Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних
рослин

Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань
Україна активно вживає заходів щодо боротьби з наркоманією та обігом наркотич­них
речовин. У зв’язку з цим у суб’єктів аграрного права часто ви­никають питання
про можливість вирощування в господарствах наркотичних рослин для промислових
потреб, зокрема, снотворно­го маку чи конопель. Останнім часом протинаркогичне
законо­давство набрало істотного розвитку, зокрема стосовно правового
 регулювання вирощування наркотичних рослин. Це
дає підстави говорити про формування правового інституту наркотичних рослин як
специфічного інституту аграрного права. Важливим законодав­чим актом, який
регулює порядок вирощування наркотичних рос­лин в Україні, є Закон України від
15 лютого 1995 р. “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів” (в редакції Закону від 01.09.2001 р.).

Цей Закон визнає вирощування наркотичних
рослин діяльніс­тю в сфері обігу наркотичних засобів. Згідно із ним постанова
Ка­бінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 затвердила Пе­релік
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який поділяє
наркотичні засоби і рослини на 4 таблиці, з яких пер­ша містить 3 списки
наркотичних засобів, а решта — по 2 списки. Включення наркотичного засобу чи
рослини до тієї або іншої таб­лиці чи списку означає поширення на них
відповідного правового режиму згідно із Законом.

Стаття 7 Закону забороняє вирощувати в Україні
наркотичні рос­лини, включені до першої таблиці, зокрема — кокаїнового кущу.
Але ця заборона не поширюється на рослини, що включені до третього списку
першої таблиці: рослини виду мак снотворний і рослини ви­ду коноплі. Закон
встановлює особливі правила вирощування таких наркотичних рослин. Діяльність,
пов’язана з культивуванням та (чи) використанням або реалізацією снотворного
маку чи конопель з ме­тою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів
і пси­хотропних речовин, дозволяється підприємствам державної та кому­нальної
форми власності за наявності у них відповідної ліцензії.

Діяльність, пов’язана з культивуванням та
(або) використанням чи реалізацією снотворного маку та конопель з низьким
вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком вироб­ництва та
(або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, дозволяється
підприємствам усіх форм власності за наяв­ності у них відповідної ліцензії.
Вирощування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається
лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній со­ломі
яких вміст морфіну не перевищував 0,15%. Культивувати снотворний мак можна
насінням першої репродукції, придбаним в установленому порядку. Вирощування
рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та
виготовлення нар­котичних засобів, допускається за умови використання насіння,
зібраного із сортів росли, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував
0,15%.

Згідно з п. 24 ст. 9 Закону України від 1
червня 2000 р. “Про лі­цензування певних видів господарської
діяльності”, вирощування і використання рослин, що містять наркотичні
засоби, для промис­лових цілей підлягає ліцензуванню. Ліцензії на культивування
та (чи) використання або реалізацію снотворного маку чи конопель видає
Мінагрополітики. Положення про ліцензійну комісію з лі­цензування провадження
господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять
наркотичні засоби, для про­мислових цілей затверджене наказом Мінагрополітики
України від 13 лютого 2002 р. № 44.

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з
культивуванням та (або) використанням чи реалізацією снотворного маку чи коно­пель,
зобов’язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму
охорони посівів, місць зберігання і пере­роблення цих рослин. Юридичні особи,
які не мають ліцензії на культивування снотворного маку чи конопель, та фізичні
особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких
ростуть ці рослини, зобов’язані знищити останні. Порядок знищення рослин, що
містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких
рослин затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р.
№ 743.

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з
вирощуванням наркотичних рослин, в порядку, встановленому Положенням про
порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3
січня 1996 р. № 6, зобов’язані по­давати відомості про кількість вирощених та
(або) використаних снотворного маку й конопель, щорічно, із зазначенням
залишків наркотичних рослин на кінець року.

Для виконання державного замовлення на
одержання макової та конопляної соломи Мінагрополітики щорічно видає спеціальні
свідоцтва на право культивування снотворного маку та коноплі. У цих свідоцтвах
зазначаються точні розміри земельних ділянок, призначених для культивування
снотворного маку або коноплі, мі­німальний термін поставки врожаю, встановлений
відповідно до географічних і кліматичних умов. Макову солому треба здавати
державним підприємствам лікарського рослинництва, зазначеним у свідоцтвах;
конопляну солому — заготівельним пунктам (або без­посередньо прядильним
заводам), зазначеним у свідоцтвах. Збері­гати макову та конопляну солому після
терміну, встановленого у свідоцтві, підприємствам-виготівникам забороняється.

Боротьба з незаконним вирощуванням наркотичних
рослин про­вадиться згідно із Законом України від 15 лютого 1995 р. “Про
захо­ди протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними”. Згідно зі ст. 106-2 Ко­дексу України про
адміністративні правопорушення за незаконні по­сів або вирощування снотворного
маку чи конопель на оіадається штраф від 80 до 88 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян. За­лежно від характеру скоєння правопорушення та з
урахуванням ви­ни порушника, винним може загрожувати кримінальна відповідаль­ність
згідно зі ст. 310 Кримінального кодексу України: штраф до 850 грн., арешт на
строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Якщо кількість
незаконно вирощуваних снотворного маку чи конопель перевищувала 500 рослин,
винному загрожує кримінальна відповідальність позбавленням волі на строк від 3
до 7 років.

< {lang_prev_nav}   {lang_content_nav}   {lang_next_nav} >
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+