Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність, структура, функції навчання


Сутність, структура, функції навчання

Відповідно до загальної мети освіти,
навчання має забезпечувати виконання освітньої, виховної і розвивальної функцій.
Це умовний поділ, бо процес навчання не обмежується формуванням знань, умінь і навичок,
а передбачає також виховання, формування світогляду, розвиток особистості, підвищення
культурного рівня тощо.

Освітня (навчальна) функція передбачає
засвоєння наукових знань, формування вмінь і навичок. Наукові знання охоплюють факти,
поняття, закони, закономірності, теорії, відображають узагальнену картину світу.

Виховна функція спрямована на формування світогляду,
моральних, трудових, естетичних, етичних уявлень, поглядів, переконань, системи
ідеалів. Вона випливає із самого змісту і методів навчання, специфіки організації
спілкування вчителя з дітьми. Об’єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів
і переконань. Виховна функція охоплює виховні впливи, спрямовані на особистість
із метою формування внутрішньої позитивної її реакції (ставлення), активності, самостійності
і цілеспрямованості діяльності.

Розвивальна функція, окрім формування знань і спеціальних
умінь, передбачає здійснення спеціальної роботи для загального розвитку учнів, їхнього
мислення, волі, емоцій, навчальних інтересів і здібностей. Наприклад, для інтенсивного
розвитку мислення в процесі навчання необхідно викладати на високому рівні утруднення,
у швидкому темпі, забезпечувати усвідомлення учнями своїх навчальних дій.

Крім основних функцій можна виділити
специфічні функції: інформаційно-пізнавальну, дослідницьку, самоосвітню.

Реалізація інформаційно-пізнавальної функції передбачає відповідний добір та
розміщення в часі та дидактичному просторі необхідних блоків оновленого змісту,
форм і методів формування навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Дослідницька функція полягає в поступовому залученні учнів
до самостійного дослідження процесів і явищ шляхом оволодіння певним мінімумом методологічних
і теоретичних знань, виконання індивідуально-дослідних завдань.

Самоосвітня функція реалізується через створення умов для виявлення і розвитку пізнавальних, творчих,
навчальних здібностей учнів, використання методів заохочення і стимулювання самостійного
розв’язування теоретичних і практичних проблем.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+