Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття, сутність і завдання криміналістичної методики

 Тема 11: Загальні положення криміналістичної методики

1. Поняття,
сутність і завдання криміналістичної методики. Принципи та джерела
криміналістичної методики

У науці
термін “методика” має, принаймні, два значення:

а) сукупність методів пізнання
якого-небудь явища, події, предмета, тобто як практична діяльність;

б) вчення
про засоби і методи пізнання конкретного об’єкта, події.

Предметом
дослідження науки криміналістики в самому загальному плані є злочин. Тому
стосовно до останнього методику треба розуміти, як сукупність рекомендацій з
розслідування злочинів, тобто, як знаходити сліди при дослідженні первинних
матеріалів і як оцінювати їх для ухвалення рішення про порушення кримінальної
справи; які й в якій послідовності необхідно проводити слідчі дії, яку
застосовувати техніку і тактичні прийоми для досягнення ефективності
розслідування злочину.

В даний
час у криміналістичній літературі методика розслідування розглядається як
самостійний розділ науки криміналістики, що називається “Методика розслідування
окремих видів злочинів (або криміналістична методика)”.

Криміналістична
методика –
це розділ криміналістики, який
включає систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій
щодо організації і здійснення розслідування та запобігання злочинів.

Таким
чином, сутність криміналістичної методикияк розділу науки криміналістики зводиться до розробки теоретичних основ,
методів, прийомів і практичних рекомендацій оптимального розслідування окремих
видів злочинів, а як діяльності – у практичній реалізації рекомендацій теорії в
рамках норм кримінально-процесуального закону.

Система
рекомендацій методики являє собою певний трафарет, що вказує які дії, у якій
послідовності необхідно робити, якщо обстановка здійснення злочину відповідає
основним елементам даної системи рекомендацій.

Завдання
криміналістичної методики розслідування злочинів:

а) загальне
завдання: сприяння правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю;

б)
спеціальні завдання:

 • вивчення з криміналістичних позицій злочинів і
  злочинності;
 • вивчення й узагальнення передового досвіду розкриття,
  розслідування і запобігання злочинів;
 • виявлення закономірностей організації і здійснення
  розслідування злочинів;
 • розробка науково обґрунтованих методичних рекомендацій з
  організації і здійснення розкриття, розслідування і запобігання окремих видів
  злочинів.

Принципи криміналістичної методики:

1. Відповідність методичних
рекомендацій вимогам закону.

2. Індивідуальність методики
розслідування кожного виду злочинів.

3. Взаємодія слідчого з
органами дізнання й активне використання оперативно-розшукових засобів
одержання інформації.

4. Втілення рекомендацій
криміналістичної техніки і тактики в методиці.

5. Активне використання
новітньої техніки і допомоги спеціалістів і громадськості.

6. Вивчення і використання
передового досвіду практики.

7. Вивчення способів
здійснення злочинів і прогнозування їх.

8. Наукова організація праці
та управління розслідуванням.

9. Забезпечення
безпеки учасників розслідування.

10. Побудова методик на основі
криміналістичних характеристик злочинів відповідного виду

До джерел методики
розслідування відносяться (І.М. Лузгін):

 1. передовий досвід органів
  внутрішніх справ, прокуратури і судів по розслідуванню злочинів; експертна
  практика криміналістичних, судово-медичних і інших установ;
 2. положення загальної теорії
  криміналістики, криміналістичної техніки і тактики; у методиці втілюються
  акумульовані положення і рекомендації техніки і тактики, вони знаходять реальне
  втілення в розслідуванні;
 3. норми кримінального
  закону, що встановлюють ознаки окремих злочинів, норми кримінально-процесуального
  закону, що визначають предмет і межі доведення;
 4. положення кримінології,
  теорії ОРД, загальної і судової психології, судової статистики, теорії
  інформації, організації праці і управління, а також даних інших наук.
  Наприклад, судової медицини, психіатрії, судової бухгалтерії і т.п.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+