Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Виявлення та аналіз проблем, які виникають в ході прийняття рішень


Виявлення
та аналіз проблем, які виникають в ході прийняття рішень

Біля
витоків будь-якого рішення знаходиться проблемна ситуація, що вимагає свого вирішення.
Тому одним з найважливіших умов прийняття правильного рішення є аналіз ситуації
та виявлення проблеми.

Виявлення
та аналіз проблем здійснюється в кілька етапів
.

 

 

Перший крок на шляху вирішення проблеми
– її визначення (або діагноз)
. Процес
починається з аналізу проблемної ситуації. Джерелами, з яких менеджер може дізнатися
про існування проблеми, служать особистий огляд ситуації, аналіз відповідної інформації,
громадська думка і т.д. Думка інших менеджерів і підлеглих теж є важливим джерелом
при виявленні проблеми.

Аргументоване визначення підстав прийняття
рішення має дуже важливе значення. Якщо прогнозована до вирішення проблемна ситуація
не проаналізована досить глибоко, не встановлені причини її виникнення, то малоймовірно
належне визначення як предмета проблемної ситуації, так і часу прийняття рішення.

Слідом за надходженням сигналу про
виникнення проблеми необхідно можливо чіткіше сформулювати і описати проблемну ситуацію,
в якій належить її вирішувати. Щоб опис був достовірним, рекомендується перед тим
отримати відповіді, як радили ще античні філософи, на наступні питання: що, де,
хто, чому, з якою метою і за яких умов Після отримання необхідної інформації можна
скласти недвозначне уявлення про суть проблемної ситуації, про основні чинники і
умови її розвитку, актуальності та терміновості вирішення проблеми.

У результаті аналізу проблемної ситуації
виявляються межі, в яких виявляються симптоми проблеми, – так зване проблемне
поле.
Симптомами існування проблем в організації можуть бути конфлікти,
збої, відхилення фактичного стану системи від планового, погіршення становища порівняно
з попереднім періодом, слабке зростання обсягу продажів , продуктивності праці,
зниження якості товарів і послуг і т.п. Вивчення симптомів проблеми дозволяє виявити,
описати і сформулювати проблему в цілому – без цього не можна вникати в деталі і
приймати рішення.

Щоб виявити конкретні причини виникнення
проблем, необхідно провести причинно-наслідковий аналіз,що виходить
з того, що зміни в одному елементі ситуації (причина) породжують відповідні зміни
(слідства) в інших.

Основою аналізу є побудова ієрархії(“дерева”) проблем на основі класифікації за такими ознаками:

За ступенем важливості – вплив проблеми на сьогодення і майбутнє організації;

Масштабності – число
осіб, яких проблеми зачіпають;

Величині ризику
втрати від можливих небажаних наслідків;

Ступенем терміновості – важливість негайного вирішення проблем; вважається, що негайно потрібно вирішувати
до 80% виникаючих проблем, 15% можна обговорити, а 5% проблем рішення взагалі не
вимагають;

Структурованості
можливість розчленувати проблему на окремі, але взаємопов’язані елементи, що дозволяє
змоделювати рішення проблеми;

Можливості вирішення вважається, що 25% проблем не можна вирішити в принципі; 15% не можна вирішити в
даних умовах; для вирішення 10% проблем перешкод не існує і це може бути зроблено
в будь-який момент; 50% проблем ставляться до уявним.

Принциповий {lang_content_nav}
аналізу проблемної ситуації можна звести до наступних моментів: виявлення причин
виникнення ситуації, визначення ступеня її новизни і взаємозв’язків з іншими проблемами,
встановлення міри разрешимости проблеми насамперед з позиції її інформаційного і
ресурсного забезпечення. Особливу увагу слід приділити прогнозуванню тенденцій ймовірного
розвитку проблеми в майбутньому, щоб виключити можливість раптової появи подій,
який не залишає часу для прийняття аргументованого рішення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+