Поиск по сайту

Правила підготовки аналітичних висновків і практичних рекомендацій


Правила підготовки аналітичних висновків і практичних рекомендацій


Висновки та рекомендації свідчать про кількість і якість проведеної наукової роботи і одночасно є основами для впливу на реальну політичну ситуацію. У підсумкових документах прикладних політичних досліджень висновки та рекомендації найчастіше тісно взаємопов'язані. Крім того, до їх змісту пред'являється цілий ряд вимог: актуальність, адекватність і доступність для розуміння. По суті, цим вимогам повинні відповідати заключні розділи всіх наукових досліджень, однак строгість їх дотримання в рамках прикладних розробок значно вище.

Враховуючи зростаюче число різних прикладних проектів з політичної проблематики слід звернути особливу увагу на питання підготовки рекомендаційної частини підсумкових документів. За своєю суттю, вони є висновками про шляхи адаптації конкретних акторів до існуючих загроз з боку політичного середовища або про способи адаптації політичного середовища до інтересів конкретного актора.

Формулюючи зміст рекомендацій, аналітик повинен співвідносити пропоновані дії з тимчасовими і матеріальними ресурсами потенційних ініціаторів внутрішньополітичних або зовнішньополітичний акцій. Бюджет, кадрове забезпечення, технічна оснащеність часто вислизають з поля зору дослідників, вихованих у традиціях академічної науки. Не завжди вдається належним чином враховувати і «людський вимір» дистанції між ідеально спланованим рішенням і його адміністративним втіленням. Хоча ступінь здійсненності наукових рекомендацій у сфері суспільних відносин завжди відносна, найважливішим критерієм при їх розробці повинна незмінно виступати реалістичність передбачуваних дій.

Важливою умовою ефективності всіх видів підсумкових висновків прикладних проектів є врахування фактора часу, що визначає етапи розвитку конкретної ситуації. Чіткого наукового вирішення, до якого прагнули багато авторів прикладних емпіричних досліджень, в цьому плані немає. Значно легше припустити параметри можливих подій, їх тип, майбутніх ініціаторів і навіть наслідки для різних ланок політичної системи, ніж визначити момент майбутнього, в який вони можуть відбутися.

Проте, при формулюванні підсумкових висновків аналітик повинен постійно звертати увагу на тимчасові етапи, в рамках яких будуть розгортатися передбачувані події. Зазвичай опорними в цьому сенсі поняттями виступають такі визначення, як короткострокова (оперативна), середньострокова і довгострокова перспектива. Акцент на довгострокові перспективи і прогнозах більш характерний для прикладних досліджень, що проводяться переважно в наукових цілях, а аналіз короткострокових (оперативних) і середньострокових перспектив відображає також безпосередні інтереси політичної практики.

Крім тимчасових акцентів рекомендації за підсумками прикладних проектів можуть включати і інші корисні уточнення. Можливості їх сприйняття і змістовної верифікації помітно підвищуються, якщо даються пропозиції щодо ведення послідовної і поетапної стратегії.

Реалістичність, чіткість і визначеність виступають найважливішими специфічними характеристиками змісту заключних висновків і рекомендацій прикладних досліджень.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация