Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Теорія держави і права є навчальною
дисципліною, з вивчення якої починається, а складанням державного іс­питу завершується базова професійна підготовка
юриста.

Знання закономірностей виникнення і
функціонування державно-правових
інститутів, освоєння понятійно-кате­горіального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення і закріплення
навиків та умінь тлумачення та
практичного застосування права.

Теорія держави і права містить
абстрактні правові по­няття, освоєння яких є
вельми непростим для першокурс­ника. При всій великій кількості і різноманітності підруч­ників і навчальних посібників з цієї
дисципліни, авторам посібника очевидною була
нагальна потреба студентів в елементарному курсі, що стисло і доступно описує та роз’яс­нює загальнотеоретичні поняття та
категорії.

Автори посібника прагнули
максимальної наукової об­ґрунтованості та об’єктивності, при необхідності
виклада­ючи різні точки зору на
проблеми теорії держави і права. Разом із тим дидактичні цілі — а саме доступний для сту­дентів, ясний і разом з тим повний виклад основного мате­ріалу навчальної дисципліни «Теорія держави і
права» — стали для нас головними.

Посібник можна з успіхом
використовувати для само­стійної підготовки та
роботи на семінарських заняттях, для чого наприкінці кожного розділу розміщені питання, за­вдання та тести для самоконтролю та
самопідготовки. Крім того, автори впевнені, що складений ними посібник допо­може студенту (курсанту) успішно
скласти як семестровий, так і державний іспит з
теорії держави і права, оскільки він включає стислі і разом з тим змістовні
відповіді практично на всі питання, які
виносяться на контрольні підсумкові рубежі.

Для підготовки посібника були використані матеріали академічних та інших підручників із
теорії держави і пра­ва, перелік яких наводиться наприкінці посібника. Ці під­ручники стануть у пригоді при підготовці до всіх форм за­нять, для самопідготовки та написання курсових і
диплом­них робіт із теорії держави і права. Крім того, рекомендує­мо звертатися до Інтернет-сайтів, на яких розміщені
нормативно-правові акти та велика
кількість навчальної та наукової
літератури. Для отримання додаткових знань, особливо зі спірних питань, наприкінці кожного розділу ми
наводимо список додаткової літератури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ