Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інформаційний фактор у формуванні політичної культури громадянина

Ковальчук З.П.

студентка 3 курсу
факультету правової політології та соціології

Національного
університету «Одеська юридична академія»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНИНА

Дослідження феномену політична культура стає все більш актуальним. Для
того щоб був порядок в країні, щоб встановити демократичний і стабільний
суспільний лад, недостатньо лише приймати закони, укази, постанови. Для цього
потрібні ще й знання та розум, воля та готовність громадян дотримуватись цих
законів. Це все і сприяє формуванню політичної культури громадянина.

Пріоритет у використанні поняття «політична культура» належить
американським вченим Г.Алмонду та С.Вербі, які розробили сучасну концепцію
політичної культури.

Засновники концепції політичної культури зводять її до сукупності
сталих політичних уявлень, переконань, почуттів та оцінок. Тобто вони
наголошували на суб’єктивних рисах політичної культури і не включають до неї
політичну діяльність.

Загалом під політичною культурою слід розуміти рівень знань
та уявлень про політику, емоційне ставлення до неї, а також моделі і норми
політичної поведінки.

Специфіка формування політичної культури та її вплив на
сучасне суспільно-політичне життя полягає в необхідності врахування нових його
вимірів, які обумовлені глобалізацією, інформатизацією, віртуалізацією основних
суспільно-політичних дискурсів.

Бурхливий розвиток інформаційної революції призводить до
того, що інформація стає основним компонентом нашої політичної організації.
Розвиток нових технологій по зв’язкам із громадськістю, чисельні піар-компанії
є яскравим прикладом інформаційної революції, що існує та активно розвивається
в сфері політики.

Процес розвитку відкритого інформаційного суспільства, що
досягається завдяки розвитку інформаційних технологій, розширення
інформаційного простору, інтернетизацією людства, сприяє підвищенню рівня
політичної культури громадян та їх політичної активності. Тут важливо віддати
належне мас-медіа, завдяки якому формується високий рівень політичної культури
та ідеології сучасного суспільства, відбувається впровадження в масову
свідомість світоглядно орієнтованих оцінок певних явищ та фактів, які зумовлені
сучасними інформаційними процесами.

В умовах стрімкого інформаційного потоку, що
характеризується всепроникністю у всі сфери суспільно-політичного життя,
політична культура вперше в історії людства формується за допомогою
високотехнологічних інформаційних та комунікаційних засобів. Інформація миттєво
розповсюджується в просторі та часі та її можуть одночасно споживати різні
політичні актори. Без жодних перебільшень можна сказати, що інформація стає
головним, а не просто одним з ресурсів політики.

Але варто зазначити і те, що стрімкі потоки інформації
стають все більш неконтрольованими. Їх достовірність практично не ким не
перевіряється, що в кінцевому етапі може призвести до зміни політичної
орієнтації громадян, спотворенню їх політичної культури. Викладені в мережі
Інтернет будь-які заклики, політичні гасла, неправдива інформація, здатні
посіяти паніку та викликати неадекватні реакції серед громадськості.

Інформаційна революція перетворила ЗМІ у віртуальну
«четверту» гілку політичної влади, яка за оперативністю та силою свого впливу
значно переважає всі три традиційні гілки влади. Політична боротьба все більш
розгортається у віртуальному інформаційному просторі.

Базовими для політичної культури є найрізноманітніші
інформаційні процеси з їх специфічними механізмами. В структурі політичної
культури наявні, «по-перше, рівень розвитку та співвідношення усталених
правових, соціальних, моральних і психологічних норм-регуляторів суспільних
відносин, по-друге, когнітивні, емоційно-комунікативні та практичні компоненти
формування суспільної свідомості і засвоєння її окремою особистістю та
соціальними групами» [Полохало В., Слюсаренко А., Волович В. Україна
посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку //
Політична думка. – 1993. – № 1. – С.27]. Кожен з цих елементів, феноменів не
лише багатогранно пов’язаний з різними інформаційними процесами в суспільстві
та у психічній діяльності особистості, але й сам має інформаційну природу.

Отже, в процесі руху інформації в суспільстві формується
громадська думка, що відображає рівень їх політичної культури і виступає
регулятором діяльності. Ця ж думка створюється під великим впливом всіх джерел
масової інформації, а також за допомогою певного роду емпіричних знань, науки
політики, та навіть забобонів.

В сучасному інформаційному суспільстві позитивним для
розвитку політичної культури є те, що новітні інформаційні технології надають
можливість оперативного доступу до інформації про діяльність державно-владних
структур. І саме через вільний доступ громадян до інформації через мас-медіа і
відбувається формування громадянської думки та політичної культури громадянина.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+