Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Система і структура органів прокуратури України

Система і структура органів прокуратури України

Систему прокуратури
України становлять:

1) Генеральна
прокуратура України;

2) регіональні
прокуратури;

3) місцеві прокуратури;

4) військові
прокуратури;

5) Спеціалізована
антикорупційна прокуратура.

До військових прокуратур належать Головна військова
прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України),
військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів
та інші військові прокуратури (на правах місцевих), перелік яких визначається в
Додатку до цього Закону. У разі якщо в силу виключних обставин у певних адміністративно-територіальних
одиницях не діють органи прокуратури України, які мають здійснювати там нагляд,
за рішенням Генерального прокурора України виконання їх функцій може покладатися
на військові прокуратури.

Утворення, реорганізація
та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури
і штатів здійснюються Генеральним прокурором України.

Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України за погодженням
з Директором Національного антикорупційного бюро України.

Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур,
а регіональна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур,
розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну
юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури.

Генеральна прокуратура
України організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення
ефективного виконання функцій прокуратури.

Генеральну прокуратуру
України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та чотирьох
заступників, а також заступника Генерального прокурора України – Головного військового
прокурора.

У структурі Генеральної
прокуратури України утворюються департаментиуправління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити
до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи
Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України.

У Генеральній
прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу)
Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України
– Головний військовий прокурор. На нього наказом Генерального прокурора України
може також покладатися виконання інших службових обов’язків.

У Генеральній
прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:

1) здійснення
нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності,
досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання
державного обвинувачення у відповідних провадженнях;

3) представництво
інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і
пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. У межах
реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне
співробітництво.

Особливості організації
і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Призначення прокурорів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить
конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.

Склад комісії
та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.

Організацію та
проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:

1) чотири особи,
визначені Радою прокурорів України;

2) сім осіб,
визначених Верховною Радою України.

Конкурсна комісія
є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі якщо протягом
трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Генеральним прокурором
України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи,
комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація
про дату, час та місце проведення конкурсу, про кандидатів, які подали заяву про
участь в конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури
України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Відібрані конкурсною
комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України.
Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються
на розгляд Генерального прокурора України.

Конкурс на зайняття
адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться
публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів
на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального
часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години
до початку засідання.

Спеціалізована
антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного
антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Генеральної прокуратури
України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших
службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури).

До загальної
структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат
і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані
територіальні управління Національного антикорупційного бюро України.

Керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору
України.

Прокурорами вищого
рівня для керівників управлінь, відділів та їх заступників, прокурорів Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – керівник Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури. Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники не
мають права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного
характеру, які стосуються організації діяльності

Керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник в межах строку, на
який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу
Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури.

Нагляд за досудовим
розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором
України із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України.

Заступник Генерального
прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

1) представляє
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими
об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;

2) організовує
діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) здійснює розподіл
обов’язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури;

4) визначає після
початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора
у конкретному кримінальному провадженні;

5) визначає групу
прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному
провадженні, а також прокурора для керівництва такою групою;

6) погоджує прийняття
на роботу та звільнення з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
які не є прокурорами;

7) в десятиденний
строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів
України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі;

8) контролює
ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення і узагальнення практики
застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів
з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

9) забезпечує
виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури;

10) виконує інші
повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Місцеві прокуратури

У системі прокуратури
України діють місцеві прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається
в Додатку до цього Закону.

Місцеву прокуратуру
очолює керівник місцевої прокуратури, який має першого заступника та не більше двох
заступників.

У структурі місцевої
прокуратури в разі необхідності утворюються такі підрозділи, як

Кількісний склад
та структура органів прокуратури

Загальна чисельність
працівників органів прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням кількості прокурорів
з 1 січня 2018 року до 10000 осіб.

У структурі органів прокуратури
встановлюються посади державних службовців, інших працівників, діяльність яких регулюється
цим Законом та іншими законодавчими актами України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+