Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства

4. Соціальна структура та соціальна стратифікація
суспільства

Суспільство є складною
соціальною системою, структурно організованою цілісністю, яку утворюють різні елементи,
компоненти, підрозділи. У свою чергу вони теж мають певний рівень організованості
й упо­рядкованості власної структури. Це дає підстави стверджувати, що соціальна
структура суспільства є комплексним, багатомірним утворенням.

Соціальна структура
суспільства
– ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот,
організацій, інститутів, об’єднаних стійкими зв’язками і відносинами.

Іншими словами, це
внутрішній устрій суспільства, який складається з відповідно розташованих, упорядкованих
елементів, що взаємодіють між собою. Поняття “соціальна структура” охоплює системно-організаційний
і стратифікаційний аспекти.

Згідно із системно-організаційним
аспектом головний зміст соціальної структури створюють соціальні інститути, насамперед
економіка, політика (держава), наука, освіта, сім’я, зберігаючи і підтримуючи існуючі
в суспільстві відносини і зв’язки. Ці інститути нормативно регулюють, контролюють
і спрямовують поведінку людей у життєво важливих сферах, а також визначають стійкі,
регулярно відтворювані їх рольові позиції (статуси) у різних типах соціальних організацій.
Соціальний статус є первинним елементом соціальної структури суспільства, що розкриває
місце особистості в соціальній структурі суспільства. Він зумовлений професією,
віком, освітою, матеріальними статками тощо. Наприклад, структура сім’ї утворюється
взаємозалежною мережею позицій: чоловік, дружина, діти; у системі освіти – учитель,
учень; в економіці – підприємець, робітник і т. д. Соціальні позиції (статуси) та
зв’язки між ними визначають характер соціальних відносин. На основі близькості соціальних
статусів, що встановлюють потенційну можливість участі індивідів у відповідних видах
діяльності, формуються складніші структурні елементи суспільства – соціальні групи.

Соціальна група
відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних
соціальне значущих ознак.

Це поняття є родовим
щодо понять “клас”, “соціальна верства”, “колектив”, “нація”, “етнічна, територіальна,
релігійна та інші спільноти”, оскільки фіксує соціальні відмінності між окремими
сукупностями людей у процесі розподілу праці та їх результатів. Ці відмінності мають
у своїй основі відношення до засобів виробництва, влади, специфіки праці, фаху,
освіти, рівня й структури доходів, статі, віку, національної належності, місця проживання,
стилю життя тощо.

У кожному суспільстві
існує певна кількість соціальних груп, утворення яких зумовлено:

– спільною діяльністю
(наприклад, професійні групи, зайняті у сфері політичної, економічної та духовної
діяльності);

– спільним просторово-часовим
існуванням (середовищем, територією, комунікацією);

– груповими установками
та орієнтаціями. У соціальні групи люди об’єднуються на підставі спільних соціальних
інтересів, які зумовлюють їх дії. Формуються вони з представників різних груп залежно
від їх становища та ролі в суспільному житті. Оскільки інтереси, скажімо, у робітника
і підприємця різняться між собою, то вони реально становлять різні соціальні групи.
Але соціальні інтереси груп, формуючись на основі індивідуальних інтересів їх учасників,
не замикаються у власних егоїстичних рамках. У процесі соціальної взаємодії індивідів
виробляються інтереси груп як цілісності, які є втіленням інтегрованих, спільних
інтересів індивідів, що належать до цих груп. Соціальний інтерес групи завжди спрямований
на збереження або зміну її становища в суспільстві.

У соціальній структурі
суспільства взаємодіють різні за чисельністю соціальні групи. Традиційно їх поділяють
на малі та великі.

Мала соціальна група– нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю
і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для
виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

Родовою ознакою малої
групи є наявність безпосередньо тривалих особистих контактів (спілкування, взаємодія),
властивих, наприклад, сім’ї, виробничій бригаді, шкільному класові, колективу космічної,
арктичної станцій, спортивній команді, релігійній секті, групі друзів тощо. Мінімальний
розмір малих груп – дві особи, максимальний – кілька десятків.

Велика соціальна
група
– численна за складом група людей, об’єднаних для спільної діяльності, але
взаємодія між якими формальніша.

До них можна віднести
професійні, демографічні, національні спільноти, соціальні класи.

Соціальна структура
суспільства завжди передбачає групування його елементів. Критерієм їх диференціації
чи інтеграції є їх позиція щодо певних суспільних ресурсів (влада, власність), виконувані
у суспільстві функції (соціальна роль), соціальний статус (ієрархічне місце в суспільстві),
єдність культурних норм і цінностей (культурна ідентичність) та ін. Факторів, що
визначають структурну організацію суспільства, багато, і їх необхідно брати до уваги.
Залежно від критерію виділяють сімейно-побутову, релігійну, соціально-політичну,
освітню та інші підструктури суспільства.

Як історичний феномен,
соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить
насамперед від соціальної мобільності елементів соціальної структури.

Соціальна мобільність– міжгрупова або просторова рухливість населення, його здатність (готовність) до
соціальних переміщень.

Соціальні переміщення
є виявом соціальної мобільності, яка виражається у зміні класової належності індивідів,
у переходах з однієї внутрікласової групи до іншої, міграції сільських жителів до
міста і навпаки. За напрямом переміщення розрізняють вертикальну соціальну мобільність
– посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи та верстви
з вищим чи нижчим статусом, і горизонтальну соціальну мобільність – рух між соціальне
однорідними позиціями й категоріями населення. Обидва види переміщення переплітаються,
взаємодіють.

Соціальну мобільність
зумовлюють об’єктивні обставини:

структурні зрушення в економіці;

– зміни характеру
й змісту суспільного розподілу праці й відносин власності;

– послаблення закріпленості
працівників за соціальне та економічно нерівноцінними видами діяльності.

Соціальні переміщення
між групами складні, супроводжуються певними соціальними наслідками, найістотнішим
з яких є постійна наявність перехідних (маргінальних) верств щодо певних соціальних
спільнот.

Соціальна структура
ніколи не є простим описом суспільства в “горизонтальній проекції”, вона передусім
є відображенням соціальної нерівності. Нерівність індивідів і соціальних груп є
первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів
системи) відсутні підстави для твер­джень про суспільну організацію, структуру.
Тому соціальна структура суспільства в його “вертикальній проекції” – це ієрархічно
організована сукупність статусів, груп, верств, класів (нерівних ресурсів, якими
володіє соціальна система).

Факт нерівності,
як засвідчує досвід, зумовлює розвиток і зміну соціальної структури. Нерівність
людей виявляється у різних аспектах їх буття. Але не все, що різнить їх, є соціальне
значущим. Про соціальну нерівність йдеться тільки тоді, коли вона за якимось критерієм
закріплена інституціально як базовий принцип вертикальної класифікації людей. Наприклад,
у простих (досучасних) суспільствах соціальне значущими були належність до певного
роду, стать, вік, що відповідно трансформувалися в ієрархію родинних, вікових і
статевих груп. У сучасному суспільстві кількість класифікаційних ознак істотно зросла.
Соціологія соціальну нерівність розглядає як результат соціальної стратифікації.

Теорія соціальної
стратифікації

Теорію соціальної
стратифікації було створено на початку 40-х років XX ст. американськими соціологами
Толкоттом Парсонсом (1902–1979), Робертом-Кінгом Мертоном (нар. у 1910 р.), К. Девісом
та іншими вченими, які вважали, що вертикальна класифікація людей та їх груп спричинена
розподілом функцій у суспільстві. На їх думку, соціальна стратифікація забезпечує
виокремлення соціальних верств за певними важливими для конкретного суспільства
ознаками (критеріями): характером власності, розміром доходів, обсягом влади, освітою,
престижем, національними та іншими рисами. Соціальне стратифікаційний підхід є одночасно
методологією і теорією розгляду соціальної структури суспільства. Він сповідує такі
основні принципи:

– обов’язковість
дослідження всіх верств суспільства;

– застосування при
їх порівнянні єдиного критерію;

– достатність критеріїв
для повного і глибокого аналізу кожної з досліджуваних соціальних верств.

Соціальна стратифікація
(лат. stratum – шар) – поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи
і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

Соціальна стратифікація
означає як сам процес, що безперервно триває в суспільстві, так і його результат.
Вона засвідчує не просто різне становище в суспільстві індивідів, родин чи цілих
країн, а саме їх нерівне становище. Вона є не лише методом виявлення верств конкретного
суспільства, а й портретом цього суспільства. Провівши стратифікацію населення країни,
можна виділити страти (верстви), з яких воно складається. Тому стратифікація – риса
будь-якого суспільства. Англійський соціолог Е. Гідденс розрізняє чотири основні
історичні типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.

1. Рабство. Воно
було граничною формою нерівності, за якої одні люди володіли іншими. Щоправда, і
рабство було неоднорідним залежно від періоду чи культури: в одному випадку раб
перебував поза законом (класична форма рабства), в іншому – йому відводилася роль
слуги чи солдата,

2. Касти. У різних
регіонах поділ на касти має різні форми. Особливо характерний він для Індії. Як
правило, межі між кастами дуже різкі, що практично виключає будь-яку соціальну мобільність.
Каста пов’язана з індуїзмом і з ученням про “переселення душі”. Сподівання на те,
що в “наступному” житті його каста підвищиться,
спонукає індивіда суворо дотримуватися певних суспільних норм.

3. Стани. Властиві
вони європейському феодалізмові. До найвищого стану належали аристократи і вельможі.
До нижчого – духівництво, наділене значними привілеями. До третього стану – вільні
селяни, чиновники недворянського походження, купці й ремісники. Межі між станами
не були такими різкими, як за кастової системи, а соціальне переміщення було мож­ливим,
хоча й складним.

4. Класи. Цей тип
стратифікованого суспільства є головним об’єктом соціології марксизму. Її основоположник
К. Маркс вважав класову структуру суспільства основою розвитку і змін, а виникнення
класів пояснював економічними чинниками – суспільним поділом праці, формуванням
відносин приватної власності. В. Ленін застосовував багатофакторний аналіз класоутворюючих
ознак: місце в системі суспільного виробництва, відношення до власності на засоби
виробництва, роль у суспільній організації праці, розміри доходів та ін.

Сучасні дослідники
(французький соціальний філософ П’єр Бурдьє) при розгляді цього питання беруть до
уваги не тільки економічний капітал, вимірюваний у категоріях власності й доходу,
а й культурний (освіта, особливі знання, вміння, стилі життя), соціальний (соціальні
зв’язки), символічний (авторитет, престиж, репутація).

Якщо за попередніх
типів стратифікації достатньо було одного параметра, класове структурування передбачає
застосування сукупності критеріїв.

Класи не детерміновані
віросповіданням або законом; належність до класу не є спадковою. Це – більш відкритий
тип стратифікації, ніж інші, а класові межі не настільки суворі. Тому соціальне
переміщення за класовою ознакою – звичайне явище, оскільки належність до класу пов’язана
з професією, матеріальним рівнем, майновим цензом індивіда, його залученням або
незалученням до ключових контролюючих позицій у суспільстві тощо.

Клас – угруповання
людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають
їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

У західному індустріальному
суспільстві розрізняють, як правило, три класи.

Вищий клас. До нього
зараховують роботодавців, керівників, топ-менеджерів, усіх, хто володіє виробничими
потужностями чи контролює їх, має високий майновий ценз (багатство).

Середній клас. Цей
феномен сформований в індустріальному суспільстві, розвинувся в постіндустріальному.
Його ідентифікують за різними критеріями, в яких домінують такі сутнісні ознаки:

1. Сукупність соціальних
груп, що займають проміжну позицію між верхами і низами суспільства, виконуючи внаслідок
цього функцію соціального медіатора (посередника).

2. Порівняно високо
забезпечена частина суспільства, що володіє власністю, економічною незалежністю,
свободою вибору сфери діяльності. Висока якість життя, впевненість у майбутньому
зумовлюють його зацікавленість у збереженні соціального порядку, внаслідок чого
він є соціальним стабілізатором суспільства.

3. Елемент соціальної
структури, що зосереджує у своїх рядах більш кваліфіковані, найдіяльніші кадри суспільства.
Професійний склад його охоплює наукових і інженерно-технічних працівників, управлінський,
адміністративний персонал, що не обіймає високих посад, інтелектуалів, які працюють
за наймом, працівників сфери обслуговування, дрібних власників, фермерів, робітників
високої кваліфікації. Середні верстви сучасного західного суспільства становлять
приблизно 80 відсотків. Завдяки переліченим якостям та високому соціальному престижу
середній клас виконує функцію агента технологічного і соціально-економічного прогресу.

4. Більшість населення
високо розвинутих західних країн, що є основним носієм суспільних інтересів, національної
культури, тобто властивих відповідним суспільствам цінностей, норм. Поширюючи зразки
власної культури на вищі і нижчі верстви, середній клас виступає культурним інтегратором
суспільства.

Нижчий клас. До нього
належать малокваліфіковані робітники, особи без професійної кваліфікації (так звані
“сині комірці”).

Однак за всієї значущості класова система – один з виявів
соціальної стратифікації. При цьому класова і стратифікаційна моделі соціальної
структури не заперечують одна одну, а навпаки – сприяють побудові моделі соціальної
структури. Розгляд соціальної структури в контексті стратифікації дає змогу описати
механізми і способи формування конкретної ієрархії в суспільстві. Це особливо важливо
при дослідженні перехідних періодів у розвитку суспільства, коли змінюються механізми
соціальної диференціації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+