Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні завдання державної фінансової інспекції України


Основні завдання та повноваження державної фінансової інспекції України

Державна фінансова інспекція
України
(ДФІУ)
– є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи
органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного
фінансового контролю.

Основні завдання Державної фінансової інспекції України поляга­ють у забезпеченні реалізації державної
політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесенні пропозицій щодо
її форму вання.

До повноважень цього органу віднесено здійснення державно­го
контролю за
:

– використанням
і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреб у бю­джетних коштах та взяттям зобов’язань;

– станом
і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітнос­ті в органах виконавчої
влади, фондах (державних та загальнообов’язкового державного соціального страхування),
бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також
в юридичних особах, що одержують кошти з бюджетів та в зазначених фондах або ви­користовують
державне чи комунальне майно;

– додержанням
законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного та місцевого бюджетів,
а також про державні заку­півлі;

– діяльністю
будь-яких господарюючих суб’єктів – за рішенням суду (винесеним на підставі подання
прокурора або слідчого для за­безпечення досудового розслідування кримінальної справи).

Державний фінансовий контроль здійснюється шляхом проведен­ня
інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного комплексу чи окремих
напрямів питань фінансово-господарської ді­яльності підконтрольних об’єктів, державного
аудиту та перевірки державних закупівель.

Також Державна фінансова інспекція України здійснює контроль,
зокрема, за: виконанням функцій з управління об’ єктами державної власності; цільовим
використанням коштів державного та місцевих бюджетів, кредитів, та їх своєчасним
поверненням; складанням бю­джетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів
щодо їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в про­цесі
виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників бюджетних
коштів.

Для виконання покладених завдань цьому контрольному органу
надається широке коло повноважень. Так, поряд з іншими, Державна фінансова інспекція
України має право:

– перевіряти
грошові та бухгалтерські документи, звіти, коштори­си та інші документи щодо руху
коштів та цінностей, а також процесу закупівель;

– проводити
зустрічні перевірки та перевірку фактичної наявності цінностей;

– безперешкодного
доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підконтрольним
юридичним особам;

– одержувати
від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення;

– вимагати
від керівництва підконтрольних установ проведення інвентаризації, у разі відмови
в її проведенні опечатувати в установ­леному порядку каси (касові приміщення), склади
та архіви та зверта­тися до суду щодо спонукання його до проведення перевірки;

– зупиняти
бюджетні асигнування, операції з бюджетними кошта­ми, а також вилучати в судовому
порядку до бюджету виявлені під час ревізії приховані, занижені валютні та інші
платежі.

При виявленні збитків, завданих державі чи об’ єкту контролю,
ви­значається їх розмір згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

За наслідками контрольної діяльності фінансова інспекція
пред’ являє керівникам та іншим особам підконтрольного об’ єкта обов’язкові до виконання
вимоги щодо усунення виявлених недоліків і порушень та порушує перед ними питання
про притягнення до від­повідальності винних осіб, а у випадках, передбачених чинним
зако­нодавством, накладає адміністративні стягнення.

Щомісяця Державна фінансова інспекція України подає до Верхов­ної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати контролю за додержанням бюджет­ного законодавства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+