Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Технології навчання

Технології навчання

У сучасній педагогіці розроблено широкий
спектр технологій навчання, які різняться цілями, концептуальними положеннями, особливостями
методики.

Кожний учитель у процесі педагогічної
діяльності створює “свою” авторську технологію навчання, яка передбачає
її проектування, експериментування, досягнення оптимального результату. При цьому
педагогічна майстерність полягає в тому, щоб дібрати необхідний зміст, застосувати
оптимальні методи і засоби навчання відповідно до програми і поставлених освітніх
цілей.

До традиційних технологій умовно можна
віднести пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмованеі диференційоване навчання.

Пояснювально-ілюстративне навчання

Воно забезпечує сприймання учнями навчальної
інформації з одночасним її узагальненням, засвоєнням понять, законів, теорій. Використовувані
практичні вправи покликані забезпечити поглиблення, закріплення знань, умінь і навичок,
застосування їх у нових ситуаціях. Ця технологія забезпечує всебічне та міцне засвоєння
навчальної інформації й оволодіння способами практичної діяльності.

Проблемне навчання

Цей вид навчання передбачає послідовні
й цілеспрямовані пізнавальні завдання, які учні розв’язують під керівництвом учителя
й активно засвоюють нові знання.

Суть такого навчання полягає у формулюванні
проблемних завдань, проблемному викладі й поясненні знань учителем, у різноманітній
самостійній роботі учнів.

Завдання стає пізнавальною проблемою,
якщо воно потребує роздумів, викликає в учнів пізнавальний інтерес, спирається на
попередній досвід і знання за принципом апперцепції – залежності сприймання від
минулого досвіду, наявних в учнів уявлень і знань для більш точного засвоєння нового
матеріалу.

Проблемне навчання є важливим засобом
розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення.
Воно забезпечує міцне засвоєння знань, робить навчальну діяльність захоплюючою,
оскільки вчить долати труднощі. Однак воно потребує тривалого часу на вивчення навчального
матеріалу, є недостатньо ефективним щодо формування практичних умінь і навичок,
дає невисокий результат при засвоєнні нового матеріалу, коли самостійний пошук недоступний
учням.

Програмоване навчання

Воно є одним із різновидів репродуктивного
підходу до навчання, який передбачає використання спеціальних навчальних програм.

Програмоване навчання – навчання з
використанням програми управління процесом засвоєння знань, умінь і навичок і відповідного
контролю за ним.

Такою програмою є письмовий виклад
інформації, що міститься в системі взаємопов’язаних ступенів, яка забезпечує здійснення
зворотного зв’язку. Загалом, програмоване навчання є особливою, цілеспрямованою
технологією організації навчального процесу. Воно ґрунтується на наявності точно
окресленого обсягу знань, умінь і навичок, які слід засвоїти, і його розчленуванні
на малі дози (порції, кадри), на сприйманні цих доз у строгій логічній послідовності.
Засвоєння дози інформації повинно готувати учнів до сприйняття наступної дози. Засвоєння
кожної дози інформації має відбуватися відповідно до пізнавальних можливостей учня,
самоконтролю за процесом засвоєння інформації.

Для реалізації програмованого навчання
використовують спеціальні програмовані підручники і навчальні машини.

Диференційоване навчання

Його особливість полягає у виокремленні
і посиленні вивчення окремих предметів як провідних, профілюючих.

Диференційоване навчання – організація
навчально-виховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів.

У навчальному процесі застосовують
такі види диференціювання:

а) диференціювання
за здібностями
.

б) диференціювання
за відсутністю здібностей
.

в) диференціювання за майбутньою професією. Передбачає навчання дітей
у школах музичних, художніх, з поглибленим вивченням іноземних мов;

г) диференціювання за інтересами учнів. Метою його є навчання учнів у класах або школах з поглибленим вивченням
предметів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+