Пошук по сайту

Основні завдання державної фінансової інспекції України


Основні завдання та повноваження державної фінансової інспекції України


Державна фінансова інспекція України (ДФІУ) - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Основні завдання Державної фінансової інспекції України поляга­ють у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесенні пропозицій щодо її форму вання.

До повноважень цього органу віднесено здійснення державно­го контролю за:

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреб у бю­джетних коштах та взяттям зобов’язань;

станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітнос­ті в органах виконавчої влади, фондах (державних та загальнообов’язкового державного соціального страхування), бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також в юридичних особах, що одержують кошти з бюджетів та в зазначених фондах або ви­користовують державне чи комунальне майно;

додержанням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного та місцевого бюджетів, а також про державні заку­півлі;

діяльністю будь-яких господарюючих суб’єктів - за рішенням суду (винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для за­безпечення досудового розслідування кримінальної справи).

Державний фінансовий контроль здійснюється шляхом проведен­ня інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного комплексу чи окремих напрямів питань фінансово-господарської ді­яльності підконтрольних об’єктів, державного аудиту та перевірки державних закупівель.

Також Державна фінансова інспекція України здійснює контроль, зокрема, за: виконанням функцій з управління об’ єктами державної власності; цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів, кредитів, та їх своєчасним поверненням; складанням бю­джетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів щодо їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в про­цесі виконання бюджету; станом внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників бюджетних коштів.

Для виконання покладених завдань цьому контрольному органу надається широке коло повноважень. Так, поряд з іншими, Державна фінансова інспекція України має право:

перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, коштори­си та інші документи щодо руху коштів та цінностей, а також процесу закупівель;

проводити зустрічні перевірки та перевірку фактичної наявності цінностей;

безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підконтрольним юридичним особам;

одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення;

вимагати від керівництва підконтрольних установ проведення інвентаризації, у разі відмови в її проведенні опечатувати в установ­леному порядку каси (касові приміщення), склади та архіви та зверта­тися до суду щодо спонукання його до проведення перевірки;

зупиняти бюджетні асигнування, операції з бюджетними кошта­ми, а також вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час ревізії приховані, занижені валютні та інші платежі.

При виявленні збитків, завданих державі чи об’ єкту контролю, ви­значається їх розмір згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

За наслідками контрольної діяльності фінансова інспекція пред’ являє керівникам та іншим особам підконтрольного об’ єкта обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених недоліків і порушень та порушує перед ними питання про притягнення до від­повідальності винних осіб, а у випадках, передбачених чинним зако­нодавством, накладає адміністративні стягнення.

Щомісяця Державна фінансова інспекція України подає до Верхов­ної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати контролю за додержанням бюджет­ного законодавства.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 387
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?