Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика соціального страхування на випадок безробіття

Загальна характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування

на випадок безробіття

Загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття
— це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає
матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб
обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’яз­кового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Законодавствопрострахування на випадок безробіття складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, Закону України “Про зайнятість населення”та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:

 • надання державних гарантій реалізації застрахованими особами
  своїх прав;
 • обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих
  на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законодавством
  про працю, а також доб­ровільності такого страхування особами, які забезпечують
  себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами
  творчих спілок), а також громадянами — суб’єк­тами підприємницької діяльності;
 • цільового використання коштів страхування на випадок безробіття;
 • солідарності та субсидування;
 • обов’язковості фінансування Фондом загальнообов’язкового державного
  соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов’язаних з наданням
  матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах,
  передбачених цим Законом;
 • паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття
  держави, представників застрахованих осіб та роботодавців;
 • диференціації розмірів виплати допомоги у зв’язку з безробіттям
  залежно від страхового стажу та тривалості безробіття;
 • надання на рівні не нижче за прожитковий мінімум, встанов­лений
  законом, допомоги у зв’язку з безробіттям та матеріальної допомоги у період професійної
  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування
  на випадок безробіття.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття
та соціальні послуги мають:

 • застраховані особи;
 • незастраховані особи — військовослужбовці Збройних Сил України,
  Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ Цивільної оборони,
  інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки
  Украї­ни, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служ­би у зв’язку
  із скороченням чисельності або штату без права на пенсію (далі — військовослужбовці),
  та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації
  в установленому порядку як безробітних;
 • громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані
  в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають,
  мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховику страхових
  внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість
  якого надана Верховною Радою України;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих
  спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи — суб’єкти
  підприємницької діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
  угодами мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховику страхових
  внесків.

В умовах соціального страхування допомога у зв’язку з безробіттям
використовується не тільки як пасивний захід підтримки на період безробіття, а і
як спосіб повернення безробітного до трудової діяльності.

Запровадження загальнообов’язкового соціального страхування
на вищеназваних умовах та принципах вже сьогодні дало змогу підвищити мінімальний
розмір матеріального забезпечення без­робітних громадян майже вдвічі.

Суб’єктами страхування на випадок
безробіття
є:

 • застраховані особи, а також члени їх сімей;
 • страхувальники;
 • страховик.

Застрахованими особами є: наймані працівники,
а також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування
на випадок безробіття.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об’єд­нання
чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).

Страхуванню на випадок безробіття
підлягають особи, які:

 • працюють на умовах трудового договору (контракту);
 • проходять альтернативну (невійськову) службу;
 • працюють неповний робочий день або неповний робочий тиж­день
  та на інших підставах, передбачених законодавством про працю.

Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладення
трудового договору; з цього дня починається сплата страхових внесків. Сплата страхових
внесків припиняється з дня розірвання трудового договору.

Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття,
видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування, яке
є єдиним для всіх видів соціального страхування.

Працюючі пенсіонери та особи, в яких відповідно до законодавства
України виникло право на пенсію; іноземці та особи без громадянства, які тимчасово
працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не підлягають страхуванню
на випадок безробіття
.

Другим суб’єктом загальнообов’язкового соціального страхування
на випадок безробіття є страхувальники. Це роботодавці та застраховані особи,
які відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» сплачують страхові внески.

Роботодавцями вважаються:

 • власник підприємства, установи, організації або уповноважений
  ним орган та фізичні особи, які використовують найману працю;
 • власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи,
  організації (в тому числі міжнародної), філії або представництва, який використовує
  працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,
  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Представниками роботодавців є об’єднання та спілки роботодавців
чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники).

Роботодавець набуває статусу платника страхових внесків до
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття з дня реєстрації.

Третій суб’єкт — страховик. Це Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття (далі — Фонд) створений для управління страхуванням
на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю
за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення
інших функцій згідно із Законом і статутом Фон­ду.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомер­ційною
самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та
надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Його діяльність регулюється «Основами
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування»,
Законом України «Про зайнятість населення», Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» та статутом Фонду, який затверджується
правлінням Фонду.

Досвід минулих років показав, що управління фінансовими ресурсами
Фонду має бути відокремлене від управління коштами державного бюджету з метою усунення
їх нецільового використання. Так, у 1996 році Державний фонд сприяння зайнятості
населення було включено до Державного бюджету України.

В результаті з фонду було вилучено значні обсяги фінансових
ресурсів. За короткий термін в державі було штучно створено проблеми: несвоєчасну
виплату допомоги у зв’язку з безробіттям; появу заборгованості за матеріальним забезпеченням
безробітних громадян, значне скорочення системи соціальних програм.

Тому кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету
України. Усі застраховані особи є членами Фонду, управління яким здійснюється на
паритетних засадах державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє
управління Фон­дом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду. До складу правління
входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які
виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Представниками держави є представники від центральних органів
виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих
осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об’єднаннями та об’єднаннями роботодавців.
Порядок делегування цих представників визначається сто­ронами самостійно.

Не може представляти сторону особа, яка не є громадянином
України або має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена
і не знята в установленому законом порядку.

Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років
і закінчується в день першого засідання нового складу прав­ління Фонду. Правління
Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки
почергово від представників кожної сторони. Голова правління Фонду має двох заступників,
які разом з головою представляють сторони.

Закони, відповідно до яких функціонує Фонд, визначають джерела
надходжень коштів
для його формування. Такими джерелами є:

 • страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахованих
  осіб;
 • асигнування державного бюджету;
 • суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону
  України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
  та Закону України «Про зайнятість населення», інших законів до підприємств, установ,
  органі­зацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових
  внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість
  населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону
  на посадових осіб та громадян за такі порушення;
 • прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у
  тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;
 • благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізич­них
  осіб;
 • інші надходження відповідно до законодавства України.

Вказані кошти
використовуються на:

 • виплату забезпечення та надання соціальних послуг;
 • відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’яза­них
  із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 Закону
  України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
 • фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності
  виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток його
  матеріальної та інформаційної бази;
 • створення резерву коштів Фонду.

Розмір страхових внесків щорічно за поданням
Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для
роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету
України на поточний рік. Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески
один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату
праці. Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню на
рахунок Фонду у валюті України за офіційним курсом Національного банку України на
день сплати страхових внесків.

У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної
плати та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату
і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться у пропорційних сумах. У разі
незабезпечення банківськими установами перерахування страхових внесків до Фонду
одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці банківські установи сплачують
за рахунок власних коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.

Якщо роботодавці несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачують
страхові внески, до них застосовуються санкції, передбачені статтею 38 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
У разі ліквідації або реорганізації роботодавець зобов’язаний провести повний розрахунок
щодо сплати страхових внесків до Фонду на день ліквідації або реорганізації та звернутися
за місцем його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку.

Із роботодавця утримуються: сума виплаченого
забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення
його на роботі за рішенням суду; незаконно виплачена безробітному сума забезпечення
у разі неповідомлення про його прийняття на роботу; незаконно отримана сума допомоги
по частковому безробіттю.

Від сплати страхових внесків звільняються:

 1. застраховані особи на період відпустки на догляд за дитиною
  до досягнення нею трирічного віку та відпустки на догляд за дитиною до досягнення
  нею шестирічного віку за медичним вис­новком;
 2. застраховані особи в частині отриманої допомоги по частковому
  безробіттю.

Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік:

для роботодавця у відсотках до сум фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної
та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», які підлягають оподаткуванню
прибутковим податком з громадян;

для найманих працівників — у відсотках
до сум оплати праці, які включають основну і додаткову заробітні плати, а також
інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі),
які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

для громадян України які працюють
за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, в якій вони перебувають, які сплачують страховику страхові внески
і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі
працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи — суб’єкти підприємницької
діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами
— у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (доходи),
що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату
праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до
Фонду, визначеної Кабінетом Міністрів України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+