Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види страхових виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Види страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд соціального
страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають
на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:

1) страхової виплати втраченого заробітку (або
відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної
працездатності (далі — щомісячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової
допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні
померлого);

3) страхової виплати пенсії у зв’язку з інвалідністю
потерпілого;

4) страхової виплати пенсії у зв’язку з втратою
годувальника;

5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері
під час вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому
провадиться страхова виплата за моральну шкоду.

Ступінь втрати працездатності потерпілим визначається
відповідно до ст. 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» і встановлюється медико-соціальною
експертизою за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і
визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до
ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності
потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, причину,
час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також
визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта
про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного
захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного
закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про
професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного
закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому
потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду
чи прокуратури.

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою
потерпілого, інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу
нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк,
визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

Стійкою втратою професійної працездатності вважається
будь-яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК.

Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її
тривалість та характер установлюються ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати
йому рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не
забезпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального страхування від
нещасних випадків сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його
середньомісячного заробітку.

Середньомісячний заробіток обчислюється в порядку,
передбаченому статтею 34 Закону про страхування по нещасному випадку та
професійному захворюванню.

Види та порядок призначення виплат потерпілому

Потерпілому, який проходить професійне навчання або
перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу
встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного
року), Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює щомісячні
страхові випла­ти у розмірі середньомісячного заробітку протягом строку,
визначеного програмою реабілітації.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків
оплачує вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших
пристосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його
професійною підготовкою.

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних
страхових виплат (пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) мають
непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день
його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого,
яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку піс­ля його смерті.

Такими непрацездатними особами є:

1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років,
які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового
розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами
(курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання — до закінчення
навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;

2) жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли
60 років, якщо вони не працюють;

3) інваліди — члени сім’ї потерпілого на час
інвалідності;

4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий
виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;

5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні
помер­лого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті
потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший
член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків
потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Пенсія у разі смерті годувальника призначається і
виплачується згідно із законодавством про пенсійне забезпечення.

Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється
відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного
заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Вона не повинна
перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження
здоров’я.

У разі якщо потерпілому одночасно із щомісячною страховою
виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим
нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток,
який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше сума щомісячної
страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.

У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої
МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову
страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим
професійної працездатності, але не вище чотириразового розміру граничної суми
заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду.

У разі якщо при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому
встановлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності, з
урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з
виконанням трудових обов’язків, йому здійснюється одноразова виплата, сума якої
визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний
відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності відносно
попереднього обстеження МСЕК.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку
встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й
внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір
одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не
більш як на 50 відсотків.

Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами
виробництва, яка не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності,
відшкодовується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за заявою
потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди та за
поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у
вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових
виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в
судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати двохсот
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, незалежно
від будь-яких інших страхових виплат.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків
фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове
харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд,
побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання
спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками
МСЕК.

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного
доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються
власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства,
установи, організації.

Додаткове харчування призначається на конкретно
визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та
затверджує МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням у
лікувально-профілактичному або реабілітаційному закладі підтверджується
довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі
компенсація витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом со­ціального
страхування від нещасних випадків на підставі інфор­мації органів державної
статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того
місяця, в якому їх придбали.

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з
дорогоцінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду
за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів,
санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить
від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на
місяць) від:

1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на
день виплати, — на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

2) половини розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день виплати, — на постійний сторонній догляд;

3) чверті розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день виплати, — на побутове обслуговування (прибирання, прання
білизни тощо).

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом
соціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони
здійснюються.

Інваліди I групи подають висновок МСЕК для встановлення
спеціального медичного догляду.

Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів
допомоги, оплата здійснюється за кожним її видом.

Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не
рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за
медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі
самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального
страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також
витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує
потерпілого, Фонд соціального страхування від нещасних випадків компенсує
витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну
відпустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, роботодавець надає
додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на цей
час середньомісячного заробіт­ку, який він мав до ушкодження здоров’я, або
заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).

Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього
часу проводяться на загальних підставах.

За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК
медичних показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від
нещасних випадків компенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням,
запасних частин до нього, пального, а також ремонту і технічного обслуговування
та навчання керуванню автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.

Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від
нещасних випадків може відшкодовувати й інші витрати.

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути
не меншим за п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за
однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його
утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як
десятимісячного строку після смерті потерпілого.

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або
професійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального
страхування від нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом
Міністрів України.

У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам,
які мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого
за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що
перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.

У разі смерті потерпілого, який одержував страхові
виплати і не працював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті
33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності», визначається виходячи із суми щомісячних страхових
виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним
коригуванням щомісячних страхових виплат. Причинний зв’язок смерті потерпілого
з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має підтверджуватися
висновками відповідних медичних закладів.

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право,
визначається шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на
зазначених осіб, на кількість цих осіб.

Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не
перебували на утриманні померлого, але мають на це право, визначається в такому
порядку:

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду,
страхові виплати визначаються в сумі, призначеній судом;

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому
порядку, сума страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування
від нещасних випадків.

У разі якщо право на страхові виплати мають одночасно
непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні
особи, які не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума
страхових виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат
виключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових
виплат особам, які перебували на утриманні померлого.

Страхові виплати особам, які втратили годувальника,
проводяться в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі
втрати годувальника та інших доходів.

Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових
виплат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його
частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати
для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.

При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються
основна і додаткова заробітні плати, а також інші заохочувальні та компенсаційні
виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати
праці і підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян.

Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку,
передбаченому частиною десятою статті 34 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», береться для визначення розміру одноразової допомоги
потерпілому або членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні,
у разі смерті потерпілого.

У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний
заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що
передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової виплати в
цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної
працездатності, що вста­новлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження
здоров’я.

Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з
вини іншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загаль­них підставах.

Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про
заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової
виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за
професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий,
або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але
не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати.
Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або
відповідного архіву.

У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання
(практики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві
ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але
не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.

Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував
заробіток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із
середньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума
страхової виплати може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку
виробничого навчання (практики).

Виплата пенсії у зв’язку з інвалідністю внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання проводиться
потерпілому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 9 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або
професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, зазначеним
у пункті 2 статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності», які стали інвалідами під час відповідних
занять або робіт, Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює
щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16
років — у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області
(міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні
на день виплати.

Індексація суми страхової виплати здійснюється відповідно
до законодавства.

Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або
пільгове отримання одних і тих саме видів допомоги, забезпечення чи догляду
згідно з цим Законом та іншими законами, нормативно-правовими актами, йому
надається право вибору відповідного виду допомоги, забезпечення чи догляду за
однією з підстав.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на
медичну та соціальну допомогу проводиться у разі:

1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;

2) зміни складу сім’ї померлого;

3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у
порядку, визначеному законодавством.

Перерахування сум щомісячних страхових виплат
здійснюється також у разі зростання у попередньому календарному році середньої
заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу
виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1
березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати
зменшенню не підлягає.

 

 

Страхуванню від нещасного
випадку підлягають
:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні
ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед
або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у
період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на
підприємствах;

3) особи, які утримуються у виправних закладах та
залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших
підприємствах за спеціальними договорами.

Добровільно від нещасного
випадку можуть застрахуватися
:

1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, –
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною
з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського
господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими
працівниками;

2) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

Страхові виплати складаються із:

1) страхової виплати втраченого заробітку (або
відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної
працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової
допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні
померлого);

3) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері
під час вагітності;

4) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+