Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сертифікат походження товарів, його форми


Сертифікат походження товарів, його
форми, верифікація сертифікатів

У підприємницькій діяльності та при
здійсненні митної справи має значення документальне підтвердження відповідності
това­ру. Для підтвердження походження товару митний орган вправі вимагати подання
сертифіката про походження такого товару. Так, у разі вивезення товарів з митної
території України сертифікат про походження товару в тих випадках, коли він необхідний
і це відображено у національних правилах країни ввезення чи передбачено між­народними
договорами України, видається уповноваженим на це KM України органом.

При ввезенні товару на митну територію України
сертифікат про походження товару подається обов’язково:

1) на товари, що походять з країн,
яким Україна надає преференції за Митним тарифом України;

2) на товари, ввезення яких з відповідної
країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулю­вання
зовнішньоекономічної діяльності;

3) якщо це передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров’я насе­лення, захисту
прав споживачів, громадського порядку, державної безпеки та інших життєво важливих
інтересів України;

4) у випадках, коли в документах,
які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або
у ми­тного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недо­стовірні відомості
про походження товарів.

Отже, основним документом є сертифікат
про походження товару. Сертифікат про походження
товару має однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної
країни і має містити:

1) письмову заяву експортера про країну
походження товару,

2) письмове посвідчення компетентного
органу країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті
відомості відповідають дійсності.

Сертифікат про походження товару подається
разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що
подаються для митного оформлення. У разі втрати сертифіката приймається його офіційно
завірений дублікат. У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката
чи відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару,
митний орган може звернутися до органу, що видав сертифікат, або до компетентних
організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання
додаткових відомостей.

Товар не вважається таким, що походить
з відповідної країни доти, доки митні органи у передбачених чинним законодавством
випадках не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження товару
або затребувані ними додаткові відомості.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+