Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 19. Реалізація та застосування права

Розділ 19

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯПРАВА

19.1. Реалізація права та її ознаки

Встановлення державою
правових норм не є самоціллю.
Право виступає як соціальний регулятор і як вища соці­альна цінність лише тоді, коли його
принципи і норми
втілюються в життя, реалізуються в діях
суб’єктів соціаль­ного спілкування.

Сенс права та його
соціальне призначення найповніше
розкриваються тоді, коли його приписи добровільно здійс­нюються
його численними суб’єктами. Без реалізації право
залишалося б лише формально визначеною і офіційно ви­раженою
декларацією. В процесі реалізації права відбува­ється «матеріалізація»
абстрактних нормативно-правових
приписів у конкретні правомірні вчинки суб’єктів права і задовольняються «закладені» в норми
права особисті та
соціальні очікування
учасників правовідносин.

Реалізація права це втілення права в життя, реальне втілення змісту юридичних норм у
фактичній поведінці суб’єктів.

Ознаки реалізації права:

1) відповідність приписам права. Реалізація права — це завжди
правомірні дії суб’єктів права;

2) соціальна
корисність.
За допомогою реалізації
право
вих норм задовольняються
різноманітні особисті та су
спільні потреби й
інтереси;

3) процедурність. Реалізація права — це регламентована правом діяльність суб’єктів
права, яка протікає в часі
і складається з послідовно здійснюваних вчинків;

4) вольовий
характер.
Здійснюючи
реалізацію права,
його
суб’єкти діють усвідомлено, свідомо узгоджуючи свої
вчинки з
приписами правових норм;

5) державна
забезпеченість.
Реалізація
права забез­
печується
різними юридичними засобами, у тому числі і державним примусом.

У
процесі правореалізації правові норми мають ефектив­
но, без жодних
відхилень перетворюватися у правомірну
поведінку, суб’єкти права мають
максимально повно реа­лізовувати можливості, надані правом, і вичерпно викону­
вати його
вимоги. Таким чином, можна сказати, що право­
ва норма реалізується тоді, коли вона
втілюється у фактич­
ній
правомірній поведінці суб’єктів. Проте слід зазначити,
що ця теза має
пряме відношення лише до норм, які безпо­
середньо регулюють поведінку, хоча
вони й складають
основний
масив юридичних норм. Спеціалізовані норми
безпосередньо поведінкою не
реалізуються: вони здійсню­
ють своє призначення через системні зв’язки з конкретни­ми
нормами, допомагаючи їм у регулюванні поведінки.

Реалізація
права як процес може бути охарактеризована
з об’єктивної та суб’єктивної
сторони. З об’єктивної сторони
вона є здійсненням дій, передбачених нормами права.
Су­б’єктивна сторона реалізації права характеризує ставлення
суб’єкта до правових
вимог, що реалізуються, його установ­
ки і вол ю у момент здійснення
юридичних дій
. Субєкт може бути зацікавлений у реалізації права
через усвідомлення громадського обов’язку,
через власну вигоду, або через по­
боювання
несприятливих наслідків. Але головне в цьому
процесі
— точне
слідування правовим приписам.

 

19.2. Форми реалізації права

Реалізація
права завжди пов ‘язана тільки з правомірною
поведінкою. Правомірна поведінка є
вельми різноманітною
за
своїм змістом і формами зовнішнього прояву, отже, різ­
номанітними є
форми реалізації права. Форми реалізації права класифікуються на різних
підставах:

Форми
реалізації права залежно від суб’єктного складу:

1) індивідуальна. Правові норми
реалізуються в про­
цесі
односторонніх правомірних дій індивідів (наприклад, виступ на мітингу);

2) колективна. Правові норми
реалізуються постійними
або
тимчасовими колективами індивідів (наприклад, укла­дення колективного трудового
договору).

Форми реалізації права
залежно від участі в правовід­носинах:

1) поза
правовідносинами.
Таким
шляхом утілюються
в
житті норми, які встановлюють правовий статус і компе
тенцію
суб’єктів права, а також норми, що фіксують при
родні права людини і громадянина.
Наприклад, реалізація
права
на свободу совісті або права на недоторканність особи
може відбуватися
без вступу до яких-небудь відносин з
іншими особами;

2) у
правовідносинах.
Правовідносининайбільш поширений варіант
реалізації норми права. В такому випадку
суб’єкти реалізують норми права
шляхом використання
(управомочений
суб’єкт) і виконання (зобов’язаний су
б’єкт).

Форми
реалізації права залежно від ступеня активності суб’єктів:

1) активні позитивні дїі.Таким шляхом відбуваєтьсявикористання права або виконання обов’язку.
Ця форма
правореалізації залежить
безпосередньо від активних дій суб’єкта. Ця свідомо-вольова поведінка суб’єкта
права зазвичай реалізується в рамках правовідносин (наприклад,
договірних або управлінських);

2) пасивна
форма (бездіяльність суб’єкта).
У такий спосіб шляхом утримання
від дій
реалізуються
право
ві
заборони, але не тільки вони. Пасивна форма безпосеред
ньої реалізації
характерна, як правило, для дозвільних
норм, що закріплюють права і свободи,
невіддільні від осо
би
(право на життя, честь, гідність, свободу світогляду,
особисту
недоторканність, недоторканність приватного і
особистого життя).

За
характером і спрямованістю дій суб’єктів виділяють
такі форми
реалізації права:

1) дотримання норм права. Ця
форма реалізації права
має
місце тоді, коли суб’єкти утримуються від здійснення
дій,
заборонених правом. У більшості випадків дотримання
права
відбувається непомітно, зазвичай не фіксується. Саме
тому його юридичний характер яскраво
не виявляється. Таким шляхом реалізуються заборонні норми права, що вимагають пасивної поведінки (наприклад,
переважна біль­
шість норм Особливої
частини Кримінального кодексу);

2) виконання норм права. Воно відбувається, коли
суб’єк
ти здійснюють покладені
на них юридичні обов’язки. У цих
випадках вони діють активно. У цій формі реалізуються зобов’язуючі норми права, що вимагають
активної поведін
ки (наприклад, норми податкового
законодавства);

3) використання норм права. Ця форма реалізації права полягає в тому, що суб’єкти на
свій розсуд, за власним
бажанням використовують
надані їм права. Використання
є здійсненням дозволених правом дій. Так реалізуються дозвільні норми права (наприклад, норми
Цивільного ко
дексу).

Ці три форми реалізації
права, в ході яких юридичні норми втілюються в життя діями самих суб’єктів
права,
називають формами
безпосередньої реалізації права (зви­
чайні
або ординарні форми).

Безпосередня реалізація
права
це регламентований нормами права процес самостійного здійснення прав і обо­в’язків суб’єктом права без допомоги
спеціально уповно­
важених органів і осіб.
Це сфера самовираження особи, її
правової активності і життєвої позиції.

Безпосередня реалізація
прав і свобод особи в процедур­
ному плані відрізняється за рядом специфічних рис:

1) у даному процесі бере участь тільки
суб’єкт права,
а не спеціально
уповноважений орган держави;

2) спеціальна процедура реалізації або відсутня, або безпосередньо випливає із закону;

3) відсутній акт застосування права, що індивідуалізує норму права щодо конкретного
суб’єкта права.

У формах безпосередньої
реалізації права реалізується
багато норм, але не всі; виникає немало випадків, коли для реалізації потрібне втручання в цей
процес компетентних
органів, посадовців, наділених
державно-владними повно­важеннями. В даному
випадку йдеться про особливу форму
реалізації
права
правозастосування.

 

19.3. Правозастосування, його ознаки і функції

Правозастосування це владна діяльність компетент­них органів і посадовців, що
забезпечує реалізацію права шляхом винесення індивідуального юридичного рішення
щодо конкретних суб’єктів.

Співвідношення між
поняттями «реалізація права» і
« застосування права » по-різному оцінюється дослідниками. Більшість з них
розглядає правозастосування як особливу
форму реалізації права. Не заперечуючи проти цього, за­значимо,
що існує корінна відмінність між правозастосу
ванням і безпосередньою реалізацією права. Суб’єкт безпо­середньої реалізації права самостійно визначає свою пове­дінку
згідно з правовими приписами, а суб’єкт правозасто­сування упорядковує не свою поведінку, а поведінку сторонніх суб’єктів.

Ознаки застосування
права:

1) владний характер. Застосовують право тільки
упов
новажені на те компетентні
суб’єкти (державні органи,
органи місцевого самоврядування, керівники підприємства тощо);

2) індивідуалізований характер. Застосування права є рішенням конкретної справи, конкретної юридичної ситуації
на основі норм права;

3) процедурний характер. Застосування права має рядстадій і здійснюється
відповідно до встановленої процедури
(з метою посилення гарантій законного і справедливого вирішення справи ця діяльність
жорстко регламентована
нормами процесуального
права);

4) юридично оформлений характер. Застосування права звичайно
завершується винесенням спеціального (як пра
вило,
письмового) документа
акта
застосування права.

Застосування права є факультативним елементом
меха­нізму правового регулювання. Тому
важливо з’ясувати, в яких випадках воно необхідне.

Підстави
правозастосування:

1) неможливість самостійної,
безпосередньої
реалізації права, коли суб’єкти не можуть самі, без допомоги владних органів реалізувати свої права (наприклад,
право на отримання пенсії);

2) необхідність встановлення статусу
суб’єкта права
(наприклад, необхідно
зареєструвати громадську організа
цію, господарюючий суб’єкт, набути громадянства);

3) наявністьспору про право, суб’єктивні права та юридичні обов’язки (наприклад, спір про право власності на земельну
ділянку)
j

 

 

5) необхідність здійснення владних
повноважень
орга
нів державної влади, місцевого
самоврядування, інших
владних суб’єктів (наприклад,
заснувати або ліквідувати
комунальне підприємство, присвоїти чергове військове або спеціальне звання);

6) невиконання юридичних обов’язків, перешкоджанняв здійсненні прав, вчиненняправопорушення.

У всіх цих випадках
потрібне встановлення та аналіз
конкретних обставин справи і винесення в ній юридичного рішення.

Шляхом застосування
права держава та інші уповно­
важені на застосування права суб’єкти здійснюють наступ­ні функції:

1) правозабезпечувальна
функція.
Застосування права організує дотримання, виконання і
використання правових
норм. Наприклад, рішення
суду про визнання права влас­
ності на земельну ділянку створює юридичні умови для використання цієї ділянки її
власником, наказ адміністра­
ції підприємства про притягнення працівника до дисциплі­нарної відповідальності забезпечує умови для дотримання правил внутрішнього розпорядку;

2) функція
індивідуального правового регулювання.
За допомогою індивідуальних правових актів правозасто-совувач «прикладає» правові норми до
певних життєвих
обставин і тим самим
конкретизує права і обов’язки суб’єк­
тів права. Наприклад, наказом про зарахування на роботу встановлюються конкретна трудова
функція працівника,
вироком суду
встановлюється міра покарання і особливості
її виконання щодо конкретного засудженого.

 

19.4. Стадії застосування права

Застосування права є
єдиним і разом з тим складним
процесом, що має початок і закінчення. Воно складається з кількох логічно пов’язаних між
собою стадій, у рамках
кожної з яких
вирішуються конкретні організаційні та до­слідні завдання. Прийнято виділяти
три основні стадії за­
стосування права:

1) встановлення фактичної основи справи. В ході цієї стадії встановлюються і досліджуються тільки факти і обставини, передбачені нормами права, тобто такі,
що є юри­
дично значущими. Збір
інформації відбувається за допо­
могою
документів, свідчень свідків, речових доказів, ви­
сновків експертиз тощо. З’ясування об’єктивної
істини у
справі можливе тільки тоді,
коли фактичні обставини зі­
брані та
проаналізовані з достатньою повнотою і достовір­
ністю. Не менш важливою вимогою є законність методів збору
інформації;

2) встановлення юридичної основи справи. На другій стадії правозастосовувач вибирає
галузь, інститут і норму
права, які регулюють ці
суспільні відносини, перевіряє до­
стовірність тексту норм права, їхні межі дії в часі, в
про­
сторі і за колом осіб, з’ясовує сенс і зміст
юридичних при­писів, кваліфікує ситуацію, що
вимагає вирішення, тобто
дає їй
юридичну оцінку;

3) рішення справи і документальне оформлення ухва­леного рішення. На
третій стадії ухвалюється рішення і
створюється правозастосовчий акт. Саме в рамках цього етапу правозастосовчого процесу
вирішується доля цієї
справи і від того, які
висновки будуть сформульовані в ході
рішення, залежить подальший розвиток правовідносин.

Встановлення фактичної
і юридичної основи справи ви­
ступає немовби підготовчою стадією застосування норм права. Ухвалення
рішення є завершальною і разом з тим
основною стадією. Після цього рішення має бути виконане і конкретні суспільні відносини
реально врегульовані.

Поняття «стадії
застосування права» є логічною кон­
струкцією.
У реальній практичній діяльності стадії правозастосування
можуть збігатися. Наприклад, інспектор
дорожньо-патрульної
служби встановлює факт перевищен­
ня швидкості водієм автомобіля, дає
йому юридичну оцін­ку, кваліфікуючи його як
правопорушення, і виносить рі­шення про зупинку автомобіля і попередження водія
про
неприпустимість правопорушень. Усі ці стадії застосуван­ня права в часі відбуваються практично вмить.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+