Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Предмет теорії держави і права

1.3. Предмет теорії держави і права

Теорія держави і права має спільний
із іншими юридич­
ними науками об’єкт
дослідження — державно-правову
дійсність. Розмежування теорії держави і права з іншими юридичними науками відбувається за
предметом дослідження, тобто певного кола явищ, які вивчаються цією
наукою. Кожна юридична наука має
свій предмет дослі­
дження, яким може виступати той або інший бік
об’єктив­ної державно-правової дійсності.

Предметом теорії держави і права є
найбільш загальні
закономірності
виникнення, буття, функціонування та роз­
витку держави і права, на основі пізнання яких розробля­ються фундаментальні проблеми, що
мають методологіч­
не значення для
галузевих юридичних наук. Закономір
ність — це стійкий причинно-наслідковий зв’язок між явищами (процесами), який існує
об’єктивно (тобто неза­
лежно від волі людей).
Зазначимо, що в державно-правових процесах, як і в суспільному житті в цілому,
можливі також і випадковості. Випадковість
це подія, основну
причину
якої встановити
засобами сучасної науки неможливо, оскіль­
ки вона викликана безліччю незначних і короткочасних причин. Висловлюючись науковою мовою, випадковість є перетином незалежних причинних рядів. Врахування ви­падковостей
в юриспруденції необхідне, оскільки держава і
право як соціальні явища та творіння людини не вільні від
елементів хаосу, ірраціональності, дисбалансу. У
цьому
сенсі теорія держави і права, як і решта суспільних наук, є наукою не стільки закономірною, як законоподібною.

Предмет теорії держави і
права включає:

1)сутність і соціальне
призначення
державних і пра
вових явищ;

2)закономірності та випадковості виникнення,
функціонування та розвитку держави і права;

3)систему понять і категорій, що
використовуються в юриспруденції (право, держава, їхня сутність, функції,
форми; норми права, правовідносини,
реалізація права,
правопорядок тощо);

4)правові принципи,
аксіоми, презумпції, фікції,
що
були вироблені та використовуються юридичною теорією та практикою;

5)теоретичні моделі правотворчої, правозастосовної та інтерпретаційної практики;

6)прогнози та практичні
рекомендації
щодо вдосконалення та розвитку права і держави.

Предмет теорії держави і права складають явища, які можна назвати азбукою юриспруденції.
Беззасвоєння цих
явищ неможливо правильно
та грамотно вивчати закони,
складати угоди та договори, тлумачити їхній зміст, визна­чати їхню дію в просторі, у часі та за колом осіб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+