Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження

Тема 5. «Суспільство як соціальна система»

1. Еволюція
уявлення про суспільство та теорії його походження

Соціологічна думка
від свого зародження постійно намагалася пізнати, осмислити сутність, основні засади
функціонування, найхарактерніші особливості суспільства як соціального феномену.
Так, античні філософи, зокрема Арістотель, Платон, ототожнювали суспільство з державою.
У середньовіччі поширеною була думка про те, що суспільство виникло внаслідок домовленості
людини з Богом; у нові часи побутувала ідея суспільного договору між людьми, внаслідок
якого постало суспільство, хоча деякі філософи (Д. Дідро) вважали, що життя людей
завжди було суспільним.

Якісно нове розуміння
категорії “суспільство” запропонувала соціологія в середині XIX – на початку XX
ст. Так, О. Конт і Г. Спенсер вважали його динамічним утворенням, що, як і кожний
живий організм, перебуває у постійному розвитку, виявляючи здатність до саморегулювання.
Е. Дюркгейм розглядав суспільство як надіндивідуальну реальність, що засно­вана
на колективних уявленнях. Для М. Вебера суспільство – це взаємодія людей, яка є
продуктом соціальних, тобто орієнтованих на інших людей, дій. Тард розумів суспільство
як продукт взаємодії індивідуальних свідомостей через передавання людьми один одному
переконань, прагнень, спонукань тощо.

За К. Марксом, суспільство
– це живий організм, сутністю якого є залежність усіх соціальних підсистем від економічної;
це сукупність відносин між людьми, що формуються та історично розвиваються у процесі
спільної діяльності.

Різні аспекти суспільства
як соціологічного феномену є предметом багатьох сучасних досліджень. Залежно від
погляду на суспільство як фундаментальну категорію соціології формувалися відповідні
теорії суспільства, у розвитку яких простежується три періоди:

1. Кінець XVIII –
початок XX ст. Соціологія функціонувала як сукупність поглядів щодо промислового
суспільства. Всі тодішні теорії виходили з того, що суспільство, яке зароджується,
має індустріальний характер, а економічна система визначає тип суспільства, задає
принцип суспільного порядку.

2. 20-ті – кінець
60-х років XX ст. Учення цього періоду зосереджувалися на фіксації нових специфічних
рис, явищ, зумовлених переходом до стадії організованого капіталізму, передусім
в економічній сфері. Суспільство вони тлумачили як державно-монополістичний (з точки
зору форми власності), організований (з огляду на соціальні та економічні процеси),
зрілий, розвинутий капіталізм як менеджеріальне суспільство (враховуючи домінуючу
професію у всіх галузях), як суспільство масової культури.

3. 70–90-ті роки
XX ст. На цьому етапі виникають “концепції інформаційного суспільства” (теорії Д.
Белла, Р. Дарендофа, О. Тоффлера, Ф. Ферроратті та ін.), які фіксують трансформації
в економічній системі, структурі формальної та неформальної влади, інформаційній
сфері. Вони розглядають інформаційне суспільство як особливу стадію історичного
та соціально-економічного розвитку людства.

Сутність суспільства
як соціального феномену

Суспільство є високоабстрактною
категорією, витвореною на перетині соціальної філософії, соціології, історії та
інших наук, надзвичайно складним соціаль­ним феноменом, що зумовило різні тлумачення
його.

Суспільство – сукупність
усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну
територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною
ідентичністю її членів.

Цей термін вживається
і на позначення конкретного виду суспільства з його історичними, економічними, культурними
особливостями (наприклад, українське суспільство).

До найхарактерніших
сутнісних рис суспільства належать:

– спільність території
проживання людей, що взаємодіють між собою;

– цілісність і сталість
(єдине ціле);

– здатність підтримувати
та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв’язків;

– певний рівень розвитку
культури, система норм і цінностей, покладених в основу соціальних зв’язків між
людьми;

– автономність та
самодостатність, самовідтворення, саморегулювання, саморозвиток.

Із соціологічної
точки зору американський соціолог Едуард-Альберт Шілз (нар. у 1911 p.) суспільством
вважав об’єднання, що відповідає таким критеріям:

– існування його
як елемента більшої системи;

– ідентифікація з
певною територією;

– наявність власної
назви та історії;

– укладення шлюбів
між представниками даного об’єднання (суспільства);

– поповнення за рахунок
дітей, які визнані представниками цього суспільства;

– існування його
у тривалішому часі, ніж середня тривалість життя окремого індивіда;

– єдність загальної
системи цінностей (традицій, звичаїв, норм, законів, правил тощо).

Усе це дає змогу
трактувати суспільство як соціаль­ну систему.

Соціальна система
– цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв’язки, взаємодії та взаємовідносини,
соціальні інститути та організації, соціальні групи та спільноти, норми і цінності.

Кожен з цих елементів
соціальної системи перебуває У взаємозв’язках з іншими, займає специфічне місце
та відіграє певну роль у ній. А завдання соціології полягає У з’ясуванні структури
суспільства, науковій характеристиці його елементів, їх взаємодії і взаємозв’язку.

На думку американського
соціолога Алвіна Тоффлера (нар. у 1928 p.), структуру суспільства визначають такі
компоненти:

1) техносфера (енергетична
підсистема, система виробництва, розподілу);

2) соціосфера (різні
соціальні інститути);

3) біосфера;

4) сфера влади (формальні
й неформальні інститути політики);

5) іносфера (системи
інформації та соціальної комунікації);

6) психосфера (сфера
між особистісних стосунків).

Усі перелічені структурні
елементи рівнозначні та рівноправні. А саме завдяки структурі суспільство якісно
відрізняється як від хаотичного скупчення людей, так і від інших соціальних явищ.
Соціальна структура визначає стабільність суспільства як системи, що функціонує
та розвивається за власними законами.

Існує й цілком протилежна
точка зору на цю проблему. Наприклад, Т. Манн вважає, що, якби це було можливим,
він зовсім відмовився б від категорії “суспільство”, позаяк воно не є соціальною
системою. А оскільки немає системи, то не існує й рівнів чи підсистем. Тому найточнішими
щодо вивчення структури та історії суспільств будуть термінологічні пояснення взаємовідносин
чотирьох рівнозначних джерел влади – ідеологічних, економічних, політичних, військових.
У кожний конкретний історичний момент можливе різне їх співвідношення, що і визначає
конкретну історичну якість суспільства.

Різними є погляди
і на причини та процес виникнення суспільства, які зводяться до трьох теорій:

1. Природна (праця
створила людину, перетворивши стадо на культурне угруповання виробників).

2. Божественна (Бог
створив людину, заповів їй матеріальний світ і моральний закон).

3. Космічна (людство
створене інопланетянами, які маніпулюють ним у власних цілях).

Ці теорії надто абстрактно,
по-філософськи пояснюють виникнення суспільства.

Соціологічні наукові концепції по-своєму
трактують походження суспільства, апелюють до різних чинників, що зумовлювали цей
процес
.

Інструментальна
концепція
. Згідно з нею головним чинником, що
зумовив формування суспільства, є здогадливість та кмітливість людини, завдяки яким
вона винайшла спеціальні знаряддя для задоволення власних потреб. Спочатку примітивні,
дедалі досконаліші, вони зберігали зусилля людини у добуванні їжі та тепла. Використовуючи
знаряддя, вона навчилася працювати, поліпшувала
свій добробут. Це зумовило функціональне дрібнення родової общини, розподіл праці,
що у свою чергу спричинило виникнення економічних відмінностей між людьми та родинними
групами. З’явилася і почала розвиватися соціальна організація.

Сексуальна
концепція
. Прихильники її вважають, що головним
чинником зародження суспільства є поза-сезонний характер розмноження людини та її
задово­лення від статевого акту. Це надає процесові виношування і народження спонтанності,
позаконтрольності, а існуванню групи – непередбачуваності. Відповідно в общині надмірна
кількість слабких, незахищених осіб, що потребують опіки і за низького рівня розвитку
ризикують загинути. Тому природна необхідність контролю над народжуваністю зумовила
формування родин, виникнення норм, які регулювали сексуальні та інші відносини в
угрупованні, сприяли плануванню господарського життя тощо. Постійний розвиток регулюючих
норм стимулював еволюцію общин, зумовив­ши з часом виникнення соціальної організації.

Кратична (грец. kratos – сила, влада) концепція.
Згідно з її постулатами сила та розум розподілені між людьми нерівномірно. Разом
з природною експансивністю (жадобою і цікавістю) переваги окремих людей за певними
критеріями (фізична міць, спостережливість, спритність тощо) дають їм змогу зайняти
вигідні позиції, прибрати до рук краще місце, їжу, сексуального партнера та ін.
Навчившись панувати та отримувати знаки улесливості одноплемінників, лідери почали
утверджувати систему правил шанування вождя, передачі влади, розподілу привілеїв
серед інших членів угруповання. Норми, які забезпечують відносини нерівності, стають
основними для соціальної організації. Еліта використовує владу як засіб впливу на
маси та привласнення ресурсів, створюваних общиною, забезпечуючи водночас її подальший
розвиток.

Гендерна
концепція
. Заснована на аналізі розподілу соціальних
ролей між особами жіночої та чоловічої статі. Оскільки жінка володіє біологічною
монополією на відтворення роду, і для немовлят є не тільки найближчим кровним родичем,
а й першим взірцем для наслідування, її роль і воля в общині особливо значущі. Відповідно
значущість чоловіка значно менша, його роль зведена до обслуговування процесу відтворення
(забезпечення зачаття, захисту, тепла, їжі тощо). За соціальними ролями жінки більш
незамінні за чоловіків. Незадоволені своїм становищем, чоловіки створюють штучну
противагу жіночій “монополії відтворення” у формі чоловічої “монополії на встановлення
порядку”. А коли вони стали домовлятися про розподіл жінок, виникла соціальна організація.
Попри те, що чоловіки споконвіку порушують власні домовленості, вони продовжують
дотримуватись первісної кругової поруки, не допускаючи жінок до соціальне значущих
сфер, пов’язаних з владою, управлінням, розпорядженням ресурсів.

Семантична
концепція.
Стрижнем її є визнання фізичної,
психологічної, розумової слабкості людини як біологічної істоти, яка до того є ще
й одним з наймолодших видів живого світу (8–10 млн. років еволюції). У зв’язку з
біологічною вразливістю закон виживання штовхає людей до об’єднання зусиль, тобто
до створення колективної організації, яка здійснює координацію, диференціацію, та
комбінування їх функцій. Усе це потребує попередньої домовленості, що можливо лише
з розвитком спілкування, використання мови як його засобу. Виробляючи символи та
значення, домовляючись про правила їх тлумачення, активно застосовуючи мову, люди
формують організований світ комунікації, яка опосередковує їх матеріальну діяльність.
Унаслідок цих процесів виникає система упорядкованих колективних взаємодій, формується
суспільство.

Проблема типологізації
суспільств передбачає, з одного боку, відокремлення понять “суспільство”, “природа”,
“держава”, “країна”, з іншого – з’ясування співвідношення між ними. Людина і суспільство
є частиною природи, але помилково було б ототожнювати їх з природою. Адже, коли
йдеться про природу У широкому сенсі (природна єдність світу, всієї дійсності),
то лінія “суспільство – природа” відображає те, що людина і суспільство виникли
з природи. Суспільство при цьому перебуває у тісному зв’язку та взаємодії з природним
середовищем і не може функціонувати, розвиватися поза ним, оскільки і природа, і
суспільство підкоряються єдиним фундаментальним законам. Але розуміння природи у
вузькому сенсі (частина реального світу, природно-географічне середовище) передбачає
визнання того, що людина є не стільки біологічним, скільки соціальним творінням,
а буття суспільства – це своєрідне соціальне буття, котре не можна зводити до тільки
біологічного існування.

Розмежування цих
понять дає змогу правильно зрозуміти двоєдину – природно-соціальну – основу людини
та суспільства, не допустити як ігнорування природних засад у людині та суспільстві,
так і заперечення вирішальної ролі соціального у цій єдності. На певних етапах розвитку
соціології домінували різні точки зору, то абсолютно відриваючи людину, суспільство
від їх природних основ, то абсолютизуючи місце і роль біологічного на противагу
соціальному.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ