Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вимоги (принципи) правильного правозастосування


4. Вимоги (принципи) правильного правозастосування

Принципи застосування норм права – це головні ідеї
(осно­ви), якими характеризується зміст правозастосовчої діяльності. Без них не
можливо досягти результату щодо ефективного вирі­шення конкретних юридичних справ,
а ігнорування їх у процесі застосування норм права може привести до порушення законнос­ті.
Людина з її законними інтересами залишиться поза захистом з боку держави.

Принципи застосування
норм права є основою щодо здійс­нення правозастосовчої діяльності та виступають
як її орієнтири. Вони відображають суть застосування норм права та основні зв’язки,
які реально існують при взаємодії суб’єктів правозасто­совчої діяльності. У них
зосереджується багатогранний досвід, накопичений юридичною наукою і практикою. Тому
їх безсумні­вно можна визначити як серцевину діяльності щодо застосування норм права.

Ознаки принципів застосування норм права:

1) розчиняються у
великій кількості норм, на базі яких здій­снюється правозастосовча діяльність, пронизуючи
правову мате­рію і слідуючи з неї;

2) є серцевиною усієї
сукупності норм, які є основою щодо вирішення конкретних життєвих ситуацій і винесення
індивідуа­льних актів застосування норм права;

3) надають процесу
застосування норм права логічний по­слідовний та збалансований характер;

4) характеризуються
вищим рівнем абстрагування, не міс­тять конкретики;

5) виступають як
загальний масштаб поведінки не вказуючи на права та обов’язки;

6) знаходяться над
рівнем норм права і визначають їх цінні

сну орієнтацію;

7) не мають способів
регулювання.

До основних принципів, на базі яких здійснюється правозастосовна
діяльність необхідно віднести такі принципи:
законнос­ті, обґрунтованості, доцільності, справедливості, гуманізму.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+