Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури


Компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів
це колегіальний орган,
який визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора,
та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення
прокурорів з посади. До складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
входить 11 осіб.

Згідно ст. 77
ЗУ «Про прокуратуру» Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має такі
повноваження:

 • веде облік даних
  про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних;
 • проводить добір
  кандидатів на посаду прокурора в установленому цим Законом порядку;
 • бере участь у
  переведенні прокурорів;
 • розглядає скарги
  (заяви) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснює дисциплінарне
  провадження; (повноваження реалізується шляхом: реєстрації та ведення обліку скарг;
  визначення члена Комісії, який вирішуватиме питання про відкриття дисциплінарного
  провадження; проведення перевірки в межах обставин, повідомлених у скарзі; прийняття
  рішення про відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження
  за наявності підстав; продовження строку перевірки скарги; підготовки висновку про
  наявність чи відсутність дисциплінарного проступку; проведення засідання Комісії
  щодо розгляду висновку та матеріалів, зібраних у ході перевірки.)
 • за результатами
  дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених цим Законом, приймає
  рішення про накладення на прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної
  та місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого
  перебування особи на посаді прокурора;
 • здійснює інші
  повноваження, передбачені законом.

Так, до інших повноважень Комісії можна віднести:
розроблення, підготовка та прийняття чи затвердження нормативно-правових актів,
інших документів, що забезпечують її діяльність; прийняття рішень (про відмову)
щодо допуску до кваліфікаційного іспиту (ч. 3. ст. 30 Закону); зарахування кандидата
до резерву на заміщення вакантних посад (ч. 2 ст. 32 Закону); про недопущення кандидата
до проходження спеціальної підготовки (ч. 2 ст. 32 Закону); визначення максимально
можливого та прохідного балів після результатів кваліфікаційних іспитів; рейтингу
кандидатів на посаду прокурора та ін. Значна частина інших повноважень Комісії реалізується
шляхом підготовки і надіслання подань про призначення і звільнення прокурорів. Подання
вноситься Комісією і тоді, коли йдеться про звільнення з посади Генерального прокурора
України у випадках, передбачених ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 57 Закону)

Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів для здійснення своїх повноважень має право ознайомлюватися з
документами, отримувати їх копії, опитувати прокурорів та інших осіб, отримувати
за письмовим запитом від органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності та підпорядкування, громадян, громадських об’єднань необхідну для проведення
перевірки інформацію.

Орган державної
влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань
громадян, громадяни, яким направлено запит Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений
строк може бути продовжений до 30 днів, про що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
прокурорів повідомляє безпосередньо у запиті.

Прокурор, щодо
якого проводиться дисциплінарне провадження, не несе відповідальності за відмову
давати пояснення стосовно себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від
її загального складу, передбаченого цим Законом. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів викладаються в письмовій формі.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів підлягає оприлюдненню на її веб-сайті у триденний строк з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим Законом.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+