Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюджетна система України та її структура


Бюджетна система України та її структура. Зведений бюджет України

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих
бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних
устроїв і врегульована нормами права;

Стаття 5. Структура
бюджетної системи України

1. Бюджетна
система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Місцевими
бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети
місцевого самоврядування.

3. Бюджетами
місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ,
міст (у тому числі районів у містах).

У
ст. 2 Закону України «Про бюджетну систему України» у редакції від 29 червня 1995
р., який діяв до прийняття Бюджетного кодексу України, бюджетна система України визначалась як поєднан­ня Державного бюджету України, республіканського бюджету
Авто­номної Республіки Крим та місцевих бюджетів, визначення зведеного бюджету з
подальшою деталізацією складових зведених бюджетів різного рівня (ст. 2 Закону України
від 29 червня 1995 р.). Показово, що у ст. 3 цього самого Закону було визначено
поняття бюджетного устрою як організації і принципів побудови бюджетної системи,
її структури, взаємозв’язку між окремими ланками бюджетної системи. Чинне бюджетне
законодавство не дає подібного визначення.

Ці
положення є відображенням конституційних норм, що містяться в статтях 132 та 133
Конституції України, які визначають засади тери­торіального устрою України (ст.
132), систему адміністративно-терито­ріального устрою (ст. 133). Фактично відповідно
до ст. 133 Конституції України і побудовано склад бюджетної системи України, яка
включає:

Державний бюджет України;

місцеві бюджети:

а) бюджет Автономної
Республіки Крим;

б) обласні
бюджети;

в) районні
бюджети;

г) бюджети
місцевого самоврядування:

бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань;

бюджети територіальних громад селищ;

бюджети територіальних громад міст (районів у містах).

Підставами
розмежування бюджетів на місцеві та місцевого само­врядування є повноваження певних
органів влади щодо їх прийняття та виконання і особливості формування дохідної частини.
Доходи місцевих бюджетів містять переважно закріплені доходи (ст. 66 Кодек­су),
тобто ті, що надходять за рахунок розподілу загальнодержавних податків і зборів.
Бюджети місцевого самоврядування містять як подіб­ні доходи (ст. 64 Кодексу), так
і значне коло надходжень власного ха­рактеру, доходів, що формуються за рахунок
власних джерел відповід­них територіальних громад: місцевих податків та зборів;
плати за землю; коштів від відчуження майна; плати за оренду майнових комп­лексів,
що знаходяться у комунальній власності та ін. (ст. 69 Кодексу). Бюджети місцевого
самоврядування – є базовими бюджетами.

На
відміну від Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції від 29 червня
1995 р., де визначення складу бюджетної сис­теми та зведеного бюджету містилось
в одній статті (ст. 2), у чинному Бюджетному кодексі України – це дві статті: ст.
5 «Структура бюджет­ної системи України» та ст. 6 «Зведений бюджет». Незважаючи
на те, що ст. 6 містить сім частин, фактично вони об’ єднуються у дві скла­дові
цієї статті: поняття зведеного бюджету та склад відповідних зве­дених бюджетів (України,
Автономної Республіки Крим, області, ра­йону, міста з районним поділом), що побудовані
за однотипною схемою.

Зведений бюджет є сукупністю бюджетних показників усіх бю­джетів, що існують на відповідній
території. Зведені бюджети вико­ристовуються для аналізу і прогнозування економічного
та соціально­го розвитку держави, територіальних громад. Зведені бюджети існують
на рівні держави, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним
поділом. Частини 2-6 ст. 6 Кодексу побудовані за єдиною схемою, згідно з якою дається
визначення відповідного зведеного бю­джету як сукупності показників бюджетів, що
існують на території дії зведеного бюджету. Так, зведений бюджет України включає
показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респу­бліки Крим,
зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. Відповідним чином визначено
й інші зведені бюджети.

Зведені
бюджети створено з метою:

а) розрахунків
соціальних та фінансових нормативів, норм для складання проектів бюджетів;

б) аналіз ефективності
бюджетних витрат;

в) з’ясування
підстав надання трансфертів.

Зведені
бюджети не затверджуються, а мають розрахунково-інфор­маційний характер.

Бюджетний
період для всіх бюджетів бюджетної системи становить один календарний рік, який
починається 1 січня кожного року і закінчу­ється 31 грудня того ж року. Сам закон
про Державний бюджет України має бути прийнятий до 1 грудня року, що передує плановому.
Неприйнят­тя Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня
не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Бюджетний
період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути інший. Такими
особливими обставинами є:

1) введення воєнного
стану;

2) оголошення надзвичайного
стану в Україні.

У разі,
якщо Державний бюджет України прийнято на інший бю­джетний період, місцеві бюджети
можуть бути прийняті на такий самий період.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+