Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порівняйте два феномена: «публічне адміністрування» та «державне управління»


Порівняйте два феномена: «публічне адміністрування» та «державне управління».
Яке з них більш широке  

Державне управління економічними і соціальними об’єктами, процесами, відносинами
являє собою невід’ємну, найважливішу частину управління суспільством, країною, регіонами.

Взагалі, термін «управління» означає
діяльність із керівництва ким-небудь або чимось. У загальному розумінні управління
– це цілеспрямований вплив на складну систему. Класична дефініція визначає управління
як діяльність держави або інших суб’єктів державної (публічної) влади, яка здійснюється
поза межами законотворчості та правосуддя. В класичній моделі державного управління
можна виділити такі основні риси: управління державними справами; централізація
управління; концентрація ресурсів; служіння загальнонаціональним інтересам.

Згідно з енциклопедією державного
управління категорія державне управління – це діяльність держави (органів державної
влади), спрямована на створення умов для якнайповнішої реалізації функцій держави,
основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві
та між державою і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами.

На думку В. Авер’янова під державним
управлінням потрібно розуміти особливий та самостійний різновид діяльності держави,
що здійснює окрема система спеціальних державних органів – органів виконавчої влади.

Отже, сутність державного управління
як самостійного виду державної діяльності слід розуміти як систему елементів державної
влади, яка носить виконавчо-розпорядчий характер та виконує функції та завдання
держави у процесі регулювання економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною
сферами.

Далі розглянемо дефініцію «публічне адміністрування», оскільки дуже
часто це поняття ототожнюється із державним управлінням та не розмежовується його
сутність. Адміністрування саме по собі є управлінською діяльністю, оскільки латинське
слово «administratio» означає «служіння», «допомога», «управління». Адміністрування
– це прерогатива виконавчих органів влади або чиновника (державний службовець).

У вузькому розумінні публічне адміністрування
розглядається:

– як професійна діяльність державних службовців, яка включає всі види
діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;

– як міждисциплінарна академічна
сфера, що базується на теорії та концепціях економіки, політичних наук, соціології,
адміністративного права, менеджменту.

У широкому сенсі під публічним адмініструванням
розуміють всю систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою
якої відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу.

Згідно з енциклопедією державного
управління, публічне адміністрування є різновидом управлінської діяльності інституцій
публічної влади, завдяки якій держава та громадянське суспільство забезпечують самокерованість
усієї суспільної системи та її розвиток у певному, визначеному напрямку.

В. Мартиненко вважає, що публічне
адміністрування є формою реалізації публічного управління, яке здійснюють представницькі
органи демократичного врядування через свої виконавчі структури.

Отже, публічне адміністрування поєднує
державне та публічне управління, складає сукупність інституцій та органів виконавчої
влади, які реалізують рішення уряду.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+