Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальна характеристика організаційних форм навчання


Загальна характеристика організаційних форм навчання

Форми організації процесу навчання
розкривають через способи взаємодії педагога зі студентами, під час розв’язання
дидактичних завдань.

Форма організації навчання – певна структурно-організаційна та
управлінська конструкція навчального заняття залежно від його дидактичних цілей,
змісту й особливостей діяльності суб’єктів та об’єктів навчання.

Форми організації навчання мають упорядкувати
навчальний процес, їхньою провідною ознакою для класифікації є дидактичні цілі.
Водночас кожна організаційна форма навчання може мати кілька дидактичних цілей.

У дидактичному процесі найчастіше виокремлюють
чотири групи організаційних форм;

навчальні заняття;

практична підготовка;

самостійна робота;

контрольні заходи.

До першої групи належать: лекція, семінар,
лабораторне заняття, практичне заняття, індивідуальне заняття, навчальна конференція,
консультація, навчальна гра та ін;

Практичне заняття – форма організації
навчального процесу, під час якої за завданням і під керівництвом науково-педагогічного
працівника студенти виконують практичну аудиторну чи поза аудиторну роботу з будь-якого
предмета. Особливо значну роль практичні заняття мають відіграти у вивченні спеціальних
предметів, зміст яких спрямовано на формування професійних умінь.

Дидактична мета другої групи – організаційних
форм практичної підготовки – формування у студентів професійних навичок, а також
практичних умінь, необхідних для виконання завдань.

До третьої групи – організаційних форм
самостійної роботи – належить робота з друкованими джерелами (підручниками, навчальними
посібниками, інструкціями, настановами тощо), самостійне вправляння, самостійне
вивчення певних питань, участь у роботі гуртків, експериментально-дослідницька робота,
самостійний перегляд телепередач, тематичних кінофільмів, прослуховування радіопередач
та ін.

Мета самостійної роботи студентів –
самостійне вивчення, закріплення й поглиблення раніше здобутих і нових знань, набування
практичних навичок і умінь. Дидактичні цілі самостійної роботи:

закріплення, поглиблення, розширення
й систематизація знань, здобутих під час аудиторних занять;

самостійне оволодіння новим навчальним
матеріалом;

формування професійних навичок і
вмінь;

формування вмінь і навичок самостійної
розумової праці;

розвиток самостійності мислення,
творчого підходу до розв’язання поставлених завдань;

самоосвіта.,

До четвертої групи – організаційних
форм контрольних заходів – належать: іспити (заліки), модульний контроль, контрольні
роботи, контрольна перевірка оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями
з різних предметів, розв’язання кваліфікаційних завдань, захист


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ