий соціально-економічний розвиток України — це гарантування безпеки навколишнього середовища, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини. Людство ще на початку свого існування дійшло висновку, що протистояти небезпекам краще за все, об’єднавшись у колективи і співтовариства. На теперішньому етапі основною метою державної політики у сфері захисту населення від різного роду небезпек є гарантований рівень безпеки особистості, суспільства і держави у межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятого рівня ризику сучасної системи безпеки, яка б базувалася на принципах міжнародного права.

Основне місце в цьому процесі посідає законодавство у галузі регулювання відносин з охорони здоров’я людини та навколишнього середовища і забезпечення безпеки як у надзвичайних, так і у буденних ситуаціях. Ці відносини регулюються законодавчими і нормативно-правовими актами різної юридичної сили — Конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами та нормативними актами місцевих органів влади щодо безпеки життєдіяльності.

Правовою основою щодо безпеки життєдіяльності є Конституція України, яка проголошує:

“Кожна людина має невід’ємне право на життя… Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань” (стаття 27).

“Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування… Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує сані-тарно-епідемічне благополуччя” (стаття 49).

“Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди” (стаття 50).

Закони України: “Про охорону здоров’я”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про дорожній рух”, “Про поводження з радіоактивними відходами”.

Положення вказаних законів конкретизуються у спеціальних підзаконних нормативно-правових актах, які приймаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я, МИС та іншими державними органами.

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності та довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Закон України “Про охорону здоров’я населення”

Цей закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України, кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це право передбачає:

— життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я людини;

— безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;

— безпечні та здорові умови праці, навчання, побуту і відпочинку;

— створення мережі закладів охорони здоров’я;

— кваліфіковану медико-санітарну допомогу, до якої входить також вільний вибір лікаря та медичної установи;

— компенсування шкоди, завданої здоров’ю;

— надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги;

— здійснення державного нагляду в сфері охорони здоров’я;

— встановлення відповідальності за порушення прав громадян у сфері охорони здоров’я.

Держава, згідно з Конституцією України, гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров’я людини.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+