Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Митна вартість товарів і методи визначення митної вартості


Митна вартість товарів і методи визначення
митної вартості

Нарахування мита на товари та інші
предмети, що підлягають ми­тному обкладанню, ґрунтуються на їх митній вартості.
Тому треба пра­вильно визначити митну вартість і зазначити її у ватажній митній
де­кларації.

Митна вартість товарів, які переміщуються
громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків та зборів
визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповнова­женої ним особи
за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна
ідентифікувати з наяв­ними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які
пере­міщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів, враховується
вартість їх страхування та перевезення (фрахту) До моменту перетинання ними митного
кордону України. За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих
сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи
визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні
(аналогічні) товари.

Відповідно до ст. 259 МК України митна
вартість товарів — це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість
това­рів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислю­ється на момент
перетинання товарами митного кордону України відповідно до положень МК. По суті
митна вартість — це ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари на
момент пере­тинання митного кордону України. Іншими словами — це ціна угоди чи ціна
договору. Митна вартість визначається на підставі МК Укра­їни, Закону України «Про
Єдиний митний тариф» і постанови KM України «Про порядок визначення митної вартості
товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України» та
затвердженим ним «Порядком визначення митної вартості товарів та інших предметів
у разі переміщення їх через митний кордон України».

Митна вартість нараховується відповідно
до встановлених МК методів. Так, відповідно до ст. 266 МК України визначення митної
вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здій­снюється шляхом застосування таких методів:

– за ціною угоди щодо товарів, які
імпортуються (метод 1);

– за ціною угоди щодо ідентичних товарів
(метод 2);

– за ціною угоди щодо подібних (аналогічних)
товарів (метод 3);

– на основі віднімання вартості (метод
4);

– на основі додавання вартості (метод
5);

– резервного (метод 6).

Основним методом визначення митної
вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Якщо основний
метод не може бути використаний, застосовується послідовно кож­ний із перелічених
у частині першій цієї статті методів. При цьо­му кожний наступний метод застосовується,
якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього
методу. Методи віднімання та додавання вартості можуть застосо­вуватися у будь-якій
послідовності на розсуд декларанта.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+