Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні напрямки бюджетної політики


Основні напрямки бюджетної політики, порядок їх прийняття
та їх роль у формуванні бюджету

Основні напрямки бюджетної політики,
або бюджетна резолюція – це нормативний документ, що передує розробці проекту Державного
бюджету та містить певні рамки, граничні моменти, якими КМУ має керуватися при розробці
проекту ДБУ.

Мінфін
України скла­дає проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний
рік і подає їх до 20 березня року, що передує плановому, на розгляд до Кабінету
Міністрів. Після цього зазначений проект роз­глядається і схвалюється Кабінетом
Міністрів України та подається до Верховної Ради України.

Проект
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції
Кабінету Міністрів України щодо:

1) основних прогнозних
макропоказників економічного і соціаль­ного розвитку України (із зазначенням показників
номінального і ре­ального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих
цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньо­му за рік та
на кінець року, рівня безробіття);

2) основних завдань бюджетної
політики, зокрема граничного об­сягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки
прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляєть­ся
через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу і граничного обсягу
надання державних гарантій, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового
мінімуму та рівня його забезпечення;

3) пріоритетних завдань
податкової політики;

4) реалізації пріоритетних
державних (цільових) програм;

5) взаємовідносин державного
бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів
у зведено­му бюджеті України;

6) інших питань, необхідних
для складання проекту закону про Державний бюджет України.

Отже,
у цьому документі містяться головні пріоритети бюджетної політики на плановий рік,
які повинні стати орієнтиром для Уряду, який керує складанням проекту бюджету, і
Верховної Ради України при розгляді та затвердженні бюджету.

Далі
починається аналіз Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
у Верховній Раді України. Це здій­снюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів
України річно­го звіту про виконання закону про Державний бюджет України за по­передній
бюджетний період. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і подають їх
до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, до 15 квітня року,
що пере­дує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на
пленарному засіданні Верховної Ради. Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглядає
пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і пропозицій
до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бю­джетний період, який надається
народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному
засіданні Верховної Ради. Розгляд питання щодо Основних напрямів у Верховній Раді
має відбутися не пізніше 30 квітня року, що передує плановому. За результатами парламентських
слухань Верховна Рада України ухва­лює рішення про:

1) прийняття проекту постанови
Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджет­ний
період;

2) направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період до комітету, до предмета відання якого належать
питання бю­джету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з ура­хуванням
зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради (з визначенням строків такої підготовки).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+