Поиск по сайту
Конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правова відповідальність Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційно-правова відповідальність. На сьогодні конституційно-правова відповідальність сформувалася як інститут конституційного права та елемент системи гарантій конституційного права України. Конституційно-правова відповідальність як і будь-яка інша юри­дична категорія потребує детермінації, визначення. Нині в консти­туційному праві не існує єдиного загальновизнаного
Конституційне право як галузь національного права

Конституційне право як галузь національного права

Конституційне право як галузь національного права У всіх системах права і правових системах конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права. Це властиво і системі права України. Конституційне право України є провідною галуззю національного права, норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ни­ми, найважливіші суспільні відносини. На сьогодні в науці конституційного права існують різні визначення конституційного права як
Конституційне право як навчальна дисципліна

Конституційне право як навчальна дисципліна

Конституційне право як навчальна дисципліна Конституційне (державне) пра­во як навчальна дисципліна починає викладатися в університетах європейських країн наприкінці XIX ст., а в Україні — з 1863 р. у Київському університеті, з 1865 р. — у Новоросійському університеті. Навчальні курси були обмежені у часі та за змістом викладення матеріалу. їх викладання передбачало переважно вивчення здобутків науки державного права Російської імперії та ознайомлення з конституційним правом
Органи державної влади

Органи державної влади

1. Верховна Рада України 2. Президент України 3. Система органів виконавчої влади 4. Судова система України 5. Прокуратура України
Конституційні норми

Конституційні норми

Поняття і особливості конституційних норм Структура норми конституційного права Класифікація конституційних норм Правові позиції Конституційного Суду України Нормативні акти органів виконавчої влади
Історія конституційного розвитку України

Історія конституційного розвитку України

Історія конституційного розвитку України Конституційна реформа Поняття і властивості конституції Загальна характеристика КУ 1996 р., а також її правоохорона Конституційний контроль та нагляд Склад конституційних правовідносин
Засади конституційного ладу України

Засади конституційного ладу України

Поняття та загальні засади конституційного ладу України Характеристика України як правової держави. Конституційна держава Характеристика України як демократичної держави Характеристика України, як соціальної держави Поняття і сутність народовладдя Поняття і конституційно-правова регламентація Референдумів в Україні Концепція народного представництва. Український парламентаризм Виборче право: поняття та принципи. Виборчі системи. Правове регулювання та порядок формування представ. органів і
Громадянство

Громадянство

1. Громадянство: принципи, підстави набуття і припинення 2. Правовий стан іноземців, людей без громадянства 3. Правовий статус біженців, а також осіб, що потребують додаткового тимчасового захисту 4. Правовий статус зарубіжних українців
Правовий статус людини і громадянина

Правовий статус людини і громадянина

1. Поняття та елементи к.-п. статусу людини та громадянина 2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина 3. Конституційні права і свободи людини і громадянина 4. Правовий статус громадян України визначається не тільки правами, а і юридичними обов’язками 5. Важливим засобом реалізації та захисту прав та свобод людини є гарантії 6. Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация