Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття, стадії, суб’єкти та об’єкти виборчого процесу

1. Поняття виборчого процесу

Поняття “виборчий процес” може вживатися у двох значеннях: 

як
певна діяльність
;

 як система правових норм, що регулюють цю діяльність.

Виборчий процес – це врегульована Конституцією та законами України специфічна діяльність
органів і громадян (суб’єктів виборчого процесу), спрямована на підготовку і проведення
виборів з метою формування представницьких органів влади.

 

 

2. Стадії виборчого процесу

Виборчий процес – має здійснюватися в законодавчо визначеному
процесуальному порядку. Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстрація кандидатів у народні депутати
України;

6) проведення передвиборної агітації; 

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків
голосування;

9) встановлення результатів виборів народних депутатів
України та їх офіційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня
офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів депутатів.

У
разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців і встановлення
підсумків повторного голосування та результатів виборів.

Списки
виборців
складаються з метою надати можливість проголосувати кожному виборцеві, а також, виключити можливість участі у виборах осіб, які не мають права голосу або не можуть його реалізувати.

У “територіальному виборчому окрузі” не реєструються кандидати, не встановлюється остаточний результат
виборів. Територіальний виборчий округ є проміжним просторовим утворенням,
покликаним забезпечити технологічний зв’язок між виборчими органами, що
утворюються у виборчій дільниці та в єдиному загальнодержавному виборчому
окрузі. Він необхідний для спрощення управління підготовкою та проведенням
виборів на достатньо великій території України. Утворюються Центральною
виборчою комісією.

Виборчі
дільниці
 
це територіальні одиниці, що об’єднують виборців
спільним місцем голосування. Згідно з Законом України “Про вибори народних
депутатів України” виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями
за поданням Київської, Севастопольської міських рад, районних рад, міських рад
у межах території одномандатних виборчих округів, а в разі відсутності таких
подань — на підставі пропозицій відповідних міських голів або голів рад для
проведення голосування і підрахунку голосів у межах виборчих округів.

Виборчі
комісії в Україні
 спеціальні органи, до виключних повноважень яких входить забезпечення організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, виборів депутатів Верховної Ради АРК, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, контролю за дотриманням виборчого законодавства держави тощо. 

Висування
кандидатів у депутати
. На цій стадії визначається коло
осіб, з-поміж яких будуть обрані Президент України, народні депутати України,
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови. Кандидатом може бути
висунутий будь-який громадянин України, який є суб’єктом пасивного виборчого
права.

Реєстрація кандидатів (списків) здійснюється відповідними виборчими комісіями: списки кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій і кандидатів у Президенти України реєструє Центральна виборча комісія; кандидатів у народні депутати в одномандатних округах, кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад та кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів — окружні комісії; кандидатів у депутати районних та обласних рад — територіальні комісії.

Передвиборна
агітація
 – це діяльність громадян, політичних партій, інших
об’єднань громадян, колективів підприємств, установ і організацій, спрямована
на формування громадської думки і поведінки виборців в інтересах конкретних
кандидатів чи політичних партій.

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування.

Дільнична виборча комісія зобов’язана сповістити
виборців про час та місце голосування не пізніше, як за 15 днів до дня виборів.

Голосування відбувається в спеціально обладнаних
приміщеннях. Кожний виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не
допускається.

Підрахунок
голосів
 
починається одразу після закінчення часу голосування і проводиться без
перерви до оформлення протоколів дільничної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія складає два протоколи (кожний у трьох примірниках: перший разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної виборчої комісії, другий — зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, третій — відразу вивішується для загального ознайомлення).

Встановлюють результати виборів Центральна виборча
комісія (при виборах Президента України та в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі при виборах народних депутатів),
територіальні та окружні виборчі комісії.

Повторні вибори – проводяться тоді, коли у якомусь виборчому окрузі балотувалися не
більше двох кандидатів у депутати і жодний з них не був обраний, або коли
основні вибори визнані такими, що не відбулися, або недійсними.

Після закінчення всіх стадій виборів, виборчі
комісії припиняюсь свою діяльність. Центральна виборча комісія не припиняє свою
діяльність.

 

 

3.
Суб’єкти та об’єкти виборчого процесу

Суб’єктами
виборчого процесу 
визнаються особи, органи та організації,
наділені Конституцією та виборчим законодавством України правами та обов’язками
стосовно організації та проведення виборів, зокрема:

• виборці;

• зареєстровані кандидати в депутати, кандидати на
пост Президента України, кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови;

• уповноважені представники, довірені особи,
офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу, від
кандидатів;

• виборчі комісії — спеціально утворені виборчі
органи;

• органи державної влади та органи місцевого
самоврядування;

• партії (блоки), їхні місцеві організації, які висунули
кандидатів.

 

 

4. Повноваження, функції та порядок формування виборчої
комісії

Виборчі комісії є спеціальними колегіальними державними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів. 

Центральна
виборча комісія
 очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів, і є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних виборчих комісій.

Територіальна
виборча комісія
 є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів Президента України.

Дільнична
виборча комісія
 є суб’єктом відповідного виборчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.

Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів ЦВК за поданням Президента України.

У поданні Президента України про призначення на
посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп,
утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.

До складу Комісії входять 17 членів Комісії.

Із числа членів Комісії в порядку, обираються Голова
Комісії, два заступники Голови Комісії та секретар Комісії.

Голова Комісії, заступники Голови
Комісії, секретар Комісії, а також не менше п’яти інших членів Комісії повинні
мати вищу юридичну освіту.

Комісія працює на постійній основі.
Член Комісії є державним службовцем.

Строк повноважень члена Комісії –
7 років.

Загальні повноваження Комісії:

1)
забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на
участь у референдумах;

2) забезпечує дотримання
передбаченихКонституцієюта законами України принципів і засад
виборчого процесу та процесу референдуму;

3) здійснює контроль за
додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми;

4) забезпечує однакове
застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території
України.

Законом України «Про вибори народних депутатів» досить детально регулюється процедура формування окружних та дільничних виборчих комісій. Стаття 27 Закону встановлює порядок утворення окружних виборчих комісій і представництво в них політичних сил. Так, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості 12–18 осіб за поданням партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також інших партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу. 

Процедура формування ОВК: 

1) підготовка списку кандидатур до складу ОВК, які
відповідають певним вимогам Закону та оформлення подання у формі, встановленій
Законом (за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку)
та печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку));

2) внесення подання до Центральної виборчої комісії;
включення кандидатур від партій, що мають свої фракції у Верховній Раді;

3) застосування механізму жеребкування для кандидатур
від партій (блоків), які не мали своїх фракцій у Верховній Раді, якщо сукупна кількість
поданих кандидатур до складу ОВК перевищує 18 осіб;

4) розподіл керівних посад у ОВК з дотриманням вимог
Закону щодо права кожної партії (блоку), від якої включені кандидатури до
складу окружних виборчих комісій, на пропорційну частку кожної категорії
керівних посад в окружних виборчих комісіях;

5) прийняття Центральною виборчою комісією постанови
про утворення окружних виборчих комісій та її оприлюднення в установлений
Законом термін;

Окружна комісія спрямовує діяльність дільничних
виборчих комісій, і надає їм рекомендації з питань підготовки та проведення
виборів.

Окружна виборча комісія утворює виборчі дільниці. Встановлює
їх межі, присвоює кожній виборчій дільниці порядковий номер, починаючи з
першого номера і закінчуючи номером, який позначає загальне число дільниць в
цьому окрузі.

Окружна виборча комісія – реєструє кандидатів у
депутати, їх довірених осіб та має право відмовити в реєстрації, якщо ці вимоги
порушено, сприяє проведенню передвиборної агітації, забезпечує підготовку
матеріалів передвиборної агітації за рахунок коштів, які виділяються з
Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії.

Окружна виборча комісія встановлює результати
виборів у своєму виборчому окрузі та приймає рішення про обрання депутата,
проводить підрахунок голосів, поданих на території виборчого округу по
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. При цьому окружна виборча
комісія може визнати вибори недійсними або такими, що не відбулися.

Окружні виборчі комісії мають тимчасовий статус: їх
повноваження закінчуються через 10 днів після складення присяги депутатом,
обраним у відповідному одномандатному окрузі.

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Дільнична виборча комісія утворюється у складі не
менше дванадцяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не
перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі
голови, секретаря та двох – чотирьох членів комісії.

До складу дільничної виборчої комісії можуть входити
виборці, які проживають у межах відповідного територіального округу або міста,
на території якого розташований цей округ. Виборець може одночасно входити до
складу лише однієї виборчої комісії.

До складу дільничної виборчої комісії не можуть
входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники,
довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах
кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину.

Повноваження дільничної виборчої комісії
починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її
мінімального складу.

Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням та
однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування
та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців від органу ведення
Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає
список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального
ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим
Законом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з
виборчими списками кандидатів у депутати від партій, відомостями про кандидатів
у депутати в одномандатних округах, а також з рішеннями, прийнятими Центральною
виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями
та повідомленнями;

4) в порядку та в строки, встановлені частиною
другою статті 40 цього Закону, вручає або надсилає кожному виборцю іменне
запрошення із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для
голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих
бюлетенів;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування
та виборчих скриньок;

7) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить
зміни до виборчих бюлетенів у порядку та у строки, передбачені цим
Законом;

8) організовує на виборчій дільниці
голосування;

Повноваження дільничної виборчої комісії
припиняються через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною
виборчою комісією результатів виборів депутатів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+