Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Договір про поділ майна, придбаного подружжям

ДОГОВІР

ПРО ПОДІЛ МАЙНА, ПРИДБАНОГО ПОДРУЖЖЯМ 

 

 

(договір підлягає
нотаріальному посвідченню
)

 

Місто ____________, дві тисячі ______________ року, ________
місяця, __________ числа.

 

Ми, П. І. Б. 1, ____________ року народження,
ідентифікаційний номер ______________ паспорт _____________, виданий ________
року, який зареєстрований і проживає за адресою: місто _________, вулиця
__________, та П. І. Б. 2, ____________ року народження, ідентифікаційний номер
______________ паспорт _____________, виданий ________ в місті
________________, яка зареєстрована і проживає за адресою: місто _________,
вулиця ________________, уклали цей договір про таке:

1. Сторони перебували у зареєстрованому шлюбі з ________
року по _________ року (факт реєстрації шлюбу підтверджується Свідоцтвом про
одруження серії ______, виданим _______ року Відділом реєстрації актів
цивільного стану ____________ районного управління юстиції у місті _________,
запис № ______, факт розірвання шлюбу підтверджується Свідоцтвом серії _______,
виданим ___________ року Відділом ________________ у місті ________, актовий
запис ______________ ).

2. Шлюбний договір та договір про правовий режим майна
Сторонами раніше не укладався.

3. Після розірвання шлюбу і на дату укладання цього договору
Сторони спільного бюджету не ведуть, фактичних шлюбних відносин не підтримують.

4. За час спільного проживання у шлюбі, як спільна сумісна
власність Сторонами було придбане наступне рухоме та нерухоме майно:

4.1. земельна ділянка, площею _______ га, розташована за
адресою: _____________ область, ___________ район, село __________, вулиця
______________, кадастровий номер _______________, цільове призначення –
будівництво та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, придбана
на ім’я П.І.Б.1. Право власності підтверджується Державним актом серії
___________, який видано ______________________ року на підставі договору
купівлі-продажу, посвідченого _____, _________________________________, __________ року за реєстровим № ___________
та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за № _________. Акт
зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №
_____________;

4.2. транспортний засіб – автомобіль марки ____________,
модель __________, випуску __________ року, кузов № _____________, тип
____________, реєстраційний номер _________, придбаний на ім’я П.І.Б. 1.

Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію
транспортного засобу серії _______ № _____________, виданим
__________________________ ___________ року;

4.3. транспортний засіб – мотоцикл марки __________, модель
_________, випуску __________ року, реєстраційний номер _________, придбаний на
ім’я П.І.Б. 2.

Право власності підтверджується Право власності
підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії _______ №
_____________, виданим __________________________ ___________ року;

5. Цим договором Сторони визначили наступний порядок поділу
рухомого та нерухомого майна, придбаного під час спільного проживання:

5.1. До особистої приватної власності П.І.Б. 1 переходять:

5.1.1. Земельна ділянка, площею _____ га, розташована за
адресою: _____________ область, ____________ район, село ___________, вулиця
_________, кадастровий номер ______________, цільове призначення
–_________________________________;

5.1.2. Автомобіль марки ____________, модель _____________,
випуску _______ року, кузов № ___________________, тип _____________,
реєстраційний номер ______________________.

5.2. До особистої приватної власності П.І.Б. 2 переходить:

5.2.1. Мотоцикл марки _____________, модель ____________,
випуску __________ року, реєстраційний номер ______________________.

6. Після підписання цього правочину право спільної сумісної
власності Сторін щодо переліченого вище майна припиняється. Майнові претензії
сторін щодо вказаного вище майна вважаються врегульованими.

7. В цьому договорі сторони, за власними розсудом, розуміючи
значення своїх дій, відповідно до ст. 70 сімейного кодексу України, відійшли
від рівності часток при розподілі майна.

8. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що:

– майно, яке є предметом цього договору, на день укладання
цього договору, нікому іншому не відчужене, не є внеском до статутного капіталу
товариств, як юридична адреса не використовується, в оренду не передане, не
заставлене, в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не
перебуває;

– у них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей
договір на невигідних стосовно себе умовах, зміст цього договору відповідає їх
волі та намірам, визначений Сторонами порядок розподілу майна є справедливим і
відповідає їх волі та участі у їх придбанні;

– вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно
змісту та наслідків укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього
договору не мають;

– з моменту укладення цього договору майнові претензії
сторін щодо їх права власності на вищеназване майно та порядку його
розпорядження та користування вважаються врегульованими.

9. Умови договору можуть бути змінені у будь-який час за
спільною згодою Сторін, оформленою додатковим договором, посвідченим
нотаріально.

10. Цей договір припиняється в день подання до нотаріуса
спільної заяви Сторін про відмову від нього.

11. У випадку виникнення спору цей договір може бути
змінений або розірваний на вимогу однієї із Сторін у судовому порядку.

12. Недійсність будь-якої з умов цього договору не тягне за
собою недійсність інших умов і всього договору в цілому.

13. Правовідносини Сторін, що виникають у зв’язку з
укладенням цього договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до
чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами
іншими договорами.

14. Зміст статті 190 Кримінального кодексу України, статей
9, 60-71, 92-103 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.

15. Цей договір підписується сторонами добровільно, при
здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у
договорі, Сторонам відомі і зрозумілі.

16. Цей договір є укладеним з моменту підписання цього
договору та його нотаріального посвідчення.

17. Витрати по оплаті посвідчення Договору несе П.І.Б. 1.

18. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах
_________________, приватного нотаріуса _______________ міського нотаріального
округу (реєстраційне посвідчення №____, вид. Управління юстиції міста
_______________ 20___ р.), а інші видаються Сторонам.

 

ПІДПИСИ:

П.І.Б.
1

П.І.Б.
2

 

 

[attachment=23]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+