Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види допомог та соціальних послуг на випадок безробіття

Види допомог та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття

Кошти Фонду загальнообов’язкового соціального стра­хування України на
випадок безробіття використовуються на виплату матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг.

Безробітним надаються такі види матеріального
забезпечення:

 • допомога у зв’язку з безробіттям, у тому числі
  одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
 • допомога на поховання у разі смерті безробітного або
  особи, яка перебувала на його утриманні.

До соціальних послуг, які надаються безробітним,
належать:

 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення
  кваліфікації та профорієнтація;
 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у
  тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних;
 • наданняроботодавцям,якіпрацевлаштовуютьгромадян, компенсації;
 • надання роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації;
 • надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорійгромадяншляхомперепідготовки,спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;
 • інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з
  працевлаштуванням.

Для отримання відповідних видів забезпечення застрахована
особа повинна мати страховий стаж, що обчислюється як сума періодів, протягом
яких особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та сплачувала страхові внески
особисто або через рахунки роботодавця та роботодавцем.

Період, протягом якого застрахована особа була звільнена
від сплати страхових внесків або отримувала виплати за окремими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх
видів, включається до страхового стажу.

До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий
працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання
чинності Законом України «Про загальнообов’яз­кове державне соціальне
страхування на випадок безробіття
».

Умови та тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового
стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку
безробітними,страховийстаж яких протягом 12 місяців, що
передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж
шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Право на допомогу у зв’язку з безробіттям зберігається у разі
настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця
після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в
державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:

 • навчання у професійно-технічних та вищих навчальних
  закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою
  навчання;
 • строкова військова служба;
 • здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за
  інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером,
  який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;
 • інші поважні причини, передбачені законодавством
  України.

Допомога у зв’язку з безробіттям для цих осіб
обчис­люється в наступному порядку.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до
їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, залежно від страхового стажу:

 • до 2 років — 50 відсотків;
 • від 2 до 6 років — 55 відсотків;
 • від 6 до 10 років — 60 відсотків;
 • понад 10 років — 70 відсотків середньої зарплати.

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується залежно від
тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів — 100 відсотків;
 • протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків;
 • у подальшому — 70 відсотків визначеного розміру.

Наприклад, якщо середній заробіток особи складав 300 грн,
а страховий стаж 7 років, то допомога через безробіття буде призначена і
виплачена в таких розмірах: за перші 90 календарних днів безробіття — 180 грн
(60 % від 300 грн); протягом наступних 90 днів — 144 грн (80 % від 180 грн); у
подальшому — 126 грн (70 % від 180 грн).

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується з восьмого
дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній
службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги через безробіття не
може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання
права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати
720 календарних днів.

У разі чергового визнання в установленому порядку
застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується
допомога через безробіття, тривалість її виплати враховується сумарно.

У разі зміни застрахованою особою місця постійного
проживання виплата допомоги у зв’язку з безробіттям продовжується після
реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим місцем
проживання.

Допомога у зв’язку з безробіттям може виплачуватися
одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не
можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці відповідної
роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх
бажанням.

Допомога у зв’язку з безробіттям особам, які звільнилися
з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин,
призначається відповідно до вищезазначеного порядку і її виплата починається з
91-го календарного дня.

У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення
допомоги у зв’язку з безробіттям враховуються всі види виплат, на які
нараховувалися страхові внески. Допомога у зв’язку з безробіттям не може бути
вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки
відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум,
встановлений законом.

Одноразова виплата допомоги у зв’язку з безробіттям для
організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі
допомоги у зв’язку з безробіттям, нарахованої відповідно до статті 23 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття», у розрахунку на рік.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності,
встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+