Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

ЗВДТ


ЗВДТ

Звід відомостей, що
становлять державну таємницю
, – акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з
рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у
визначених цим Законом сферах.

Звід
відомостей, що становлять державну таємницю, (ЗВДТ) фор­мує і публікує в
офіційних виданнях Служба безпеки України на під­ставі рішень державних
експертів з питань таємниць. ЗВДТ, що ста­новлять держави) таємницю – єдина
форма реєстрації цих відомос­тей в Україні. З моменту опублікування ЗВДТ
держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в
ньому. Реє­страція відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виро­бу
чи іншому матеріальному носієві інформації, грифу секретності, який відповідає
ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ.

Зміни до
ЗВДТ, що становлять державну таємницю, публікують­ся не пізніше трьох місяців
від дня одержання відповідного рішення чи висновку.

Сам ЗВДТ
є систематизованим переліком відомостей, що станов­лять державну таємницю. Цей
перелік складається зі статей, пунк­тів та підпунктів. Відомості
систематизуються в чотири великі групи (статті) відповідно до сфери державної
діяльності:

 1. сфера оборони;
 2. сфера економіки;
 3. сфера зовнішніх відносин;
 4. сфера державної безпеки і охорони правопорядку.

Так, у військовій
сфері
можна виді­лити інформацію, що стосуються безпосередньо Збройних
сил Укра­їни, до якої, зокрема, віднесено відомості:

 • про зміст оперативних планів і
  документів бойового управлін­ня директив, бойових наказів, донесень та зведень;
 • про підготовку військ до виконання
  оперативних (бойових) завдань;
 • про систему бойового чергування;
 • про стратегічне розгортання та зміст
  мобілізаційних завдань, оперативно-мобілізаційних заходів;
 • про зміст закритих навчальних
  програм у вищих військових навчальних закладах Збройних сил України.

Наступною
сферою класифікації відомостей, що становлять дер­жав
ну таємницю, є сфера економіки. Серед інформації
економічно­го характеру, що її внесено до ЗВДТ, також можна виділити кілька
основних груп.

По-перше,
це інформація військово-економічного характеру, за­хист якої є одним із заходів
забезпечення функціонування економі­ки України в умовах воєнного стану,
матеріально-технічного забез­печення Збройних сил та підприємств оборонного
призначення. На­приклад. до ЗВДТ внесено відомості, які характеризують:

 • виробничі потужності мобілізаційного
  призначення галузей на­ціональної економіки щодо виробництва оборонної
  продукції
  ;
 • заходи для забезпечення сталості
  функціонування галузей еко­номіки України в умовах воєнного стану і т.п.


Як стратегічну охарактеризовано економічну інформацію, що розкриває характеристики забезпеченості економіки України стратегічними або критично-необхідними сировиною і матеріалами. У ЗВДТ це, наприклад, відомості:

 • про розміри і розміщення стратегічних запасів та резервів нафти, газу і нафтопродуктів України;
 • про балансові запаси корисних копалин у надрах та обсяги їх видобутку (виробництва) в Україні;
 • про балансові запаси урану в надрах України;

Нарешті,
останню групу становлять відомості, захист яких здійсню­ється в інтересах
забезпечення нормального функціонування кредитно-фінансової системи України. До цієї групи належать такі відомості
;

 • про номенклатуру та обсяги
  матеріальних цінностей держав­ного резерву;
 • про кількість надходження до
  Державного фонду дорогоцін­них металів і дорогоцінного каміння України, про
  відпуск їх на потреби народного господарства за період від одного року і
  більше, про планові обсяги реалізації золота за вільноконвертовану валюту або
  кількість золота, яке видано на закупівлю за кордоном товарів, за період від
  одного року і більше
  ;
 • про розроблені монетним двором
  Національного банку Укра­їни банкноти і монети України нових зразків
  ;
 • про засоби захисту від підробки
  банкнот, бланків державних цінних паперів і документів суворого облік) України
  (крім ві­домостей про загальновідомі засоби захисту);
 • про технології виготовлення та
  застосування спеціальних скла­дових захисних голографічних елементів, які
  створюються на замовлення органів державної влади, у тому числі для захис­ту
  від підробки банкнот, цінних паперів, документів суворо­го обліку.

У сфері зовнішніх відносин визначено два основних види інформації, що становить державну таємницю і підлягає охороні.


По-перше, це інформація, розголошення якої може завдати шко-ди зовнішньополітичній діяльності України, в т. ч. відомості, що містяться в директивах, планах та вказівках делегаціям і посадовим особам, які представляють Україну, розголошення яких розкриває стратегію і тактик) зовнішньої політики України.

По-друге, це інформація про деякі аспекти міждержавної військово-економічного співпраці, яка. згідно із законодавством України або її міжнародно-правовими зобов’язаннями, є таємною. Це, зокрема, стосується відомостей про номенклатуру, обсяги та фінансування операцій з експорту, імпорту озброєння, військової техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції, а також відомостей про військову, військово-технічну та науково-технічну співпрацю з іноземними державами тощо.

Ще однією сферою інформації, яка становить державну таємницю, що її виділяє національне законодавство, є сфера державної безпеки і охорони правопорядку. Серед переліку відповідних відомостей, наведених у ЗВДТ, також можна виокремити декілька характерних напрямів.

По-перше, це інформація про деякі аспекти негласної та правоохоронної діяльності. яка впроваджується правоохоронними органами та військовими підрозділами України, а також про особовий склад і підготовку відповідних підрозділів і осіб, що здійснюють подібну діяльність. Зокрема, це інформація:

 • про зміст, плани, організацію і результати оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності, її конкретні засоби, форми і методи;
 • про отримані результати ведення агентурної та спеціальної розвідки, радіоелектронної розвідки, контролю безпеки інформації та зв’язку тощо;
 • про штат, штатну розстановку, стан, зміст і організацію бойової і спеціальної підготовки особового складу Служби безпеки України. Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління державної охорони.


Наступну групу становить інформація про заходи охорони різних режимних об’єктів, осіб та матеріальних цінностей, які взято під державну охорону. До неї, зокрема, належать відомості:

 • про технічні системи забезпечення діяльності, охорони, зв’язку, зміст заходів пропускного і внутрішньо-об’єктового режиму об’єкта СБУ, Управління державної охорони та Прикордонних військ, на якому впроваджено особливий режим;
 • про організацію, стан і способи охорони установ кримінально-виконавчої системи;
 • про заходи охорони органів державної влади, осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
 • про організацію та порядок забезпечення безпеки пересування територією України вищих посадових осіб України та урядових делегацій іноземних держав;


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+